Dette svarer norske næringslivstopper på hva som er viktigst for dem

Bærekraft, økt kompetanse og samarbeid: Slik vil «De gode hjelperne» møte dagens – og fremtidens – utfordringer.

– Det er en kjensgjerning at ingenting løser seg i isolasjon i en kompleks dataøkonomi. Og ingen virksomheter klarer seg uten noe støtte fra eksterne hjelpere, hverken store eller små, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

Dette er grunnen til at DigitalNorway nå jobber aktivt med å legge til rette for at norske virksomheter – av alle størrelser – lettere kan samarbeide.

Dette er De gode hjelperne

  • De gode hjelperne er et program der DigitalNorway gjennom smarte samarbeid skal tilrettelegge ytterligere for at mindre private og offentlige aktører og bedrifter i større grad skal ta del i den datadrevne økonomien.
  • Microsoft, Accenture, Atea og PwC er noen av de som allerede har lent seg frem og ønsker å bidra til å løfte den digitale kompetansen til norsk næringsliv sammen med DigitalNorway.

Ønsker «De gode hjelperne» velkommen

Med Toppindustrisenteret og Datafabrikken legges det for eksempel til rette for at flere skal få tilgang på anvendbare data, samt støtte til å ta dem i bruk for ny verdiskaping.

Nå utvider DigitalNorway rammeverket for godt samarbeid ved å introdusere «De gode hjelperne» – og først ut er Microsoft, Atea, Accenture og PwC.

– De gode hjelperne er fremoverlente leverandører som ønsker å bidra i et koordinert og kraftfullt økosystem i DigitalNorway. De er dermed med på å sikre at alle norske bedrifter, både store og små, blir satt i stand til å ta del i den datadrevne økonomien, sier Dingsør.

Hun forklarer at en viktig del av dette økosystemet er å utvikle treffsikre og effektive overganger til profesjonell ekspertise og bistand, og tilby tilpassede og relevante brukertjenester – for eksempel testmiljøer, egnede verktøy for bearbeiding og analyse, rådgivning og lignende.

– Med et systematisk og tett samarbeid og samspill på tvers av akademia, offentlig sektor, virkemiddelapparatet, virksomheter av ulik størrelse, forskningsmiljøene og leverandørsiden vil vi sørge for at vi samarbeider der vi kan – og kun konkurrerer der vi må, sier Dingsør og legger til:

– Jeg er veldig takknemlig for alle de gode kreftene som lener seg frem og bistår i dette viktige og nasjonale arbeidet – og ønsker De gode hjelperne velkommen til DigitalNorway. Og vi har plass til flere!

Delta på gratis webinar

Vi inviterer til webinar 15. mars fra kl. 15.00-16.00, der du blant annet kan høre distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og De gode hjelperne diskutere hvordan smarte samarbeid kan sikre økt konkurransekraft.

Liv Dingsør, daglig leder DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog

For å varme opp til webinaret 15. mars, har vi stilt både distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og De gode hjelperne et par spørsmål knyttet til ståa i norsk næringsliv i dag.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H)

Foto: Martin B. Andersson/BLD

– Hva ser du på som de største utfordringene norsk næringsliv står overfor i dag … og i årene fremover?

– Skal norsk næringsliv være konkurransedyktig, må det også være omstillingsdyktig og kunne levere de klimavennlige løsningene kundene i stadig større grad etterspør. Vi må over til en grønnere og mer bærekraftig økonomi. For å lykkes, må vi bli enda bedre til å effektivisere gjennom digitalisering, men også til å utnytte våre data på en samfunnstjenlig måte. Næringslivet i hele landet må ha tilgang på nok folk med digital kompetanse og en digital infrastruktur i verdensklasse.

– Hvordan kan vi møte disse utfordringene på best mulig måte?

– Norge er et lite land, og vi må tilpasse oss etterspørselen etter varer og tjenester rundt oss, samtidig som vi ivaretar og utnytter våre egne styrker og fordeler. Vi er avhengig av internasjonalt samarbeid for å ha den nødvendige markedsadgangen og for å kunne påvirke rammebetingelsene. 

 – Vi politikere, skal sørge for at næringslivet har de beste rammevilkårene til å kunne utnytte muligheten og møte utfordringene i årene framover. Vi lager nå en tydelig datapolitikk og bygger en enda bedre digital grunnmur. Vi har fra før satt i gang kompetansereformen lære hele livet, og bevilget penger til enda flere studieplasser innenfor teknologi- og matematiske fag.

– Næringslivet må være framoverlent og nyskapende, ha vilje og evne til å ta i bruk ny teknologi og se verdien av egne og andres data til å forbedre og skape forretningsidéer, produkter og løsninger. Næringslivet må også samarbeide der det er hensiktsmessig, for eksempel om bedre utnyttelse av data i etablerte verdikjeder. Dette vil styrke norsk næringslivs konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt.

Tonje Sandberg, administrerende direktør i Accenture Norge

 – Hva ser du på som de største utfordringene norsk næringsliv står overfor i dag … og i årene fremover?

– En av de vanskeligste utfordringene norske virksomheter står i, er å kombinere det de driver med i dag med det de skal leve av i fremtiden. Megatrender som digitalisering og bærekraft fører til at ledere fra nesten alle bransjer og industrier står i en spagat. Samtidig har pandemien endret markeder og måten vi jobber på, og nettopp evnen til å tilpasse seg nye kundevaner er noe norske ledere opplever som krevende.

– Hvordan kan vi møte disse utfordringene på best mulig måte?

– For at norske virksomheter skal komme tilbake til vekst og fortsatt være konkurransedyktige mot resten av verden, må de omstille seg til å bli mer digitale og mer bærekraftige. Jeg ønsker meg flere ledere som tør satse og ta i bruk de mulighetene teknologien representerer, og at de ser på nødvendig omstilling som en mulighet og ikke en utfordring.

Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea

– Hva ser du på som de største utfordringene norsk næringsliv står overfor i dag … og i årene fremover?

– Vår tids største utfordringer er knyttet til bærekraftig utvikling og hvordan næringslivet kan bidra til at vi når de ambisiøse målene som er satt, og samtidig sørge for at dette er lønnsomt. Begge deler er mulig. Vi har jobbet med disse problemstillingene gjennom en årrekke, og bruker muligheten til å pushe både kunder og våre partnere.

– Hvordan kan vi møte disse utfordringene på best mulig måte?

– Det er fire viktige faktorer her; samarbeid på tvers, kompetanse, innovasjonskraft og teknologi. Utviklingen går raskt, og teknologien kan løse mye av utfordringene vi står overfor. Det ser vi daglig i alle de kundeprosjektene vi jobber med.   

Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge

Kimberly Lein-Mathisen

– Hva ser du på som de største utfordringene norsk næringsliv står overfor i dag og i årene fremover – og hvordan kan vi møte disse utfordringene på best mulig måte?

– For Norge og norsk næringsliv er det særlig tre områder vi må løse for å sikre økonomisk vekst og velferdsstaten fremover:

 1. Evnen til bredere samarbeid, for å sikre økonomisk vekst gjennom bærekraft og grønnere næringer.

– Ingen sitter på alle svarene om hvordan vi løser klimautfordringene og sikrer en bærekraftig fremtid. Det vi midlertid vet er at et tettere samarbeid på tvers av sektorer, mellom næringsliv, akademia, sivilsamfunnet og myndigheter, er ett av de viktigste tiltakene for å nå målene vi og andre har satt oss.

2. Modeller for effektiv deling av data – og utnyttelse av kunstig intelligens til foredling av disse dataene.
– Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden, og har derfor gode muligheter til å ligge i front i det teknologiske skiftet. For å kunne ivareta norsk konkurransekraft og vår mulighet til å bære kostnaden av pandemien og velferdsstaten, må vi våge å satse også fremover. Kunstig intelligens (KI) er i så måte essensielt. En strategisk oppbygging av et økosystem for KI, bygd på en digital infrastruktur av skytjenester og 5G, vil kunne styrke næringslivets konkurransekraft og sikre økt verdiskaping.  Økt tilgang til data og mekanismer for bedre utnyttelse og deling av data mellom ulike etater, er avgjørende for å lykkes. Det vil også være behov for datadeling på tvers av landegrenser for å kunne forbedre teknologien og oppnå ønsket teknologiutvikling, for eksempel innenfor KI. Datadeling på tvers av landegrenser er også avgjørende i møte med globale miljøutfordringer. Norge har mulighet til å ta en ledende rolle innenfor denne utviklingen.  

3. Økt digital kompetanse og inkludering
– Praktisk talt over natten gjorde pandemien ferdighetsgapet eksponentielt større. For å håndtere utfordringene fremover må alle virksomheter, store som små, i større grad legge til rette for læring i arbeid og etter- og videreutdanning. Som et tiltak for å hjelpe permitterte og arbeidsledige under Covid-19 har Microsoft globalt tilgjengeliggjort en rekke gratis læringsressurser (Global Skilling initiativ) som tar sikte på å gi arbeidstakere mulighet til å øke sin kompetanse innenfor sentrale områder. Slike tiltak og ressurser fra privat sektor vil kunne bidra til at omstillingen og kompetansehevingen gjennomføres på en mer effektiv og kostnadsbesparende måte for staten. Et tettere samarbeid med næringslivet vil kunne føre til nye innovative løsninger for å forhindre utenforskap og sikre bærekraftig vekst. Derfor ønsker vi å prate om mulighetene for økt samarbeid på disse områdene. Og vårt samarbeid med DigitalNorway er ett av initiativene som vi håper vil hjelpe bedrifter i Norge med sin digitale omstilling og faglig påfyll.

Delta på gratis webinar

Vi inviterer til webinar 15. mars fra kl. 15.00-16.00, der du blant annet kan høre distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og De gode hjelperne diskutere hvordan smarte samarbeid kan sikre økt konkurransekraft.