– Læringsportalen handler om å få alle med, uansett yrke eller utdanningsnivå

Slik skal alle norske kurs- og kompetansetilbud samles på ett sted – som er åpent for alle.

– Ingen skal måtte gå ut på dato i arbeidslivet, bare fordi de mangler kompetanse, sier direktør Roar Olsen i Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

 – Vi jobber derfor for å utvikle en digital kompetanseplattform, som vil gjøre det enklere for alle å fornye og supplere sin kompetanse.

Plattformen springer ut fra et samarbeid mellom Unit og Kompetanse Norge, og leder inn mot et satsingsforslag, Læringsportalen.

– Mange av dagens løsninger og tjenester fremstår som uoversiktlige og vanskelig tilgjengelig for sluttbrukeren. Dette skyldes blant annet at hver aktør både i og utenfor kompetansesektoren har hver sine informasjonsportaler og ikke deler sine kompetansetilbud som data. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Olsen.

Kort forklart vil Læringsportalen kunne samle og presentere mangfoldet av kurs- og kompetansetilbud fra en lang rekke aktører, både offentlige og private.

– Her kan kunnskapssøkende individer og virksomheter kobles med et bredt sett av kompetansetilbydere og tilretteleggere. I tillegg vil deling av data bidra til å sikre innovasjon, mangfold i tjenesteutvikling og en bedre brukerreise og kompetanseutvikling, sier Olsen.

Roar Olsen, direktør i Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Foto: Unit/Mattis Daae

Ny strategisk partner

Unit har i dag en todelt rolle, der de både jobber som en pådriver for digitalisering – men også leverer og drifter fellestjenestene til landets høyskoler, universiteter og forskningssentre.

Nå er de også kommet inn som et strategisk medlem i DigitalNorway, som dermed vil kunne bli en sentral bidragsyter til etableringen av blant annet Læringsportalen. 

– I DigitalNorway er det mange flinke folk som allerede har relevant erfaring og kunnskap. I gjennomføringen av dette programmet vil de bidra til at vi treffer behovet og skaper reell verdi ved det vi sammen lager, sier Olsen og fortsetter:

– Et partnerskap med DigitalNorway om Læringsportalen, men også for å bidra i arbeidet med Datafabrikken, vil derfor være til stor nytte for Unit i å løse vårt samfunnsoppdrag både som pådriver for digitalisering og som leverandør av fellestjenester.

– Vi er takknemlige for å kunne fortsette det tette og systematiske arbeidet med Unit, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

– Det er ingen tvil om at mye av verdiskapingspotensialet både i Datafabrikken og i Læringsportalen handler om bedre og mer koordinerte mekanismer for tilgjengeliggjøring, deling og utnyttelse av data på tvers, fortsetter hun.

Hun peker også på de mange synergieffektene og læringsmulighetene som kan oppstå på tvers av disse to nasjonale initiativene:

– Det kan for eksempel bidra til å tilgjengeliggjøre utdanningstilbud som er relevante for å kunne skape forretningsverdi av data og kunstig intelligens, sier Dingsør.

Målrettet og persontilpasset tilbud

En registrering av informasjon om kurset eller opplæringstilbudet som data er ifølge Olsen også viktig for at Læringsportalen skal kunne tilby et målrettet og persontilpasset tilbud – enten det er til enkeltindivider basert på faglig utdanning eller yrkesrettede preferanser, eller til en virksomhet basert på for eksempel bransje eller rolle.

– Får vi tilgang til disse dataene fra både tilbuds- og etterspørselssiden, kan vi lettere målrette markedsføring av informasjon til mottakere. Da øker også sjansen for at de får presentert opplæringstilbud for noe som oppleves veldig relevant.

Og nettopp dette kan være noe av nøkkelen til å kunne kombinere travle hverdager med et ønske og behov om å lære mer – to ting som tradisjonelt ikke går så godt overens:

– Vi vet at vi må øke andelen av de som faktisk tar seg tid til kontinuerlig læring. Om vi klarer å senke terskelen for læring, kan kanskje flere komme i gang – spesielt om det kan skje i det tempoet som passer din hverdag. Om tilbudet i tillegg gjøres pushbasert, med kunnskap om hva som med høy sannsynlighet kan trigge deg, er det brått mye som kan skje, sier Olsen.

Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

– En stor innovasjon

– Mange av de vi snakker med – spesielt de som er en del av en travel «SMB-hverdag» – bekrefter at de ikke har tid til å orientere seg om hva som finnes av formelle og uformelle tilbud. De sier også at det er vanskelig å vite hva man trenger av påfyll, sier Liv Dingsør.

– Derfor vil en tjeneste som samler alt på ett sted på en brukervennlig måte, og til og med gir den kunnskapssøkende konkrete forslag om aktuelle tilbud, være en stor innovasjon for å realisere ambisjonen om livslang læring for alle, fortsetter hun.

Tar du et kurs eller en utdanning, bør også data som bekrefter denne kompetansen på en sikker måte enkelt kunne deles for å forenkle ulike prosesser, sier Roar Olsen:

– Det kan for eksempel være i en jobbsøkerprosess, om virksomheten skal bevitne ansattes kompetanse og sertifiseringer i en anbudsprosess eller ved et tilsyn på en anleggsplass hvor man raskt kan bevitne at alle har tatt obligatorisk sikkerhetskurs.

Sikrer trygghet og høy kvalitet

– Det er viktig at vi skaper trygghet for de involverte, og det kan vi gjøre ved å legge på metadata om opplæringstilbudene som gir mottakeren nettopp den informasjonen de trenger for å ta et kvalifisert valg, sier Olsen.

– Det må fremgå hvilke tilbud som leveres av akkrediterte utdanningsinstitusjoner og hvem som ikke er det. Den som har tatt et kurs vil også kunne gi en bedømming av dette. Dette vil gjøre det lettere for andre å finne fram til de opplevd beste og mest relevante kursene, sier Olsen.

Både private og offentlige arbeidsgivere har økte forventninger til arbeidslivsrelevans i utdanningene, noe som utfordrer etablerte strukturer og oppgaver i hele utdanningssystemet.

– Med Læringsportalen vil vi kunne gjøre bredden av utdanningstilbud lettere tilgjengelig for kunnskapssøkende i alle faser av livet, enten de er ansatte eller privatpersoner, sier Olsen.

Tilpasset kompetanse – til alle

Han forteller at tiltaket skal understøtte Kompetansereformen «Lære hele livet» – og målet om at ingen skal gå ut på dato og at kompetansegapet skal tettes.

– Det er avgjørende at initiativ knyttet til reformen ikke virker mot sin hensikt. Flere utdanningstilbud tilrettelagt for arbeids- og næringslivet er gjerne kostbare. Konsekvensene kan være at tilbudene i praksis bare er tilgjengelig for de mer ressurssterke virksomhetene, og kompetansegapet mellom for eksempel små og store kan bli enda større enn det de allerede er i dag, sier Liv Dingsør.

Læringsportalen er ment å inneholde alle varianter av kompetansetilbud, og her kan gratis tilbud ifølge Dingsør være vel så nyttige og relevante som de kostbare:

– Dermed vil portalen bli et viktig virkemiddel for å tilby tilpasset kompetanse til alle – uavhengig av hvor mye ressurser man har tilgjengelig eller om man gjør det på individuelt initiativ eller med støtte fra egen virksomhet.

Viktigheten av livslang læring

Reformen har tre innsatsområder: enkeltpersoner og virksomheter skal investere i kompetanse, åpne utdanningstilbudet for alle, samt en bedre kobling i tilbud om og etterspørsel etter kompetanseutvikling.

– Læringsportalen handler om å få alle med, uansett hvilket yrke eller utdanningsnivå du har fra før. Tilbudet skal rette seg like mye mot de som allerede har en høyere utdanning, som mot de som har mer praktiske og håndverksrettede yrker, eller de som faller ut av videregående utdanning sier Olsen og avslutter:

– Det er behørig dokumentert hvor viktig livslang læring er både for enkeltindividet og samfunnet. Da er det viktig at vi også bruker moderne teknologi for å legge til rette for at dette kan skje på en måte som gjør at flest mulig kan ta del i dette kunnskapsløftet.

Se vårt tilbud av digitale kurs:

Tjenester

Digitale kurs

Trenger du eller dine ansatte kompetanseheving på teknologi, innovasjon og digitale verktøy? Kursene er helt gratis og utviklet i samarbeid med noen av de tyngste fagmiljøene i norsk næringsliv og akademia.