Startskudd på fellesløft for livslang læring – der alle spleiser på å løfte alle

FØRSTE FORUM: Annita Fjuk i DigitalNorway ønsket velkommen til første Forum for livslang læring i DigitalNorways nye lokaler. Alle foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Over 30 representanter fra næringsliv, akademia og myndighetene var til stede under DigitalNorways aller første Forum for livslang læring.

Det var en forventningsfull og motivert stemning da representantene fra næringsliv, utdanningsinstitusjoner og myndigheter møttes til det aller første Forum for livslang læring hos DigitalNorway onsdag 3. november.

– Å bygge bro mellom arbeids- og næringsliv og utdanningsinstitusjoner, er en viktig del av arbeidet til DigitalNorway. Vi har livslang læring som et strategisk satsningsområde, og har opparbeidet oss en unik erfaring med å utvikle etter- og videreutdanning for næringslivet i tett samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner, innledet Annita Fjuk i DigitalNorway. 

– Vi har observert en del felles utfordringer, og derfor har vi tatt initiativet til å starte et forum for livslang læring.

Målet er å samles om felles utfordringer og muligheter for å iverksette tiltak og konkrete målsettinger for hvordan akademia og arbeidslivet sammen skal løfte en nasjonal strategi for livslang læring. 

SAMLET OM FELLES UTFORDRINGER: Annita Fjuk i DigitalNorway og Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Jobber med rammebetingelsene

Til stede på arrangementet var direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir):

– Vårt samfunnsoppdrag er å styrke hele befolkningens kompetanse, og i det også bidra til at arbeidslivet øker sin kompetanse. Vi skal gjøre utdanning mer tilgjengelig for befolkningen – og der er livslang læring en av våre kjerneoppgaver, sa direktøren.

En kartlegging direktoratet har gjort, viser at det absolutt er et behov for dette: 70 prosent av arbeidstakere sier de har behov for mer kompetanse.

– Det er mange ledige stillinger, samtidig som det er mange arbeidsledige. Vår oppgave er å bygge en bro over det gapet. For å gjøre det, må vi vite hvilken kompetanse det er behov for, sa Skule.

Sveinung Skule i HK-dir.

Som regjeringens rådgiver, er HK-dir med på å sette rammebetingelsene for utdanningssektoren. Skule var veldig interessert i innspill han kunne ta med videre fra forumet, og utfordret samtlige til å si ifra om hva som skal til for å lykkes med etter-og videreutdanning tilpasset et arbeidsliv i rask endring..

– Vi trenger et systematisk og tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet for å treffe på utviklingen av relevante studietilbud. Direktoratet jobber med  rammebetingelsene, men  vi trenger at dere møtes på tvers for å kunne gi oss koordinerte og relevante innspill, oppsummerte han.

Samler tilgjengelig kompetanse

Til stede var også direktør Roar Olsen i forvaltningsorganet SIKT. Han presenterte kompetanseplattformen, som skal gjøre det enklere for kunnskapssøkende og virksomheter å navigere i ulike kompetansetilbud. Plattformen er under utvikling, såfremt det blir støttet gjennom statsbudsjettet.

– Vi prøver å samle alt av data om kompetansetilbud, hele spekteret fra youtube-videoer til store profesjonstilbud, for å gjøre dette tilgjengelig på ulike måter, forklarte Olsen.

Roar Olsen i forvaltningsorganet SIKT.

Fokus på «mental kondis»

Som representant fra næringslivet syns Kristin Ruud fra Kongsberg Digital det er svært inspirerende at DigitalNorway former nye arenaer for samskaping på tvers av akademia, politikk og næringsliv for å finne nye svar på hvordan skape konkurransekraft og grønn omstilling.

– Det vi jobber med og tror på, er å utfordre vanene våre til å tørre å utforske og gjøre ting på nye måter. Stier folk har gått før, tar oss ikke til nye områder.

For å tørre å gjøre noe nytt, har de ansatte i Kongsberg Digital mye fokus på å trene sin «mentale kondis». Ruud har jobbet i flere bedrifter og med ulike programmer, og ser at det skjer mindre kompetanseutvikling enn det som er ønskelig.

For å sette i gang prosessen får de ansatte en utfordring, og gjerne helt enkle ting som å sitte ved et annet bord i lunsjen eller gå på et seminar med et annet innhold enn det du vanligvis går på.

Kristin Ruud, Kongsberg Digital.

Oppfordret til fellesløft for livslang læring

Christen Krogh fra Høyskolen Kristiania og Tale Skjølsvik ved OsloMet pekte på tre utfordringer og muligheter for livslang læring: organisering, ledelse og finansiering.

Ifølge Skjølsvik er den største utfordringen for akademia det å faktisk klare å organisere seg internt.

– Det er vanskelig å få med seg fagfolkene på formidlingsoppgaven. De har lyst til å forske og gjøre andre ting.

Krogh har de samme erfaringene, og la til at selve organiseringen med oppdeling i semestre også byr på utfordringer.

Christen Krogh fra Høyskolen Kristiania og Tale Skjølsvik ved OsloMet.

– Vi forholder oss til ett og ett semester. Vi kan ikke gå ut til arbeidslivet og si at du må vente til høsten før du kan ta et emne eller kurs, fortalte han.

– Jeg jobber hver dag for å lage stier, vi mangler en struktur rundt livslang læring. I alle steg må vi ut og finne ut hvordan vi skal gjøre det, sa Skjølsvik.

De var enige om at det var et lederansvar å tilrettelegge for en organisasjon som støtter opp under livslang læring, og få de ansatte med på det. Og begge parter ønsker seg øremerkede midler for å ha mulighet til å sette av tid og ressurser.

– Vi må samarbeide og løfte oss selv. Det finnes et fellesløft på forskningsområdet. Bør vi ikke lage et fellesløft for livslang læring, der alle spleiser på å løfte oss alle? oppsummerte Krogh til øredøvende applaus fra salen.

En god start – på en lang reise

I paneldiskusjonen, ledet av DigitalNorways leder Liv Dingsør, bidro Knut Mørken ved UiO, Beathe Due i Noroff, Eli Haugerud i Smart Innovation Norway, Rikke Olafsen Rokke i Ruter og David Sagen fra BI.

– Vi må sørge for at vi har en riktig miks av korte-, mellomlange- og dybdekurs. Utfordringen er at de fleste bygger kompetanse ved siden av jobben, og det å koble utdanning og jobb er ikke så enkelt. Kompetanseutvikling krever tid og krefter, og å bygge en læringskultur i virksomheten er viktig, sa David Sagen fra BI.

– Dette er bare starten på en reise, hvor vi nå har etablert en forankring på tvers av aktører, sier initiativtaker Annita Fjuk fra DigitalNorway.

Til forumet inviterte vi partnere vi allerede har et samarbeid med, men vi ønsker å involvere flere. Det som blir viktig nå er å etablere arbeidsgrupper som tar et ansvar for å drive fram ulike initiativ til det beste for fellesskapet.  Vi har allerede nå fått mange tilbakemeldinger om at det er et ønske om å ta tak i ulike områder, og ingenting er bedre enn det!

Målet er at forumet skal bli en fast møteplass, og arrangeres to ganger i året. Neste Forum for livslang læring er 5. mai.