Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

1 Innledning

DigitalNorway – Toppindustrisenteret AS (heretter «DigitalNorway» eller «vi«) er opptatt av å sikre ditt personvern. DigitalNorway behandler dine personopplysninger i samsvar med det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder personopplysningsloven og GDPR.

Personvernerklæringen («Erklæringen«) inneholder informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger knyttet til deg når du benytter deg av de produkter og tjenester som DigitalNorway tilbyr. Vi behandler personopplysninger om deg som kontaktperson hos våre kunder, klienter, leverandører og samarbeidspartnere/forretningsforbindelser, samt deg som er medlem i vårt community eller deltar på noen av våre arrangementer eller nettverk. 

Vi bruker Google analytics for å innhente og analysere brukeradferd på våre nettsider. For en nærmere beskrivelse av vår bruk av cookies, se her

2 Behandlingsansvarlig

DigitalNorway er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som beskrevet i denne Erklæringen. For kontaktopplysninger til DigitalNorway, se punkt 9.

3 Formålet med innsamlingen og behandlingen av dine personopplysninger

DigitalNorway behandler personopplysninger om kunder og forretningsforbindelser for følgende formål:

· Administrasjon av kundeforhold og oppfyllelse av DigitalNorways kontraktsforpliktelser overfor deg som kunde

· Tilrettelegge og administrere kommunikasjons- og samhandlingsplattformer som gjøres tilgjengelig for våre kunder, brukere og medlemmer.

· Oppfyllelse av lovpålagte forpliktelser, herunder bokførings- og regnskapslovgivning.

· DigitalNorway behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos leverandører og andre forretningsforbindelser for å administrere kontraktsforhold og andre relasjoner, for å gjennomføre planlegging og kontrolltiltak.

· Markedsføringstiltak (direkte markedsføring), herunder via e-post.

· Statistikk og markedsundersøkelser.

4 Innsamling, type opplysninger og rettslig grunnlag

DigitalNorway behandler personopplysninger om deg som kunde i følgende situasjoner:

· Når du inngår en avtale med oss om bruk av våre tjenester vil du bli bedt om å oppgi kontakt- og fakturaopplysninger, herunder telefonnummer, e-postadresse og stilling. Du vil også kunne bli bedt om å fremlegge nødvendige fullmakter og identifikasjonspapirer som viser din tilknytning til virksomheten du representerer. Tilsvarende informasjon kan også bli etterspurt ved inngåelse av avtaler med leverandør- og forretningsforbindelser. I begge disse tilfellene vil det rettslige grunnlag for bruk av opplysningene være GDPR art. 6.1, bokstav b.

· DigitalNorway er underlagt regnskaps- og bokføringslovgivningen som pålegger oss å lagre og evt. innrapportere opplysninger om våre kunde- og leverandørrelasjoner. Det rettslige grunnlag for bruk av opplysningene er GDPR art. 6.1, bokstav c.

· DigitalNorway vil kunne bruke kontaktopplysningene til direkte markedsføring, i den grad du er i et eksisterende løpende kundeforhold med oss eller har samtykket til å motta slike henvendelser. Det rettslige grunnlaget for bruk av opplysningene til slike formål er GDPR art. 6.1, bokstav f og bokstav a. Dersom behandlingen baserer på samtykke, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av personopplysningene. Dersom du ønsker å trekke tilbake samtykket, ber vi deg ta kontakt med DigitalNorway som angitt nedenfor i punkt 5 og punkt 9 .

5 Markedsføring

DigitalNorway ønsker å informere om de tjenestene vi til enhver tid tilbyr. Slik markedsføring skjer blant annet via e-post til eksisterende kunder og andre som har samtykket til å motta markedsførings-henvendelser. Du kan eksempelvis registrere deg som mottaker av vårt nyhetsbrev via nettsiden www.digitalnorway.com

Ved opprettelsen av et kundeforhold sender DigitalNorway ut nyhetsbrev og annen markedsføring om de tjenester vi tilbyr. Du har mulighet til å reservere deg mot dette ved opprettelsen av kundeforholdet eller fortløpende.

6 Konfidensialitet og sikkerhet

For å sikre oss at behandlingen av dine personopplysninger skjer på en trygg og lovmessig måte, er det kun særskilte personer i DigitalNorway som har tilgang til dine personopplysninger. Antallet ansatte med tilgang er begrenset og tilgangen er sikret.

DigitalNorway vil ikke selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende dine personopplysninger med andre selskaper og organisasjoner for kommersielle formål. DigitalNorway deler dine personopplysninger med tredjeparter i den grad det er nødvendig for å levere våre tjenester til deg, og vil i slike tilfeller iverksette de tiltak som kreves for å sikre dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernregelverk. DigitalNorway vil ellers bare utlevere opplysninger i den grad vi er forpliktet til det i henhold til lov eller forskrift.

Opplysninger om deg vil være tilgjengelig i den felles digitale plattformen til DigitalNorway, samt andre samhandlingsplattformer som gjøres tilgjengelig av oss.

Vi har forsikret oss om at databehandlerne behandler personopplysningene i tråd med gjeldende personvernlovgivning, herunder kravene i GDPR. For en oversikt over databehandlere i DigitalNorway, se her.

Personopplysningene vil kunne overføres til databehandlere etablert i land utenfor EU-/EØS-området («Tredjeland«). I den grad personopplysninger overføres til slike Tredjeland vil DigitalNorway sørge for å iverksette nødvendige tiltak i henhold til gjeldende personvernlovgivning for å sikre at dine personopplysninger håndteres sikkert og med tilstrekkelig beskyttelsesnivå tilsvarende og på samme nivå som den beskyttelse som tilbys innenfor EU-/EØS-området.

7 Varigheten av behandlingen

Personopplysninger vil ikke lagres lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

Personopplysninger i form av kontaktopplysninger og medlemsdetaljer vil bli slettes 5 år etter opphør av kundeforhold (personopplysninger som er tilknyttet korrespondanse rundt kontrakter, tjenesteytelser eller tilsvarende vil kunne oppbevares lengre). Dette gjelder likevel ikke dersom skriftlig samtykke til fortsatt lagring er innhentet, eller dersom opplysningene må oppbevares lengre på grunnlag av en annen lovhjemmel. Personopplysninger generert i form av din bruk av ulike samhandlingsplattformer vil ikke bli slettet, men vi vil fjerne din identitet som bruker fra disse plattformene.

8 Dine rettigheter

I de grad det følger av gjeldende personvernlovgivning, vil du kunne ha rett til innsyn i, korrigering og sletting av personopplysninger som DigitalNorway behandler om deg. Videre har du i noen tilfeller rett til å kreve at behandlingen begrenses, rett til å protestere mot behandlingen, og rett til å motta personopplysninger om deg selv og overføre disse til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene, ber vi deg ta kontakt med DigitalNorway som angitt nedenfor i punkt 9. Du har også rett til å klage over behandlingen til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet).

9 Kontakt DigitalNorway

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne Erklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du gjerne kontakte oss på e-post: post@digitalnorway.com eller send oss et brev: DigitalNorway, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

10 Endringer i Erklæringen

DigitalNorway forbeholder seg retten til å endre og/eller oppdaterte Erklæringen. Alle endringer gjelder fra den dato den endrede/oppdaterte Erklæringen publiseres på nettsidene våre. De endrede/oppdaterte betingelsene vil gjelde både for behandlingen av allerede innsamlede opplysninger og for opplysninger som samles inn etter at oppdatert Erklæring er publisert.

Privacy Policy – English version

1 Introduction

DigitalNorway – Toppindustrisenteret AS (hereinafter «DigitalNorway» or «we«) are committed to ensuring your privacy. DigitalNorway processes your personal data in accordance with applicable data protection regulations, including the Norwegian Personal Data Act and GDPR.

This Privacy Policy (the «Policy«) contains information about how we handle personal data relating to you when you use the products and services offered by DigitalNorway. We process personal data about contact persons with our customers, clients, suppliers and partners/business associates, as well as members of our community or participants in any of our events or networks.

For further description of our use of cookies, please see here.

2 Data controller

DigitalNorway is the data controller for the processing of personal data as described in this Policy. For DigitalNorway’s contact details, see clause 9.

3 The purpose of collection and processing of your personal data

DigitalNorway processes personal data about customers and business connections for the following purposes:

· Customer relationship management and fulfilment of DigitalNorway’s contractual obligations to you as a customer

· Facilitation and management of communication and interaction platforms made available to our customers, users and members.

· Fulfilment of statutory obligations, including accounting legislation.

· DigitalNorway processes personal data about contact persons with suppliers and other business connections to manage contractual relationships and other relations, to implement planning and control measures.

· Marketing initiatives (direct marketing), including via email.

· Statistics and market research.

4 Collection, categories of data and legal basis

DigitalNorway processes personal data about you as a customer in the following situations:

· When you enter into an agreement with us regarding the use of our services, you will be asked to provide your contact and billing information, including your phone number, email address and position. You may also be asked to provide necessary power of attorneys and identification documents to demonstrate your connection with the business you represent. Similar information may also be requested when entering into agreements with supplier and business connections. In both of these events, the legal basis for the use of the data will be GDPR art. 6.1, letter b.

· DigitalNorway is governed by accounting legislation that requires us to store and if relevant, report information about our customer and supplier relationships. The legal basis for the use of the data is GDPR art. 6.1, letter c.

DigitalNorway may use the contact information for direct marketing purposes if you are in an existing, continuous customer relationship with us or have consented to receiving such communication. The legal basis for the use of the data for such purposes is GDPR art. 6.1, letter f and letter a. If the processing is based on consent, you may withdraw your consent to the processing of personal data at any time. If you wish to withdraw your consent, please contact DigitalNorway as set forth below in clause 5 and clause 9.

5 Marketing

DigitalNorway wants to inform you about the services we offer. Such marketing takes place inter alia via email to existing customers and others who have consented to receiving marketing communication. For example, you may register as a recipient of our newsletter through the website www.digitalnorway.com

When establishing a customer relationship, DigitalNorway sends out newsletters and other marketing about the services we offer. You have the opportunity to opt out of this upon establishment of the customer relationship or at any later stage in our relation.

6 Confidentiality and security

To ensure that the processing of your personal data is done in a safe and legal manner, only dedicated persons in DigitalNorway have access to your personal data. The number of employees with access is limited and access is secure.

DigitalNorway will not sell, distribute, rent, license, share with or forward your personal data to other companies and organisations for commercial purposes. DigitalNorway shares your personal data with third parties to the extent necessary to provide our services to you, and in such cases we will take the steps required to protect your personal data in accordance with applicable data protection regulations. Otherwise, DigitalNorway will disclose information only to the extent we are obligated to do so by law or regulation.

Information about you will be available in DigitalNorway’s common digital platform, as well as other interaction platforms made available by us.

We ensure that data processors process personal data in line with applicable data protection laws, including the requirements of the GDPR. For an overview of data processors in DigitalNorway, please see here.

Personal data may be transferred to data processors established in countries outside the EU/EEA («Third countries«). In the event personal data is transmitted to such Third countries, DigitalNorway will make sure to take necessary steps in accordance with applicable data protection law to ensure that your personal data is handled securely and with the sufficient security level equivalent to and on the same level as the protection offered within the EU/EEA area.

7 The duration of the processing

Personal data will not be stored longer than what is necessary to carry out the purpose of the processing.

Personal data in the form of contact details and member details will be deleted 5 years after the termination of the customer relationship (personal data relating to correspondence around contracts, services or similar may be kept longer). However, this does not apply if written consent to continued storage is obtained, or if the data must be kept longer on the basis of another legal requirements or regulations. Personal data generated by way of your use of different interaction platforms will not be deleted, but we will remove your identity as a user from these platforms.

8 Your rights

To the extent it follows from applicable data protection law, you may be entitled to access, correct and delete personal data that DigitalNorway processes about you. Furthermore, in some cases you have the right to request that the processing is limited, the right to object to the processing, and the right to receive personal data about yourself and transfer it to another data controller (data portability).

If you wish to exercise these rights, please contact DigitalNorway as set out below in Section 9. You also have the right to complain about the processing to the regulatory authority (The Norwegian Data Protection Authority).

9 Contact DigitalNorway

If you have any questions or comments regarding this Policy or how we process your personal data, please contact us by email: post@digitalnorway.com or send us a letter: DigitalNorway, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

10 Amendments of the Policy

DigitalNorway reserves the right to amend and/or update the Policy. All changes apply from the date the amended/updated Policy is published on our web pages. The amended/updated terms will apply to both the processing of already collected information and for information collected after the updated Policy has been published.

Oversikt over databehandlere og databehandleravtaler

Generelt om bruk av Databehandlere

DigitalNorway Toppindustrisenteret AS («DigitalNorway«) benytter ulike leverandører til å behandle data.

Leverandører som har tilgang til data tilhørende DigitalNorway i forbindelse med oppdrag, må inngå en databehandleravtale og hver enkelt konsulent må signere en personlig taushetserklæring, inntatt som vedlegg 4 til internkontrolldokumentasjonen.

Signerte databehandleravtaler oppbevares av Daglig ansvarlig IT.

Databehandlere og informasjon om tilhørende avtaler:

Intility AS, drift av it-tjenester/systemer (skybasert), blant annet e-postsystem og lagring av dokumenter.

Confirmit AS, bistår og drifter DMI-produktene våre

Super Office – CRM system for kunder & kontakter

DigiUnity– plattformleverandøren av community

Visma / Tripeltex – Økonomi og fakturasystem