De tillitsvalgte har en viktig rolle under omstillinger – og det krever innsikt

Foto: Hanna Alice Johnsen/LO

LO inngår samarbeid med DigitalNorway om kompetansepåfyll til tillitsvalgte.

Norsk næringsliv digitaliseres i raskt tempo. Da er det også viktig at alle får henge med på utviklingen – enten de sitter i ledelsen eller jobber «på gulvet».

– I LOs Tillitsvalgtpanel rapporterer 57 prosent å ha tatt i bruk teknologi som endrer måten de jobber på. Da må tillitsvalgte være med på å sikre at virksomheten gir kompetanseheving til sine ansatte og ivaretar deres interesser – for eksempel gjennom datasikkerhet, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Nå har LO har inngått et samarbeid med DigitalNorway, om å tilby kompetansepåfyll for LO-forbundenes tillitsvalgte.

Blir bedre stilt

Gjennom en rekke læringsreiser og webinarer får de tillitsvalgte mulighet til å styrke sin kunnskap om ny teknologi og digitalisering – og dermed bli bedre stilt til å utføre sine oppgaver mot bedrifter og virksomheter.

– Vi vet at flere tillitsvalgte har ønsket å vite mer om ny teknologi, digitalisering og kompetanseutvikling. Derfor er vi glade for det nye samarbeidet med DigitalNorway, der vi prøver ut tilbudet om læringsreiser på nett, sier LO-sekretær Terje Olsson.

LO-sekretærene Trude Tinnlund og Terje Olsson. Foto: Trond Isaksen/LO

Dette er kunnskap som kommer godt med for de tillitsvalgte, også i deres arbeid som de ansattes representanter i virksomhetenes styrer.

– Her skal de være med på å legge premissene for omstilling på et likeverdig nivå. Det krever god innsikt, sier Olsson.

Også i andre områder av de tillitsvalgtes arbeidsoppgaver vil slik kompetanseheving komme godt med, påpeker Tinnlund: 

– De tillitsvalgte har en viktig rolle under omstillinger – enten det handler om medbestemmelse, informasjon og drøfting ved overgang til ny teknologi, kontrolltiltak eller endring i innholdet i arbeidet til den enkelte ansatte.

Trygghet som fører til nysgjerrighet

Ifølge Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway, er det «ingen tvil» om at samarbeidet mellom tillitsvalgte og bedriftens ledelse og styre er positivt for bedriften:

– I lys av samfunnsutviklingen som blir stadig mer grenseløs, datadrevet og digital, er evnen til å finne gode lokale løsninger viktig for å få til omstilling. Noe som igjen gjør at vi kan skape verdier og arbeidsplasser, sier Dingsør.

Liv Dingsør, daglig leder DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog/
NewsLab

Hun peker på hvordan LO har lang erfaring med kompetanseheving, og dermed vet at folk lærer på ulike måter.

– Det har vært en sann glede å samarbeide for å komme frem til læringsreiser som kan bidra til å dekke kompetansegapet, samt øke tilliten til egne teknologiferdigheter. Å få en grunnleggende trygghet bidrar også til å øke nysgjerrighet på livslang læring og egen kompetanseutvikling. Dette er noe som Norge er helt avhengig av også i et lengre løp – vi ser virkelig frem til å utvikle dette partnerskapet med LO!

Positive til endringer

Norsk fagbevegelse er i det store og hele teknologivennlig, så framt det er med å trygge og utvikle nye arbeidsplasser.

– Dette er noe vi gjør gjennom kontinuerlige omstillinger heller enn store kvantesprang, sier Benedikte Sterner, spesialrådgiver ved samfunnspolitisk avdeling i LO.

I FAFO-rapporten Partssamarbeid og digital omstilling som er utarbeidet på oppdrag av LO får både tillitsvalgte og ledere god innsikt i erfaringer i partsdialogen så langt.

Læringsreisene fra DigitalNorway kommer dermed som et supplement til forbundenes egen ordinære tillitsvalgtopplæring i 2021, som er en fortsettelse av Tillitsvalgtåret.

– Etter- og videreutdanning og kompetansepåfyll er selvfølgelig like viktig for de tillitsvalgte som for alle ansatte i arbeidslivet, sier Sterner.

Ønsker også du å øke din egen kompetanse?

Tjenester

Digitale kurs

Trenger du eller dine ansatte kompetanseheving på teknologi, innovasjon og digitale verktøy? Kursene er helt gratis og utviklet i samarbeid med noen av de tyngste fagmiljøene i norsk næringsliv og akademia.