fbpx

Alle kan ikke lade Teslaene sine samtidig – med mindre vi tenker smart

Elektriske ferjer, en fullelektrisk bilpark og mer strøm fra sol og vind. Den rivende utviklingen skaper helt nye utfordringer for strømnettet. Løsningen? Digitalisering.

– Hele samfunnet skal jo omstille seg, og alt dette kommer til å påvirke energisystemet.

Lene Mostue leder arbeidet i Energi21. Energi21 gir råd til Olje- og energidepartementet om offentlig forsknings- og innovasjonsinnsats innen energiområdet, og lanserte nylig en rapport om digitaliseringen av energisektoren.

– Utfordringen er at utviklingen går så raskt. Energisektoren må gjennom en stor omstilling bare de neste fem til ti årene, sier hun.

Hun påpeker viktigheten av et velfungerende strømnett:

– Dette er kritisk infrastruktur. Kollapser strømnettet, kollapser store deler av samfunnet vårt. Vi er blitt helt avhengig av strøm.

Det er flere drivere for digitalisering i energisektoren. Personbilflåten kan elektrifiseres i sin helhet allerede i 2025, ifølge rapporten Klimakur 2030, og langs kysten er mer enn 50 elektriske ferjer under planlegging.

Lene Mostue leder arbeidet i Energi21. Foto: Energi21

Dessuten kommer sol- og vindkraft til å øke sin andel av den totale energimiksen. De neste tjue årene kan produksjonen av solkraft mer enn tidobles, ifølge NVE-rapporten «Kraftproduksjon i Norden til 2040» (PDF).

Alle kan ikke lade bilen på en gang

Den rivende utviklingen skaper helt nye utfordringer for energisektoren.

– Strømnettet vil i fremtiden bli mye mer avansert enn det er i dag. Når en svær elektrisk ferje legger til kai og skal lades, krever det mye av nettet for å opprettholde kapasiteten og spenningskvaliteten, sier Mostue.

Det blir også en utfordring når bilene blir elektriske.

– Forbruket av strøm blir mer momentant. Se for deg at du har flere Teslaer parkert i en liten gate i et boligstrøk. Når alle skal lade bilen sin samtidig, krever det veldig mye av kapasiteten i nettet som forsyner boligområdet med strøm. Men istedenfor å skifte ut kabelen for å øke kapasiteten, kan vi for eksempel prøve å styre forbruket slik at Larsens bil lades mellom tolv og to på natten, og Johansens bil lades fra to til fire, forklarer Mostue.

– Vi blir rett og slett avhengige av å kunne utnyttet systemet mer effektivt.

Vil få fart på digitaliseringen

Energi21 er et strategisk organ som består av flere aktører i næringslivet. I styret sitter 15 personer næringslivet, forsknings- og utdanningsmiljøene samt bevilgende myndigheter. Deres hovedoppgave er å gi råd og anbefalinger til myndighetene.

Et viktig spørsmål er: Hvordan få fart på digitaliseringen av energisektoren?

Det spørsmålet har Energi21 i samarbeid med Digital21 forsøkt å svare på i den ferske rapporten Digitalisering av energisektoren: Anbefalinger om forskning og innovasjon.

Digitaliserte og integrerte energisystemer blir særlig viktig, påpekes det i rapporten. Et viktig element er sensorer som samler data om energibruk, temperatur og andre relevante faktorer. Disse analyseres og kan optimalisere kraftflyten i nettet.

>> LES OGSÅ: Endelig skal kraftbransjen samarbeide på nett – og derfor er det viktig

Fakta
Fire fordeler med digitalisering av energisektoren
  • Nye digitale løsninger bidrar til mer effektiv drift og vedlikehold av energisystemet, sikrere elforsyning og bedre beredskap.
  • Digitalisering og høyere datakvalitet gir oss et mer presist beslutningsunderlag ved investeringer og automatiserer en rekke beslutningsprosesser.
  • Digitalisering gjør det enklere å utnytte forbrukerfleksibilitet, å integrere større mengder uregulerbar fornybarproduksjon og å sikre et effektivt samspill mellom distribuerte energiressurser (eksempelvis solceller og batterier) og resten av energisystemet.
  • Digitalisering åpner for norsk verdiskaping. Vårt nasjonale energisystem gir gode muligheter for uttesting av digitale energiløsninger og systemer.

Kilde: Rapport fra Energi21: Digitalisering av energisektoren: Anbefalinger om forskning og innovasjon

Digital21 kom høsten 2018 med sin strategi om digitalisering i hele næringslivet. Den ferske rapporten er en oppfølger til denne. DigitalNorways Trond Moengen har ledet arbeidet for Digital21.

– Vi har gravd og sett på hva funnene våre i den første rapporten betyr for energisektoren. Vi ser for eksempel at jo bedre innsikt vi har om tilstanden i nettet, desto bedre kan vi utnytte kapasiteten, sier Moengen.

Det kan blant annet føre til store besparelser for samfunnet.

– Når investeringer i kraftnettet økes, veltes hele kostnaden over på næringslivet og oss som forbrukere. Unngår vi unødvendige utbygginger betyr det til syvende og sist billigere strøm, krone for krone, sier han.

Foto: SINTEF Digital

Norge er i førersetet

Vi har fortsatt mye arbeid foran oss, medgir Mostue i Energi21.

– Dette er en start, men energisektoren har fortsatt en lang vei å gå før alt blir digitalt. Flere selskaper må omstille seg, og det krever en innovasjonskultur. Mange selskaper har allerede digitale plattformer, men nå må disse plattformene bli mer integrert og kunne kommunisere med hverandre, sier hun.

Mostue understreker at Norge likevel er i en god posisjon sammenlignet med andre land.

– Vi er egentlig veldig heldige her i Norge, vi sitter på en gylden gren. Vi er rigget med vannkraft og fornybare energikilder og er gode på systemdrift og elektriske kraftsystemer. Dette skaper muligheter for norsk verdiskapning, sier hun.

Mostue mener Norge har gode forutsetninger til å utvikle nye teknologier og løsninger ved å koble digital kunnskap med kunnskap om energisektoren (også kalt domenekunnskapen).

– Vi har et solid fundament til å teste ut nye digitale teknologier og løsninger i vårt elektriske kraftsystem. Utviklingen går mot en elektrifisering, og energiforbruket i mange europeiske land kommer til å ligne mer på vårt de neste årene. Vi bør utnytte muligheten til å være først ute med å teste ut digitale energiløsninger og systemer. Det kan gi oss et fortrinn og mulighet til å vinne posisjoner i internasjonale energimarkeder, sier Mostue.

Fakta
Fire viktige teknologier for energisektoren
  • Stordata: Data er grunnstenen i digitalisering og digital samhandling. Energisektoren er en av samfunnets kritiske infrastrukturer, det er derfor viktig å vektlegge sikker tilgang til data, riktig eierskap og sikkerhetsrisiko ved bruk av data.
  • Kunstig intelligens: Kunstig intelligens er på vei inn i energisektoren. Potensialet er knyttet til reduserte kostnader, bedre forsyningssikkerhet, bedre utnyttelse av den eksisterende kraftinfrastrukturen og nye energitjenester.
  • Tingenes internett og sensorteknologi: Nye sensorer og tingenes internett vil gi et solid beslutningsunderlag, kunnskap om komponentenes fysiske tilstand og kraftflyten i nettet.
  • Autonome systemer: Dette er systemer som helt eller delvis kan operere selvstendig, med varierende grad av menneskelig inngripen. En viktig årsak til at autonomi er attraktivt, er at autonome systemer tilbyr en forretningsmodell hvor man får en høy grad av verdiøkende tjenesteyting fra systemet i seg selv.

Kilde: Digitalisering av energisektoren: Anbefalinger om forskning og innovasjon

Fakta
Om DigitalNorway:

DigitalNorway er en non-profit som skal gjøre det enklere for norsk næringsliv å lykkes med digitalisering.

Grunntanken bak initiativet er at vi deler der vi kan, og konkurrerer der vi må. For at vi skal oppnå økt konkurransekraft internasjonalt, er vi nødt til å stå sammen og bli bedre til å dele kunnskap, kompetanse og erfaringer.

>> Vil du holde deg oppdatert? Meld deg på DigitalNorways ukentlige nyhetsbrev!

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.