Grønt lys til Datafabrikken

Med DigitalNorway i førersetet, skal Datafabrikken gjøre det mulig for norske små og mellomstore bedrifter å ta del i den datadrevne økonomien.

DigitalNorway har det siste året arbeidet hardt for å kunne realisere Datafabrikken. Nå har regjeringen bevilget 16 millioner kroner til dette arbeidet i 2021 gjennom Digitaliseringsdirektoratet, noe som betyr at Datafabrikken vil bli en realitet. Det er lagt opp til en videre opptrapping de neste årene. For DigitalNorway, og for norske SMBer, er støtten til å realisere Datafabrikken en viktig milepæl.

– Datafabrikken er både en visjonær og i høyeste grad en praktisk og operativ kraftsamling mellom offentlige virksomheter, private aktører og akademia. Målet er å gi raskere og enklere tilgang til anvendbare data for alle, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

Dette er Datafabrikken:

Datafabrikken skal gi små og mellomstore bedrifter, akademia og mindre offentlige virksomheter rask og enkel tilgang på data, verktøy (som kunstig intelligens) og kompetanse for å kunne utvikle nye tjenester og nye næringer.

Over hele Norge finnes det bedrifter som kan skape store verdier av data, men som ikke vet hvordan de skal ta det første steget. De etterspør blant annet bedre oversikt over hvilke offentlige og private data som finnes, og veiledning og bistand i prosessen med å få tilgang og lov til å benytte data. Å gjøre datasett og datastrømmer gode, strukturerte og tilgjengelige krever kompetanse, løsninger og infrastruktur de fleste norske bedrifter og mindre offentlige virksomheter ikke har.

– Som nasjon må vi kollektivt redusere juridiske, tekniske, regulatoriske, kommersielle og kompetansemessige barrierer for datadeling i praksis som ikke kan, eller bør, løses hos hver enkelt virksomhet. Dette vil ha stor betydning for innovasjonstakten i norske bedrifter, sier Dingsør.

Digitaliseringsdirektoratet er også svært fornøyd med bevilgningen og ser frem til samarbeidet med DigitalNorway:

– Regjeringen ønsker å legge til rette for økt innovasjon, nye tjenester og verdiskaping basert på deling av data. Derfor er vårt samarbeid med DigitalNorway viktig for å gjøre private og offentlige data tilgjengelig for næringsutvikling, sier digitaliseringsdirektør Steffen Sutorius.

Verdiøkning skjer hos de aktørene som tenker nytt – og vi ser i dag at innovasjon i stor grad er knyttet til tilgang til god data og evnen til å ta dette i bruk.

Liv Dingsør, DigitalNorway

Funksjoner i Datafabrikken:

Datafabrikken skal være en pådriver for å tilpasse og skalere opp felles tjenester og løsninger som sikrer at flere aktører får raskere og enklere tilgang til relevante data. Kritisk kjernekompetanse og funksjoner for å støtte datadeling i praksis skal utvikles.  

DigitalNorway og Digitaliseringsdirektoratet vil sammen med sine partnere tilpasse og utvikle de nødvendige funksjonene som Datafabrikken må besitte: 

 • Navigering: Vise SMB-er og andre hvor de kan finne egnede datasett og -strømmer
 • Kvalitet og forutsigbarhet: Fremme god kvalitet på inndata, og god dokumentering av datasett og datastrømmer
 • Tilgang og samtykke: Styring og avklaring av tilganger og samtykker
 • Eier- og brukerrettigheter: Avklare og veilede om rettigheter til bruk av data og bruksområder for data
 • Regulatorisk vask og rens: Avklare og biståpå personvern, sporbarhet og GDPR
 • Aksess og bruk: Bistå med tilgang til/bruk av APIer, programvare og bearbeiding av data
 • Tilrettelegging: Akselerator/prosjektstyring av kampanjer for datadrevet innovasjon

Legger til rette for digitale muligheter

I regjeringsplattformen slås det fast at Norge skal være ledende i å anvende nye digitale muligheter i alle sektorer. Økt verdiskaping i dataøkonomien vil måtte finne sted på tvers av sektorer og bransjer.

– Verdiøkning skjer hos de aktørene som tenker nytt – og vi ser i dag at innovasjon i stor grad er knyttet til tilgang til god data og evnen til å ta dette i bruk. Datafabrikken skal sikre at gode løsninger kommer bredden i norsk næringsliv til gode, og forhåpentlig bidra til deling av innsikt og læring i tillegg til data på tvers av tradisjonelle sektorgrenser, fortsetter Dingsør.

Typiske data-utfordringer for SMB-er:

Tilgang til relevante data er en barriere – særlig for SMB-er. Dette er typiske utfordringer bedriftene møter:

 • Vanskelig å få oversikt over hvilke offentlige og private data som finnes
 • Manglende veiledning og bistand i prosessen med å få tilgang og lov til å benytte data
 • Mangel på kompetanse, verktøy og/eller infrastruktur for å gjøre dem anvendbare for sitt formål
 • Trygghet til datagrunnlaget – sårbare for endringer i data og tilgang,  ventetid og mangler i datasett. Uforutsigbarheten gjør at de i mange tilfeller unngår å sette i gang
 • Tilgang og håndtering av personsensitive data oppfattes som spesielt komplisert

Et viktig ledd i KI-løftet

I regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens, KI-strategien, understreker Regjeringen at de skal «gå i dialog med DigitalNorway om hvordan de kan tilrettelegge for at SMB-er i større grad skal kunne ta i bruk de mulighetene som ligger i KI».

– For å kunne gjøre nytte av kunstig intelligens til å skape ny verdi og innsikt, må flere få tilgang på nødvendig data med riktig kvalitet. Slik sett vil Datafabrikken være et praktisk og konkret svar på regjeringens KI-strategi, sier Trond Moengen, prosjektleder for Datafabrikken i DigitalNorway.

Finansieringen over statsbudsjettet går over en fireårsperiode, men allerede i første halvdel av 2021 vil en pilotfase åpne for praktiske «case-kampanjer» som involverer SMB-er. 

– Straks vi får erfaring med hvordan bedriftene benytter Datafabrikken til utvikling av nye datadrevne tjenester, kan vi koble på ytterligere kraft fra forskningsmiljøene og skape arenaer for avansert bearbeiding og anvendelse i form av KI-verksteder og gjennom forskningsprogrammer, sier Moengen.

– Vi ser frem til å realisere Datafabrikken i tett samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. Med denne satsingen skal vi utvikle nasjonale, koordinerte og skalerbare løsninger som sikrer at flere SMBer bidrar til datadrevet innovasjon og økt endringstakt i sine verdikjeder, avslutter Dingsør.