Ny rapport: Digitalisering av energisektoren – anbefalinger om forskning og innovasjon

Foto: Energi21

For et år siden tok Energi21 initiativ til et samarbeid med Digital21, for å vurdere hvilken betydning digitale muliggjørende teknologier vil få for fremtidens energisystemer og -markeder. Nå kan du lese resultatet i en ny rapport.

Energi21 er Norges nasjonale strategi for forskning og innovasjon innen klimavennlige energiteknologier, utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Digital21 la i august 2018 frem sin strategi på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet, med 64 strategiske anbefalinger med betydning for digitaliseringen i hele bredden av norsk næringsliv. DigitalNorway var sekretariat for strategien.

Samarbeidsprosjekt gir innsikt i energibransjens muligheter

Med basis i de to foreliggende strategiene ønsket styret i Energi21 å gå enda dypere inn i hvordan anbefalingene fra Digital21 påvirker energisektoren, og tok derfor i april 2019 initiativ til et samarbeidsprosjekt. Resultatene av prosjektet har blitt konkretisert i en strategisk anbefaling fra Digital21 og Energi21. Representanter fra IKT- og energibransjen har vært sterkt involvert.

Digitalisering er et viktig verktøy og en avgjørende forutsetning for å opprettholde forsyningssikkerheten, sikre fleksibilitet og kostnadseffektive løsninger i fremtidens energisystem. Rapporten fra Energi21 og Digital21 beskriver hvilken betydning kunstig intelligens, stordatahåndtering, autonomi og tingenes internett har for digitaliseringen av energisystemet. I tillegg synliggjør rapporten behov for forskning og innovasjonsaktiviteter. I tillegg identifiserer rapporten områder der det er behov for forskning- og innovasjonsaktiviteter.

Energisystemet en nøkkelinfrastruktur for samfunnets verdiskaping og digitalisering

Vårt moderne samfunn er avhengig av sikker tilgang på energi og effekt. Energisektorens betydning for samfunnet er økende, og et utfall av energiforsyningen kan lamme viktige funksjoner og prosesser. Energisystemet er i sin helhet en nøkkelinfrastruktur for samfunnets verdiskaping og for digitaliseringen av alle samfunnsfunksjoner.

Nye digitale løsninger vil bidra til mer effektiv drift og vedlikehold av energisystemet, sikrere elforsyning og bedre beredskap. Digitalisering og ikke minst høyere datakvalitet vil også gi et mer presist beslutningsunderlag ved investeringer og automatisere en rekke beslutningsprosesser.

Trond Moengen i DigitalNorway ledet sekretariatet for Digital21, og mener at økt datakvalitet og økt utveksling av data mellom aktørene åpner opp helt nye muligheter for digital samhandling mellom aktørene i bransjen. Bransjesamarbeidet DIGIN er etablert for å oppnå nettopp dette.

For å møte utfordringer og utnytte det digitale mulighetsrommet et det behov for kunnskapsutvikling, forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Les mer i rapporten.