Nå kan du besøke Datafabrikken – inviterer til brukertesting

Datafabrikken er nøkkelen som skal låse opp dataøkonomien for norske bedrifter. Nå er betaversjonen lansert.

Det er åpenbart mange som får til fantastiske ting med digital teknologi. Data er rakettdrivstoffet som driver utviklingen fremover – og skaper store verdier for de virksomhetene som er ombord. 

Men for de som står mer på utsiden, kan det hele fremstå like fjernt som nettopp rakettvitenskap. Selv de med høy digital modenhet, trenger at det gjøres et felles løft for å tilgjengeliggjøre nyttige data og etablere fruktbare samarbeid på tvers av bransjer og sektorer. 

– Hvis vi tar som utgangspunkt at vi er på vei over i en mer datadrevet økonomi, da må vi også legge til rette for deling og bruk av data for mange flere aktører, sier Trond Moengen i DigitalNorway.

Trond Moengen
Trond Moengen, DigitalNorway

Nøkkelen som skal låse opp dataøkonomien for norske små og mellomstore bedrifter (SMB-er), er Datafabrikken. 

Dette nye, norske knutepunktet for deling og bruk av data, er nå lansert i en første betaversjon, med en ny nettside. Her kan du utforske mulighetene, gi tilbakemeldinger og delta i brukertesting. Datafabrikken er et samarbeid mellom DigitalNorway og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). 

– For mange SMB-er er det en utfordring å vite hvordan de skal finne, forstå og få tilgang til data. Med Datafabrikken ønsker vi å ta tak i noen av de vanligste barrierene de møter på, og hjelpe bedriftene med både å finne dataene og ta dem i bruk, sier Helge Dahl-Jørgensen, som sammen med Moengen er kontaktperson for prosjektet fra DigitalNorway sin side. 

Veiviser

Fra data til verdi

Lær om data og hvordan data gir oss nye innsikter og nye måter å jobbe på.

606 Moduler0% Fullført

Tema

Data

Om din bedrift skal kunne ta del i dataøkonomien, må du forstå hvilke data dere faktisk besitter, hvordan du skal forvalte den – og hvordan du kan skape verdi av den.

Enormt potensial

Det urealiserte potensialet i den norske dataøkonomien, er enormt; verdiene vi kan hente ut er på nivå med oljen, ifølge en rapport som Menon Economics la frem for NHO i desember 2019. Det kan beløpe seg til flere hundre milliarder kroner årlig innen 2030. 

Tilgang til gode datasett og -strømmer er for eksempel en forutsetning for mange former for automatisering, effektivisering, analyse og innsikt. For ikke å nevne at det er en forutsetning for å ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens, og muliggjør utallige nye og fremtidsrettede tjenester. Ikke bare teknologiselskaper, men alle virksomheter kan ha mye å tjene på å forbedre, fornye og skape nytt gjennom bruk av data. 

– Samtidig er det en del praktiske, tekniske og juridiske utfordringer. En del av de som skal ta i bruk eller dele dataene, sitter ikke nødvendigvis med den rette med spisskompetansen eller  løsninger for å få det til å skje, sier Moengen.

Gjennom Datafabrikken vil de koble sammen de som har data å tilby og de som ønsker å bruke dem, samt miljøer innen blant annet avansert analyse og innovasjon. Gjennom Datafabrikken vil de vil tilby teknisk, praktisk og juridisk bistand. Og Datafabrikken vil være et samlingspunkt for hele økosystemet, inkludert akademia og det offentlige.

– Nå i første omgang ser vi blant annet på hvordan vi kan tilby en enda mer forenklet inngang til offentlige data som allerede finnes, samt verktøy og veiledere for å ta dem i bruk. Vi lanserer også et brukerforum, Datalandsbyen, der datakonsumenter lettere kan få kontakt med dataeiere, og også finne inspirasjon og komme i kontakt med andre brukere, sier Dahl-Jørgensen. 

Helge Dahl-Jørgensen, DigitalNorway

Det pågår mange gode initiativer – både offentlige og private, i flere ulike bransjer – som jobber med å få fart på verdiskaping gjennom deling og bruk av data. Datafabrikken vil være et felles, nasjonalt knutepunkt som binder det hele sammen og bidrar til felles løft. 

– Vi har som styrende prinsipp at vi skal komplementere og forsterke, ikke duplisere og konkurrere med andre initiativer. Derfor vil vi nå komme i dialog med andre aktører. Vi ønsker å lære av hverandre, trekke på gode løsninger som finnes, og initiere konkrete samarbeidsprosjekter, sier Dahl-Jørgensen.

Funksjoner i Datafabrikken

Finne data
En søkeløsning med oversikt over tilgjengelige data skal hjelpe brukere å finne frem til dataene de trenger. Gode beskrivelser skal gi trygghet for at dataene kan anvendes til ønsket formål. Datafabrikken ønsker også å åpne for dialog med datatilbydere, Datafabrikken og andre databrukere. Slik skal Datafabrikken hjelpe brukerne til å ta kvalifiserte valg.

Deling av data
Datafabrikken ønsker å gjøre det enklere for offentlige og private aktører å gjøre sine data tilgjengelige for flere og for nye formål. Gjennom Datafabrikken skal du få tilgang til infrastruktur, beste praksis og gode veiledere for hvordan du kan dele dine data på en trygg og god måte.  

Juridisk veiledning
Sammen med Nasjonalt ressurssenter for deling av data (Digitaliseringsdirektoratet) og andre juridiske miljøer skal Datafabrikken belyse og tydeliggjøre juridiske problemstillinger. Ved å formidle beste praksis skal Datafabrikken gi god juridisk veiledning til alle som vil ta i bruk data.

Kompetansetilbud
For å lykkes med datadeling er mange avhengige av å løfte de ansattes kompetanse på området. Datafabrikken samarbeider med DigitalNorway, akademiske institusjoner og andre innovasjonsmiljøer for å gi tilgang til kompetanseløft gjennom digitale kurs, gode veiledere og deling av beste praksis.

Infrastruktur
Sammen med tilknyttede partnere skal Datafabrikken tilby nødvendig infrastruktur, verktøy og tjenester som gjør at små og mellomstore bedrifter skal få teste og kvalifisere data for videre bruk. 

Kilde: datafabrikken.norge.no

Inviterer til brukertesting og dialog

Denne første versjonen av Datafabrikken er rettet fremfor alt mot SMB-er, akademia og mindre offentlige virksomheter som allerede har ganske høy digital modenhet – som for eksempel jobber med en tjeneste og er på jakt etter konkrete datasett eller møter konkrete utfordringer. 

Erfaringene og tilbakemeldingene deres vil være med på å forme hvilken retning Datafabrikken utvikler seg i videre. 

– Etter hvert vil vi kunne ta imot mer og mer umodne SMB-er. Men i første omgang vil vi nå ut til de litt mer modne og bevisste – de som vet hva de vil etablere av datadrevne løsninger, og er ganske presise på hvilket behov de har, sier Moengen.

På denne måten kan de gjøre seg erfaringer om i hvilken grad Datafabrikken møter disse behovene, og hvilke grep vi kan ta for å forbedre den. Det er en betaversjon med brukertesting, rett og slett. 

Slik ser Datafabrikken ut i dag. Nå inviteres det til brukertesting.

– Nå handler det om å komme i god dialog med både aktører som vil ta i bruk Datafabrikken, og med andre satsinger som deler samme ambisjon. Vi ønsker tett og god interaksjon med alle våre interessenter som kan bidra til at vi bygger riktig Datafabrikk, sier Dahl-Jørgensen. 

Hvordan Datafabrikken vil se ut til slutt, er ikke bestemt – nettopp fordi en ønsker at dette utformes i dialog og samarbeid med brukerne, for å svare best mulig til de behovene som faktisk finnes. 

Mens det som nå er lansert, er en betaversjon, kan vi vente oss en større lansering og et retningsvalg for Datafabrikken til høsten, opplyser Trond Moengen. 

– Det betyr også at de som er tidlig på, og som ønsker å være med på stake ut en retning for Datafabrikken, vil ha muligheten nå til å påvirke hvordan det blir seende ut til slutt. Derfor er det viktig at de kjenner sin besøkelsestid, oppfordrer Moengen med et smil.

Veiviser

Fra data til verdi

Lær om data og hvordan data gir oss nye innsikter og nye måter å jobbe på.

606 Moduler0% Fullført

Tema

Data

Om din bedrift skal kunne ta del i dataøkonomien, må du forstå hvilke data dere faktisk besitter, hvordan du skal forvalte den – og hvordan du kan skape verdi av den.