Ny rapport: Digitaliseringen går for sakte. – Vi må samarbeide om vi skal lykkes

Svein Kristensen, leder av Digitaliseringsrådet.

Enten du jobber i offentlig eller privat sektor, vil utfordringene vi står overfor kreve samarbeid på tvers av etablerte sektorer og strukturer, sier Digitaliseringsrådets leder Svein Kristensen.

«Samarbeid – fra ord til handling!». 

Denne tydelige anmodningen kommer allerede i tittelen på Digitaliseringsrådets årlige erfaringsrapport, som nylig ble lansert.

– Det samarbeides allerede godt mellom stat, departementer, etater og kommuner. Men skal offentlig sektor lykkes med sine ambisjoner på vegne av samfunnet, må samarbeidet bli langt bedre, sier rådets leder Svein Kristensen.

Digitaliseringsrådet består av ti erfarne medlemmer som hjelper ledere i staten med endringsprosesser – der digitalisering utgjør en viktig del. Men etterlysningen etter bedre samarbeid gjelder ikke bare for det offentlige, påpeker han:

– Utfordringene vi nå skal løse blir stadig mer komplekse, og går på tvers av alle etablerte skillelinjer i forvaltningen … og ofte langt ut over dette. Derfor ser vi at det er behov for et langt tettere samarbeid med det private næringslivet og frivilligheten, sier Kristensen.

– Dette er ikke tiden der offentlige aktører kan velge seg inn og ut av forskjellige samarbeid – dette er noe man må gjøre hele tiden.

Felles problemstillinger

Dette budskapet stiller Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway, seg helhjertet bak. 

– Både i offentlig og privat sektor sitter mange nå hver for seg og strever med de samme problemstillingene. Det er jo samfunnsøkonomisk litt tullete, spesielt når vi vet hvor viktig samarbeid og deling er for å lykkes i den datadrevne økonomien vi står midt oppi, sier Dingsør.

Nettopp data som ressurs, dataprodukter, dataøkonomi og gode kjøreregler for datasamarbeid er fortsatt ganske umodne størrelser for de fleste av oss, påpeker hun – og da er det ikke gitt hvordan ulike samfunnsaktører skal «stokke beina» og fordele oppgaver og ansvar mellom seg.

– Fremover skal vi løse mange utfordringer knyttet til jus og reguleringer, forretningsmodeller, standarder, retningslinjer, beste praksis, skalering, prosesser, roller, governance, kompetanse og avtalestrukturer. For å nevne noe. Da må vi jobbe bedre sammen på tvers, sier Dingsør.

Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway.

– Samarbeid helt avgjørende

Hun mener at et godt samarbeid mellom det offentlige og næringslivet er helt avgjørende dersom bedrifter over hele landet skal klare å henge med. For å nå ut til landets 200 000 små og mellomstore virksomheter, jobber Digital Norway også gjennom den allerede etablerte offentlige innovasjonsstrukturen.

– Svært mange av temaene de mindre virksomhetene sliter med å få grep om forvaltes, håndteres og reguleres av ulike offentlige etater og virksomheter. Vi jobber for at offentlige virksomheter blir enda bedre på å skape verdi for næringslivet, og hjelper til med at kompetanseområdet de forvalter blir funnet og brukt av bedriftene, sier Dingsør.

– Det er lurt å ikke alltid lage sine egne veier, men heller bygge på andres gode arbeid og gå side om side.

Svein Kristensen minner om at det allerede finnes flere gode eksempler på godt samarbeid på tvers av det offentlige og private – blant annet i form av DSOP-samarbeidet (Digital Samhandling Offentlig Privat).

– Her ser vi at dette ikke bare går an, men at de involverte også har mye å tjene på godt samarbeid. Men dessverre er det fortsatt en viss berøringsangst hos enkelte etater når det kommer til samarbeid med det private og andre, sier Kristensen.

– De burde jo være interessert i å knytte seg opp mot de strømmene som går i næringslivet, fremfor å for eksempel lage nye rapporteringsløsninger og andre ting helt alene?

Bli med på laget!

– Digital Norway jobber for at alle som digitaliserer kan dra nytte av hverandre, og gjøre hverandre bedre. Oppdraget vårt er å samle aktørene, dele kunnskap og data, og bygge ny kompetanse, sier daglig leder Liv Dingsør.

Hun sier at næringsaktører ser behov for samspill på tvers av sektorer og med offentlige aktører – men trenger hjelp til å navigere og finne riktige koblinger:

– Samtidig opplever vi en økende interesse fra offentlige aktører som ønsker å jobbe sammen med oss, både for å øke den digitale kompetansen internt, jobbe mer systematisk med privat sektor og få en faglig møteplass på tvers. Vi kommer til å bruke Toppindustrisenteret enda mer fremover for å tilrettelegge for samarbeid og møteplasser på tvers av privat og offentlig sektor, sier Dingsør.

– Nå har styret åpnet for nye medlemmer i Digital Norway – både fra privat og offentlig sektor – som sammen med våre eiere skal øke farten på digitaliseringen av Norge. Ta kontakt med meg om din virksomhet ønsker å være med å lede digitaliseringsdugnaden, sier Dingsør.

Viser stor delingsglede

– I nesten alle møter vi i Digitaliseringsrådet har med ulike etater, tipser vi om andre de bør snakke med. Dette er aktører som har vært ute en vinternatt før, og lyktes – eller forsøkt å lykkes – med et prosjekt, sier Kristensen. 

I arbeidet med erfaringsrapporten har det ifølge rådslederen imidlertid vist seg at bare et fåtall faktisk har fulgt disse rådene:

– Kanskje har de tatt en vurdering på at de foreslåtte samtalepartnerne ikke oppleves som relevante, eller at det rett og slett ikke var tid. Men da har de gått glipp av ganske mye læring. De som følger rådene har på sin side vært begeistret over all støtten de har fått fra etater eller næringsliv. 

Denne «delingsgleden» er rett og slett en av styrkene i vårt samfunn, forteller rådslederen:

– Om noen kommer til deg og spør «hvordan har du gjort dette», viser deg seg at de aller fleste velger å være veldig åpne og på giversiden. Gode ledere skjønner at de kan lære av andre, og tror ikke at alt bare må løses innomhus.

Pandemien satte fart på samarbeid

I erfaringsrapporten trekkes pandemien fram som en akselerator for samarbeid.

– På rekordtid ble flere titall tjenester utviklet i rekordfart, på tvers av kommuner, stat og næringsliv. Da var det veldig klare mål og forventninger til de som skulle utvikle disse, med ulike medarbeidere som fikk rom til å jobbe smidig sammen – uten detaljstyring, sier Kristiansen.

Samtidig ble regelverk utviklet og tilpasset nye løsninger, på tvers av etater og departement, parallelt med utvikling av tjenesten.

– Tradisjonelt eksisterer det en sekvensiell tankegang i slik utvikling, der man først jobber med et problem, før man så ser på regelverket, og så går det frem og tilbake. Dette tar fort lang tid, og innebærer duplisering av kompetanse. 

– Kultur er tjukkere enn det meste, og det er fortsatt mye i forvaltningens måte å jobbe med som bryter med grunnpremissene i et effektivt digitaliseringsarbeid. Det er lett å falle tilbake til gamle måter å jobbe på. Derfor prøver vi nå å pushe etatene til å blant annet ta opp mulige regelverksendringer så tidlig som mulig, i tråd med de erfaringene vi fikk fra pandemien.

Stiller krav til regjeringen

I et innlegg Dingsør holdt i forbindelse med fremleggelsen av Digitaliseringsrådets rapport, la hun ikke skjul at hun synes arbeidet nå går for sakte.

– For å være ærlig, tror jeg ikke det har skjedd så mye i løpet av de neste fem årene. Skal vi lykkes, må mange nok ville det – og regjeringen må forvente, bestille og støtte, sier Dingsør.

– Sammenhengende tjenester til det beste for innbyggerne fordrer investeringer i både teknologi og kompetanse for datautveksling, brukerdrevet innovasjon og etablering av nye forretningsmodeller på tvers av privat og offentlig sektor. 

Ifølge Kristensen er det «ikke noe tvil» om at neste års statsbudsjett har skuffet mange etater når det kommer til digitalisering.

– Slik sett svarer det heller ikke på regjeringens mål om et digitalt taktskifte – så vi håper på en vesentlig bedring i det neste statsbudsjettet etter dette. Digitalisering er et svar på mange av utfordringene vi står overfor, og dette krever investeringer både i systemer og utvikling.

Ikke minst gjelder dette også tilgang kompetanse, understreker han:

– Alle skriker jo etter dette nå, og det er vanskeligere enn noensinne å rekruttere folk, både privat og offentlig. Da er det virkelig behov for å satse mer – og ikke kutte i ressursene, sier Kristensen.

– Det er mye som må gjøres nå, og dette er ting som ikke kommer av seg selv. For at det ikke bare skal forbli med snakket, trengs det veldig mye ledelse – og da ledelse som er opptatt av å få til ting sammen.

Ifølge Liv Dingsør er bærekraft og digitalisering overordnede føringer de neste årene – enten vi snakker om elektrifisering av samfunnet, energisikkerhet, helsetjenester eller mobilitet og transport.

– Kompleksiteten øker – men det gjør også mulighetsrommet. For å løse de store samfunnsutfordringene sammen, må vi rigge oss så vi klarer å kapitalisere på gjenbruk, tverrsektorielle løsninger og gode og forutsigbare ansvarsdelinger mellom offentlig og privat sektor, sier Dingsør.

– Vi må heie på de som tenker nytt og utfordrer. De som tør å ta ansvar og lede. Dette skjer nemlig ikke av seg selv

Prosjekt

Medlemskap i Digital Norway

Som medlem i Digital Norway får din virksomhet spille på lag med ​de tyngste næringslivsaktørene i Norge​