Endelig skal kraftbransjen samarbeide på nett – og derfor er det viktig

Foto: Pok Rie / Pexels

Kraftbransjen digitaliseres og nå har bransjen selv gått sammen i et initiativ for å sikre at det gjøres på en smart måte – og over en felles lest, slik at vi kan hente ut besparelser både for husholdninger og næringslivet. 

Strømnettet i Norge er sammenhengende og landsdekkende, men er samtidig driftet av et stort antall enkeltaktører med hvert sitt geografiske ansvarsområde. For at kraftsystemet skal fungere må disse samarbeide – noe de i dag gjør, og har gjort i lang tid.

Nå skal de også jobbe tettere sammen digitalt. Utfordringen er bare at selskapene – eller nærmere bestemt systemene deres – sliter med å snakke sammen. Maskinene snakker ikke samme språk, og kan ikke uten videre utveksle data mellom seg. Dermed sliter selskapene med å hente full effekt av digitaliseringen.

Nå er de i gang med å bli enige om dette felles språket – en felles informasjonsmodell – gjennom DIGIN, kraftbransjens eget DIGitaliseringsINitiativ.

Forståelig data på tvers av systemer

– For å kunne se alle data i sammenheng, utveksle data mellom aktørene og hente ut nyttige innsikter, må dataene være forståelige på tvers av aktørenes systemer. Da må informasjonen være på et format som alle er enige om, sier Trond Moengen, som er DigitalNorways prosjektleder for DIGIN.

– Hvis for eksempel Glitre Energi Nett i Buskerud beskriver en transformator i sitt nett på en bestemt måte i datasystemet sitt, er det mange fordeler hvis Skagerak Nett i naboregionen beskriver sin transformator på samme måte, sier han.

I en slik situasjon kan selskapene i større grad lære av hverandre. For eksempel tilgjengeliggjøring av data på tvers av selskapene gjøre det lettere å finne årsakene til transformatorbranner, og kunnskapen blir lettere å ta i bruk for alle selskaper.

Målet med DIGIN er å realisere digital samhandling i bransjen. Hver aktør skal bli enige om nettopp å snakke samme språk. Eller for å bruke deres egen metafor: De skal bygge med like Lego-klosser.

Trond Moengen, prosjektleder for DIGIN i DigitalNorway.

Jo mer data, dess bedre

DIGIN-prosjektet omfatter i første omgang de norske nettselskapene – altså de som eier og driver kraftnettet. Det startet våren 2018 med et forprosjekt igangsatt av DigitalNorway og to av deres eiere, Lyse og Statnett.

Basert på forprosjektet ble 17 av de største nettselskapene samt Nettalliansen enige om å gå i gang med DIGIN som et bredt forankret bransjeprosjekt – med Energi Norge som prosjekteier.

– Utgangspunktet for prosjektet var at energibransjen og nettselskapene, som all annen næringsvirksomhet, også er utsatt for krav om kontinuerlig forbedring og effektivisering. De skal forsyne næringslivet og husholdninger med energi til konkurransedyktige priser og med høy forsyningssikkerhet. For å realisere disse ambisjonene og møte samfunnets forventninger, er det avgjørende å utnytte de mulighetene digitaliseringen gir, sier Moengen.

Store besparelser

DIGIN vil ikke bare åpne for nye muligheter og mer sikker drift – men også besparelser gjennom mer effektiv drift og bedre utnyttelse av det kraftnettet vi allerede har.  Det gjelder for næringslivet og private husholdninger så vel som aktørene i bransjen. Det betyr besparelser for kundene: husholdninger og næringslivet.

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

– I Norge er det slik at alle kostnader som går med på å drive kraftnettet fordeles mellom og belastes alle som bruker det. Kostnadene betaler vi over nettariffen, forklarer Moengen i DigitalNorway, og fortsetter:

– Hvis vi klarer å drive nettet på en bedre og mer effektiv måte, får vi derfor lavere kostnader både i husholdninger og ikke minst i næringslivet, som skal være konkurransedyktig.

Ikke minst er det viktig med mer effektiv utnyttelse av nettet fordi bransjen står overfor potensielt store endringer og utfordringer. Nye næringer elektrifiseres, ikke minst transportsektoren – til lands og til vanns, og etter hvert også i luften. Og nå kommer også sokkelen. Det kan gjøre det nødvendig å med store investeringer i kraftnettet.

– Hvis vi kan utnytte det vi allerede har enda bedre, og det vi skal bygge, på en bedre måte, kan vi redusere noe av de investeringene. Det er investeringer vi som kunder vil måtte betale på de neste 50 årene, sier Moengen.

NVE heier på initiativet

DIGINs første fase er nå under avslutning. Her er de blitt enige om de første byggeklossene, nærmere bestemt hvordan nettselskapene skal rapportere inn til Statnett gjennom det som kalles AutoFOS.

Nå er de i gang med å bestemme hvilke byggeklosser som skal bli universelt utformet i fase 2.

– Initiativet kommer fra bransjen selv, men dette er også en ønsket utvikling fra nasjonale energimyndigheter og disse, i form av NVE, har gitt uttrykk for at de heier på initiativet og setter pris på at bransjen selv går foran, sier Moengen.

DIGIN ble også trukket frem som et eksempel i strategien Digital21. Strategien ble utarbeidet på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet, og kom med 64 anbefalinger for å gi norsk næringsliv et digitaliseringsløft. Trond Moengen ledet sekretariatet for strategien.

En av anbefalingene var at nasjonale myndigheter må støtte opp om igangsatte bransjeinitiativ – og dermed forsterke kraften i disse. Flere bransjer har kommet godt i gang, mens andre må endres betydelig for å kunne realisere gevinstpotensial og sikre konkurransekraft.

– Det er viktig at også andre bransjer organiserer seg for å forbedre den digitale samhandlingen, slik energibransjen nå gjør i DIGIN, avslutter Moengen.