Matchmaking, mingling og muligheter

Foto: DigitalNorway

2. mars inviterte vi til matchmaking og mingling i samarbeid med Innovasjon Norge og EØS-midlene. DigitalNorway var på scenen for å presentere pågående EU-prosjekter, samt interessante funn fra strategien Digital 21.

Norge bidrar til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) gjennom målrettede midler. Mange av prosjektene i EU-programmet Horisont 2020 har et lignende mål; man søker om finansiell eller teknisk støtte – ofte sammen med en europeisk partner – for å fremme innovasjon og digitalisering på tvers av landegrenser i Europa.

Sammen med blant annet Innovasjon Norge og EØS-midlene inviterte vi til arrangementet Grønn Industri og IKT Matchmaking, der en rekke selskaper var til stede for å finne potensielle europeiske partnere for samarbeidsprosjekter, og for å lære mer om mulighetene med EØS-midlene og lignende tilbud.

Tor Olav Mørseth, daglig leder i DigitalNorway, var på scenen under arrangementet der han presenterte fire av DigitalNorways Horisont 2020-prosjekter.

HORISONT2020

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, finansiert av EU. Den overordnede målsetningen med programmet er å bedre konkurransekraften, sikre økonomisk vekst og løse store samfunnsutfordringer i Europa.

Store muligheter med støtte gjennom EU

Prosjektene DigitalNorway er den del av gir store muligheter for finansiell eller teknisk støtte til små og mellomstore bedrifter (SMBer):

TRINITY gir muligheter for bedrifter som jobber med robotisering, IoT, kunstig intelligens og cybersikkerhet tilknyttet produksjon. Bedrifter kan søke om inntil 3 millioner kroner i støtte fra EU gjennom DigitalNorway, og i tillegg bli del av et europeisk nettverk som kan hjelpe din bedrift med videre utvikling.

DIGI-B-CUBE gir muligheter for bedrifter som jobber med digitale løsninger og diagnostikk knyttet til helse. Bedrifter kan søke om inntil 1,8 millioner kroner i støtte fra EU gjennom DigitalNorway, og i tillegg bli del av et europeisk nettverk som kan hjelpe din bedrift med videre utvikling.

InnoCAPE er et samarbeidsnettverk som skal fremme digital innovasjon i den baltiske regionen.

RODIN er et nettverk av digitale innovasjonsnav (Digital Innovation Hubs/DIHs) som arbeider innenfor robotisering. Nettverket fremmer samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av de digitale innovasjonsnavene, og målet er å styrke europeisk konkurransekraft innen dette teknologiområdet.

Bedrifter som arbeider innenfor områdene prosjektene fokuserer på, kan kontakte DigitalNorway for mer informasjon om hvilke muligheter prosjektene kan føre til.

DigitalNorway er klassifisert som en Digital Innovation Hub (digitalt innovasjonsnav) av EU, og er en av fire norske bedrifter som har oppnådd denne statusen. Kort forklart er dette organisasjoner som arbeider på tvers av ulike miljøer, og fungerer som et nav mellom myndighetene, akademia, store selskaper, interesseorganisasjoner, investorer og inkubatorer og små og mellomstore bedrifter (SMBer).

DIGITAL21

DigitalNorway var sekretariat for Digital21, som ble utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Strategien skal fremme næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen, og det ble utarbeidet mer enn 60 konkrete tiltak som alle skal bidra til at Norge beveger seg i riktig retning.

4 ulike satsningsområder for Norge

Mørseth presenterte også de 4 ulike teknologiområdene strategien Digital21 avdekket at Norge burde satse på:

  • Kunstig intelligens
  • Stordata
  • Tingenes internett
  • Autonome systemer

Satsningsområdene ble vektlagt ut fra hvilken effekt teknologien vil kunne gi, om Norge har et solid forskningsmiljø innen området, og hvilket potensiale utnyttelsen av teknologien har på det internasjonale markedet.

Samarbeid på tvers skal føre til smartere industri og lavere utslipp

Det er mange likhetstrekk mellom Horisont 2020-prosjektene og EØS-midlene. Begge forutsetter ofte at man har en annen europeisk partner, og setter bedrifter i stand til å finne samarbeidspartnere på tvers av landegrensene gjennom nettverksbygging og matchmaking. Støtten gjennom de ulike prosjektene skal styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Arrangementet Green ICT & Matchmaking var rettet mot norske selskaper som tilbyr løsninger som er med på å gjøre industri smartere og/eller bidrar til lavere utslipp og større effektivitet, og selskaper som har et fremtidig prosjekt der de ser etter en europeisk prosjektpartner. Gå til nettsiden til EØS-midlene eller Innovasjon Norges oversikt over ulike EØS-programmer for mer informasjon, og for å holde deg oppdatert på de siste utlysningene.