Når roboter slakter laks, skal Mattilsynet da føre tilsyn med algoritmene?

NYTT MEDLEM: Fra venstre Liv Dingsør i Digital Norway og Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet.

Nå går Mattilsynet inn som medlem i Digital Norway. – Det er veldig viktig at vi lærer av de som kan mest, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Noe av det første Ingunn Midttun Godal tenkte da hun begynte i jobben som administrerende direktør i Mattilsynet i 2019, var at hun ville se utover egen organisasjon og finne løsninger sammen med andre. 

Nå har hun landet et nytt strategisk kompass for Mattilsynet, der deres oppdrag og visjon står nedfelt klart og tydelig: «Sammen trygger vi fremtiden for mennesker, dyr og natur.»

Intet mindre.

– Her har vi fått inn ordet «sammen» som en erkjennelse av at vi ikke kan klare å nå disse viktige målene om vi står alene, sier Godal.

Bare internt i Mattilsynet kan det å samarbeide by på utfordringer, med over 1300 ansatte med forskjellige fagbakgrunner spredd på tvers av hovedkontoret og 37 avdelinger i fem regioner – samt svært mye arbeid ute i felt.

Like viktige er de Mattilsynet faktisk fører tilsyn med og lager regelverk for:

– Det er virksomhetene og innbyggerne som skal følge regelverket, og da er det viktig at vi hjelper til slik at de klarer å gjøre det. Ved å veilede dem best mulig og føre en relevant og risikobasert offentlig kontroll, sier Godal.

Dette krever igjen at Mattilsynet må jobbe godt sammen med andre offentlige etater og private aktører, samt andre det er naturlig å samarbeide med – både i inn- og utland.

Blir medlem i Digital Norway

Hvilke muligheter (og potensielle fallgruver) som ligger i den teknologiske utviklingen er noe som står sentralt i mange av diskusjonene som nå foregår i Mattilsynet, forteller Godal.

– Hvordan endrer risikobildet i virksomhetene seg når de tar i bruk digitale teknologier? Hvordan kan vi sikre at regelverket er relevant og at vi gjennomfører en relevant offentlig kontroll? Hva er utfordringene ute i felt? Hva skal vi løse selv, og hva er best at markedet utvikler tjenester for? Her er vi jo fullstendig avhengige av å snakke sammen – både internt og eksternt – så vi vet at alle trekker i samme og riktig retning, sier Godal.

– Det er en av hoveddriverne til at vi nå blir med som medlem i Digital Norway. Der kan vi komme tettere på og søke kunnskap hos aktører som leder an på mange av de områdene vi også skal bli bedre på.

Godal peker på hvordan digitaliseringen ikke forholder seg til ulike sektorer.

– Dette er et relevant tema både for offentlig og privat sektor, der man ofte møter på akkurat de samme utfordringene. Samtidig har privat sektor kommet veldig mye lenger på mange områder enn offentlig sektor – og da blir det veldig viktig at vi lærer av de som kan mest, sier Godal. 

Ikke minst er dette avgjørende når de allerede har mer enn nok å gjøre i Mattilsynet – og konstant er presset på midler:

– Da må vi passe på at vi ikke gjør de samme tingene som andre der ute kanskje gjør bedre enn oss.

Viktigere enn noensinne

Ifølge Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway, er det nå viktigere enn noensinne å stå sammen og lære av hverandre: 

– Sjelden har så mange endringer truffet norsk næringsliv raskere, mer omfattende og mer samtidig enn nå. Både i privat og offentlig sektor står vi nå overfor mange eksterne drivere som vil utfordre oss i hvordan vi lykkes som enkeltselskaper og i verdikjeder, sier Dingsør.

Et av virkemidlene er nettopp at alle får tilgang til relevant kunnskap og innsikt, sier hun:

– Da sikrer vi et godt grunnlag for samarbeid og økt bruk av data og teknologi mellom aktører på tvers av bransjer og sektorer. Vi er veldig stolte av at Mattilsynet som første offentlige aktør viser vei og nå går inn som medlem i Digital Norway. Med det velger de å ta en aktiv rolle i dette arbeidet, som en del av dette unike fellesskapet av ledende aktører som nå utgjør samarbeidsarenaen Digital Norway, sier Dingsør. 

Foto: Mattilsynet

Må ikke stå i veien for utviklingen

Men så er det disse tingene som bare Mattilsynet kan gjøre – som å utforme regelverk, og sørge for at dette blir fulgt opp i praksis.

– Vi er midt i en fjerde industriell revolusjon, med en digital transformasjon som har truffet noen sektorer tidligere enn andre – men som til slutt gjelder alle. Det skjer nå ting i høyt tempo i hele verdikjeden på mat, som også skal utvikle seg i retning av et mer bærekraftig matsystem. Dette betyr noe for hvilket regelverk vi skal lage, hvilken offentlig kontroll vi skal føre og hvordan vi selv kan utføre denne, sier Godal.

Som eksempel trekker hun frem lakseslakterier som nå blir helautomatiserte og robotisert:

– Da er det ikke så interessant å gå og se om ansatte har hodeplagg for å unngå hår i laksen, eller andre ting vi ser etter som egentlig handler om menneskelig interaksjon med maten for å hindre smitte, sier Godal.

– Når teknologi snur alt på hodet, er vi også nødt til å bli mer digitale. Det påvirker alt fra utforming av regelverk til hva vi faktisk skal se etter. Hvilke akseptkriterier har egentlig en robot? Og blir det nå sånn at vi skal føre tilsyn med algoritmer?

Jobber mer tverrfaglig

For å kunne takle mulighetene som ny teknologi byr på, har Mattilsynet de siste årene kraftig bygget opp sin egen utviklingsavdeling – for slik å kunne eie og bedre forstå initiativene de nå jobber med.

Les mer om hvordan Mattilsynet digitaliseres: – Må ikke drasse med en printer for å gi folk info i 2023

I tillegg har Mattilsynet nå opprettet en rekke tverrfaglige produktteam innenfor forskjellige domener, som skal sikre at viktig fagkunnskap ikke glemmes – enten det kommer fra veterinærer, jurister eller teknologer.

– Alt henger sammen, og det må også gjenspeiles i måten vi må jobbe tverrfaglig fremover. Alle trenger ikke være eksperter på alt, men alle er nødt til å vite noe – og samtidig forstå når de skal snakke med andre, sier Godal.

– Dette handler i stor grad også om vår egen digitale reise, og da er jeg veldig opptatt av at vi faktisk forstår hvordan disse teknologiene endrer risikobildet i de verdikjedene der vi skal lage regelverk.

Store endringer også for de ansatte

Samtidig er Godal opptatt av hvordan disse endringene kan og vil påvirke mange av Mattilsynets ansatte:

– Dette er jo medarbeidere som kanskje er blitt veterinærer eller fiskehelsebiologer fordi de trives med å være ute i nær kontakt med livet, enten det er på land eller i vann. Digitaliseringen vil jo kunne innebære en endring også for dem, som jeg tenker ikke bare er uproblematisk, sier Godal.

Raskt påpeker hun at det alltid vil være behov for det menneskelige møtet, også i fremtiden:

– Bøndene trenger å oppleve at vi ser dem, og at vi ønsker at de skal lykkes i det som for mange er en stadig mer krevende hverdag. Denne grunnleggende tilstedeværelsen er viktig – samtidig som det digitale representerer store muligheter også her.

Igjen trekker Godal frem et eksempel fra oppdrettsnæringen på hvordan teknologi kan spille positivt inn på dyrevelferden – som jo er et av Mattilsynets overordnede mål:

– Nå kan fiskeoppdretterne fylle merdene med titusenvis av sensorer, og senke ned kameraer som bruker bildegjenkjenning for å individgjenkjenne hver enkelt fisk. Maskinlæringsalgoritmer kan telle lus langt mer presist og effektivt enn det mennesker kan gjøre, sier Godal og fortsetter:

– Når man deretter vet at fisken har det bedre og vokser raskere om man ikke forstyrrer dem, slik teknologien her tillater, gjelder det å omfavne disse mulighetene. Men vi trenger også den solide fagkompetanse fra våre ansatte for å kunne sette oss inn i mange nye ting fort, og se om det er greit eller ikke å bruke denne teknologien, sier Godal.

– Deretter må vi legge til rette for at de ansatte blir nysgjerrige på å gå inn på kontrollrommet og se på alle de skjermene som er der. Noen må jo følge opp alle dataene og fylle dem med verdi. Hvorfor er det for eksempel annerledes lenger nede i merden enn helt øverst? Her betyr fagkompetanse veldig mye. 

Foto: Mattilsynet

– Glade for å støtte Mattilsynet

Samtidig som Mattilsynet har en tydelig og seriøs grunnstamme som offentlig myndighet og beredskapsaktør, vil de fremover i større grad bli kjent som en god og vennlig veileder:

– Det at vi selv kan benytte digitale teknologier til å i større grad gjennomføre en relevant offentlig kontroll som er risikobasert og datadrevet, hvor vi bruker maskinlæring og analyse for å prioritere, er også relevant for veiledningsmandatet vårt. Vår grunnidentitet er at vi skal være hjelperen. Vi tror at de aller fleste kan og vil følge regelverket – og vi skal legge til rette for at det skal være enklest mulig å gjøre nettopp det, sier Godal.

– Det er inspirerende å høre en leder av et tilsyn være så tydelig på ansvaret både for å sikre nok innsikt i utformingen av regelverk i en stadig mer kompleks verdikjede, samt for å veilede brukere som også står overfor et hav av nye krav og føringer på alle deler av driften, sier Dingsør i Digital Norway og avslutter:

– Mattilsynet går virkelig foran med et sterkt ønske om å effektivisere driften ved å digitalisere prosessene i hele forsyningskjeden. I Digital Norway er vi glade for at vi nå kan støtte Mattilsynet i dette arbeidet.