Når alt er nytt: Slik lykkes du som leder i en digital tid

Foto: PwC Norway

Å jobbe som leder i dagens arbeidsliv kan by på nye og spennende muligheter – og også nye utfordringer. I dette nye introkurset lærer du det viktigste på 20 minutter.

– Jeg synes at arbeidstakerne i større grad selv bør få mulighet til å styre egen hverdag, og at vi bør stole på folk, sier Therese S. Kinal.

Hun er partner i PwC Norway og leder People & Organisation Consulting i Oslo, og har lang erfaring med ledelse – og ikke minst ledelse i vår digitale samtid. 

Og det er nettopp dét det flunkende nye introkurset i digital ledelse fra Digital Norway kan lære deg – på et blunk!

Det å lykkes som leder i et arbeidsliv som aldri står stille, der stadig nye krav og nye arbeidsmåter introduseres, kan være utfordrende. Men ifølge Kinal er det mange enkle grep man kan gjøre for å lede på en effektiv og god måte:

Det handler i stor grad om læring, fleksibilitet – og ikke minst tillit.

Ikke mer kontroll, men tillit

– Tillitsbasert ledelse er et viktig element i å lykkes med smidig og kundeorientert arbeidsform og organisering  , og handler om at man som leder gir sine ansatte tillit og autonomi til å løse sine oppgaver. Satt på spissen betyr det at beslutninger bør tas i ytterste ledd, hos mellomledere eller enkeltarbeidere, forklarer hun.

Kinal poengterer også at mange ledere ikke er vant til at organisasjoner fungerer på denne måten, og at det da kan være utfordrende å endre arbeidsflyten – spesielt fra et mellommenneskelig perspektiv. I mange tilfeller er det rett og slett en krasj mellom lederens forventninger og de ansattes behov. Kinal gir et eksempel:

– For et par år siden hadde jeg en kunde som opplevde at deres ansatte ikke fulgte retningslinjene og «compliance» i organisasjonen, og kundens første reaksjon var at «her trenger vi mer kontroll». Da holdt jeg veldig fast på at «nei, det vi trenger er ikke mer kontroll, men tillit».

Therese S. Kinal er partner i PwC Norway, og ekspert på digital ledelse. PwC Norway har utviklet kurset om ledelse i en digital tid i samarbeid med Digital Norway. Foto: PwC Norway

Hun legger vekt på at hele organisasjonen og enkeltansatte må føle eierskap til prosesser og prosjekter, og skal man oppnå det må man utvise tillit og begrense detaljstyring. Kort og godt: lede i tillitsfullt samarbeid med sine ansatte, ikke ovenfra og ned.

– Personlig vil jeg si at de fleste norske ledere nok gir sine ansatte for lite tillit, og at de fleste medarbeidere opplever mer detaljstyring enn de skulle ønske. Samtidig er dette en gjensidig relasjon, der begge parter må ta ansvar og også gi tillit – innenfor tydelige rammer  sier Kinal.

– Som leder bør man stole på folk

Det er tre konkrete områder introkurset belyser:

  1. Nye måter å lede
  2. Nye måter å organisere
  3. Nye måter å jobbe

Igjen er tillit en av de viktigste fellesnevnerne for alle de tre seksjonene, og Kinal istemmer:

– Selv om det er variasjoner i ulike bransjer og roller, synes jeg i det store og hele at arbeidstakerne selv i større grad bør få mulighet til å styre sin egen hverdag, og at man som leder bør stole på folk. Jeg har ledet på denne måten lenge, og jeg tror at man både tiltrekker og beholder seg bedre talent og skaper en mer motiverende arbeidsplass  ved å tilby tillit og fleksibilitet.

Ett av områdene som har vært hyppig gjenstand for debatt både før men også særlig under og etter koronapandemien, er hybrid arbeid – og her blir tillitsbasert ledelse ekstra viktig. Det er mer hjemmekontor enn før, og mange arbeidere både forventer og krever mer fleksibilitet og hybrid arbeid i sin hverdag.

Ifølge Kinal er ikke dette noe alle ledere er klare for eller komfortable med, men hun mener samtidig at det er noe man må strebe mot:

– Til syvende og sist handler dette om at vi som ledere må strebe mot å tilrettelegge for at våre arbeidstakere skal ha det best mulig, og jeg tror ikke at strenge og rigide retningslinjer er veien å gå her. Det er så mange ulike behov og arbeidsformer at man umulig kan møte alles behov med et slikt system.

– Det beste er å stole på at arbeiderne selv tar ansvar for å få sin kabal til å gå opp, og å få sitt arbeid gjort.

(artikkelen fortsetter nedenfor)

Hva kreves av deg som leder i dagens arbeidsliv? Ta kurset og finn ut på 20 minutter!

Introkurs

Ledelse i en digital tid

Bli oppdatert på hva som kreves av deg som leder i dagens arbeidsliv

204 Moduler0% Fullført

Både et generasjons- og bransjeskille

Kinal påpeker at at det i diskusjonen om ansvar og tillit ofte befinner seg et generasjons- og bransjeskille, der det er ulike behov og ulike perspektiver.

– Under pandemien hadde mange arbeidstakere mye frihet i forhold til jobbtid og fleksibilitet, og en del arbeidssteder og ledere har hatt en slik tilnærming lenge – også før pandemien. Det var også mange småbarnsforeldre og travle, unge voksne som fant ut at de satte pris på denne nye, mer hybride arbeidsformen. Derfor er det mange som nå også ønsker mer hjemmekontor og fleksibilitet, sier hun.

Og fortsetter:

– Skillet går ofte mellom de unge, småbarnsforeldre, og de litt eldre generasjonene, som er vant til fysisk oppmøte og fysisk samhandling hver dag. Det er også ofte ledere som er litt eldre, og da er det ulike behov og forventninger som krasjer. 

– Det er ikke nødvendigvis alltid et generasjonsskille; det kan også være et bransjeskille. Og det er mange arbeidstakere som opplever å ha en leder som ikke forstår eller tilrettelegger for behovet for fleksibilitet og hybrid arbeid.

Samtidig, påpeker Kinal, er det også viktig å ha noe fysisk oppmøte og å bygge faktiske, mellommenneskelige relasjoner, så det er en balanse man må finne.

– Stort potensial for brukerorientering, læring og databruk 

Kurset tar også for seg datadrevet arbeid, smidig organisering og såkalt «lærende tankesett». Og i disse kategoriene tror Kinal at de fleste bedrifter og organisasjoner har et stort potensial å hente ut.

– Jeg tror de fleste medarbeidere og ledere har en lang vei å gå når det gjelder å arbeide mer smidig, brukerorientert og lærende.

Hun påpeker at de fleste organisasjoner i utgangspunktet ikke er skrudd sammen for å lykkes med dette, og at strategi, organisering, kultur og kompetanse må samspille for å lykkes:

– Skal man virkelig være brukerorientert må man stille de rette spørsmålene først og ofte og ikke bare utvikle produkter og tjenester, men også organisasjonen slik at den også er skrudd sammen for å skape de gode brukeropplevelsene. Mange som prøver å jobbe smidig kan miste dette perspektivet litt; man henger seg opp i sin egen idé eller eget arbeid eller setter innovasjon inn i en struktur som er designet for å ta lufta ut av den.

Dette har ingenting med generasjoner eller bransjer å gjøre, fortsetter hun:

– Dette er rett og slett menneskelig psykologi, hvordan mange av oss er vant til å jobbe og en kløft mellom tradisjonell styring og ledelse og moderne arbeidsform . Det er også et kulturelt spørsmål, spesielt når det gjelder læring og lærende tankesett. Som leder må man la ansatte vokse og se og anerkjenne hver enkelts unike potensialet  – og utvikle sine ansatte. Prøving og feiling må være lov.

Til sist påpeker hun også at datadrevet arbeid blir stadig viktigere, og at de fleste bedrifter har langt mer data enn de benytter seg av.

– Bedre datadrevet arbeid gir bedre beslutninger, men mange ledere er ikke vant nok til å jobbe ut fra data – selv om dataene skulle være korrekte. De vektlegger erfaringer tyngre, selv om erfaringene ikke nødvendigvis er representative for dagens kontekst eller fremtiden, sier Kinal. 

– I praksis trenger vi både data, erfaring og kognitivt mangfold for å tenke nytt og løse komplekse problemer. Dette kan være å få til i praksis, men kan også gi enorme gevinster, avslutter hun.

Kurset «Ledelse i en digital tid» er helt gratis, og du finner det her.

Introkurs

Ledelse i en digital tid

Bli oppdatert på hva som kreves av deg som leder i dagens arbeidsliv

204 Moduler0% Fullført