Hva kan universiteter og høgskoler lære av norske bedrifter – og omvendt?

Annita Fjuk i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog/NewsLab

Dette er noe av det som vektlegges i en ny digitialiseringsstrategi for UH-sektoren.

Hvordan kan den norske universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren) oppleves som mer attraktiv og konkurransedyktig for å møte dagens – og ikke minst fremtidens – utfordringer og raske endringstakt?

Dette er utgangspunktet for DigitalNorways samarbeid med en rekke norske utdanningsinstitusjoner om en ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren. UNIT koordinerer dette arbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og det første utkastet til strategien er nå lansert.

– Et av hovedmålene med strategien er å legge til rette for livslang læring – noe som vil kreve et utstrakt samarbeid mellom UH-sektoren og næringslivet, sier Annita Fjuk i DigitalNorway, og legger til:

– Den norske UH-sektoren må gjøres attraktiv og mer relevant for norsk nærings- og arbeidsliv – og omvendt. Det er ikke noe som skjer av seg selv og over natta.

– Det er med andre ord ganske store omstillinger vi her snakker om.

Annita Fjuk, DigitalNorway

Deling av kunnskap og data

Fjuk har vært aktiv i strategiarbeidet siden det startet opp i vår, omtrent på samme tid som pandemien traff Norge for fullt.

– Et av utgangspunktene for strategien er at UH-sektoren må klare å tilpasse seg et samfunn i stadig endring og rask utvikling. Dette er noe vi virkelig har fått se viktigheten av og behovet for mens arbeidet har pågått, sier Fjuk.

I flere omganger har arbeidsgruppen presentert arbeidet sitt for ulike målgrupper i og utenfor UH-sektoren, og blitt møtt med positive og konstruktive tilbakemeldinger.

– Ett av tiltakene knyttet til strategien er økt grad av samarbeid og deling. Dette gjelder både internt i hver enkelt UH-institusjon og på tvers av etablerte fagdisipliner, på tvers av institusjoner i UH-sektoren, og på tvers av UH-sektoren og norsk arbeids- og næringsliv, sier Fjuk og legger til:

– Det er med andre ord ganske store omstillinger vi her snakker om.

Mye må endres

Strategien er tydelig på at det må flere gjennomgripende endringer til, og nevner blant annet insentiver for samarbeid og deling, og en økt bevissthet hos institusjonenes administrative og faglige ledere.

– Får man lagt til rette for dette, er det ikke bare av stor verdi for arbeids- og næringslivet og de som har behov for etter- og videreutdanning. Det vil også bidra til at ordinære studenter får bedre og mer relevante tilbud tilpasset de raske endringer i samfunnet – og til syvende og sist bli mer attraktive i jobbmarkedet etter endt bachelor- eller mastergrad, sier Fjuk.

Digitaliseringsstrategien mål

Strategiens overordnede mål er å styrke UH-sektorens bidrag til å løse store samfunnsoppgaver innen klima, bærekraft, verdiskaping og demokrati.

Dette skal oppnås gjennom relevante og studentaktive utdanningstilbud og spisset forskning.

Strategien skal bidra til et fremtidsrettet og konkurransedyktig Norge, gjennom å styrke digitaliseringsevnen og verdiskapningen i det norske samfunnet.

For å oppnå dette skal institusjonene i UH-sektoren:

  • Tilby utdanning av høy kvalitet, som til enhver tid oppleves som relevant og attraktiv for bredden av studenter (både ordinære studenter og studenter med behov for etter- og videreutdanning) og for arbeidslivet.
  • Være i front nasjonalt og internasjonalt gjennom å sette studenten i sentrum, og ved å integrere de muligheter teknologien gir for pedagogisk nytenking og utvikling og samskaping av kunnskap.
  • Gripe de mulighetene digitalisering gir for å styrke forskning og innovasjon, gjennom deling av data, videreutvikling av forskningsmetoder og analyseverktøy og mer samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Hentet fra Utkast til ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren (PDF)

Hva skjer videre?

Utkast til strategi overleveres til Kunnskapsdepartementet 15. januar 2021, og skal etter planen lanseres 1. april 2021.

Har du eller din virksomhet innspill og refleksjoner til strategiutkastet som du ønsker å dele med arbeidsgruppa? I så fall kan det sendes til postmottak@unit.no.