– Sirkularitet kan bli en norsk eksportsuksess

Cathrine Barth, fagleder for sirkulærøkonomi i Natural State.

Norges og EUs mål om å bli mer sirkulære betyr strengere krav for norske virksomheter – men åpner samtidig for en rekke nye forretningsmuligheter.

– Dette er et tydelig call to action for både næringslivet og norske byer og kommuner.

Omstilling til en mer sirkulær økonomi er helt nødvendig for å lykkes med å nå klimamålene. Både Norge og EU har derfor vedtatt mål om å bli mer sirkulære. 

Dette er ikke bare et avgjørende ledd i det grønne skiftet – for Norge kan det også bli en løsning på hva vi skal leve av etter oljen.

Sirkularitet og sirkulærøkonomi vil nemlig høyst sannsynlig bety både eksportmuligheter og nye arbeidsplasser.

Nytt kurs: Sirkulære forretningsmodeller

I vårt nye kurs lærer du hva sirkularitet og sirkulærøkonomi egentlig er, og hvordan det vil skape nye behov og forretningsmuligheter i tiden som kommer.

I tillegg til en grunnleggende innføring i tematikken får du tips og praktiske eksempler du forhåpentligvis kan bruke som inspirasjon i egen virksomhet:

– Handler ikke bare om rapportering

I sin rapport Norge i morgen spår konsulentselskapet McKinsey at sirkulærøkonomi vil skape 14 000 nye årsverk i Norge innen 2030 – og stå for en verdiskapning på hele 46 milliarder.

– Heldigvis innser stadig flere at bærekraft og sirkulærøkonomi ikke bare handler om rapportering. Først og fremst handler det om nye forretningsmuligheter, sier Cathrine Barth, fagleder for sirkulærøkonomi i Natural State.

– Derfor er det også viktig å være tidlig ute, legger hun til.

– Avhengig av små og store løsninger

I McKinseys rapport løftes sirkulærøkonomi og sirkulære forretningsmodeller frem som Norges største eksportmulighet, etter havbruk og hydrogen. 

Barth har jobbet med sirkulærøkonomi og innovasjon i en årrekke, og er ikke overrasket.

– Sirkulærøkonomien griper inn i alle næringer og verdikjeder, og vil både endre og skape arbeidsplasser i tiden som kommer. I tillegg utfordrer omstillingen ting som eierskap og produktorientering.

Helge Dahl-Jørgensen er leder for industri og bærekraft i Digital Norway. Han mener det er viktig at norske virksomheter ser mulighetene det grønne skiftet – og den tilhørende digitaliseringen – byr på.

– Skal vi lykkes med å bli sirkulære, er verden avhengig av både små løsninger fra enkeltbedrifter, og av store omstillinger i hele næringer og verdikjeder.

– Treffsikker bruk av data og digitale teknologier – kombinert med økt satsning på sirkulære løsninger og modeller – åpner et hav av spennende muligheter for innovasjon og nye forretningsmuligheter, sier Dahl-Jørgensen.

Helge Dahl-Jørgensen, leder for industri og bærekraft i Digital Norway.

Hva er sirkulærøkonomi?

  • Sirkulærøkonomi er en modell der materialer og ressurser beholdes i sirkulære kretsløp så lenge som mulig  – slik at man minimerer avfallet og slipper å hente ut nye råvarer fra naturen.
  • Omstilling til en mer sirkulær økonomi blir sett på som avgjørende for å nå klimamålene.

– Her ligger er mulighetene 

For at man skal lykkes med å utvikle bærekraftige sirkulære kretsløp, må ressursene i kretsløpet utnyttes effektivt. Produkter og materialer må holdes i bruk så lenge som mulig. 

Dette krever nye mekanismer, forklarer Barth. Hun trekker fram fiskerinæringen på Island som et godt eksempel.

– På Island har de lykkes i å skape en modell som gjør at de oppnår 97 prosent produktivitet på torskefiske. Det som ikke blir til fiskefileter blir til blant annet skjønnhetsprodukter og medisinsk utstyr.

– Verdien av den islandske fisken er dermed større enn den norske, forklarer hun.

Ifølge McKinsey er et suksesskriterium for norsk eksport å skape vinnere i det europeiske sirkularitetsmarkedet – på tvers av økosystemer, teknologier og materialer.

Barth trekker frem fire markeder der hun mener det vil dukke opp store muligheter i tiden som kommer:

  • Bærekraftig produksjon 
  • Delingsøkonomi 
  • Forlengelse av levetid 
  • Ombruk og klargjøring til ombruk

– Digitalisering og data er nøkkelen

Dahl-Jørgensen mener det er viktig at norske virksomheter hever kompetansen når det gjelder sirkularitet og digitalisering.

– Grunnen til at digitalisering er så viktig, er at det gir oss muligheten til å telle og måle, og til å dele data mellom flere aktører. Uten at vi teller materialer og materialbruk, har vi ikke sjans til å vite eller å forstå hvordan alt henger sammen. 

– Uten gode data klarer vi heller ikke å finne de nye forretningsmulighetene, mener han.

I forbindelse med innføringen av EUs bærekraftsdirektiv (CSRD), pålegges norske virksomheter i år å rapportere på eget klimaavtrykk. Barth mener dette er en god anledning til å sette seg inn i tematikken – og å begynne omstillingen i egen virksomhet.

– At norske virksomheter nå må gjøre seg klare til å rapportere på dette, er kanskje en god anledning til å snike inn endringer i selskapsstrukturen, avslutter hun.

Vil du lære mer om sirkulærøkonomi? Ta vårt nye introkurs her:

Introkurs

Hva er sirkulærøkonomi – og hvordan skaper du en sirkulær forretningsmodell?

I dette kurset lærer du hva sirkularitet og sirkulærøkonomi egentlig er, og hvordan det vil skape nye behov og forretningsmuligheter i tiden som kommer.

15 min5 Moduler0% Fullført