– De aktørene som best evner å utnytte data vil vinne

Liv Dingsør leder DigitalNorway, og har sittet i en ekspertgruppe om deling av data i næringslivet – der det er viktig at også SMB-er får sin naturlige plass, sier hun.

Det ligger enorme muligheter for norsk næringsliv i deling av data. Men det begynner å haste, slår ekspertene fast.

– Skal Norge ta en sterkere rolle i den datadrevne økonomien, må næringslivet utnytte mulighetene som data gir til å skape økonomisk vekst, økt konkurransekraft og flere arbeidsplasser.

Dette sa distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland da hun ble overlevert rapporten om datadeling i næringslivet fra en ekspertgruppe ledet av SINTEF-sjef Alexandra Bech Gjørv.

Rapporten er et viktig innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon, som etter planen skal være ferdig innen utgangen av året.

I denne ekspertgruppen sitter også daglig leder i DigitalNorway Liv Dingsør – og der har hun holdt fanen spesielt høyt for landets mange små og mellomstore bedrifter.

– Dette er næringslivets stemme inn til Stortinget. Vår rolle i dette er å understreke SMB-enes rolle i den datadrevne økonomien, og sørge for at flest mulig kan ta del i den, sier Dingsør.

Store verdier i datadeling

Hun forteller at det potensielt ligger veldig mye verdi i å utnytte og dele data, og da er det viktig at ingen faller utenom.

– SMB-ers evne til å stadig fornye sin kompetanse, fase inn nye løsninger, inngå nye typer samarbeid og bidra til økt innovasjonstakt i næringenes økosystemer er kritisk for at norsk næringsliv fortsatt skal stå sterkt, sier Dingsør.

– Derfor er vi pådrivere for en koordinert og effektiv satsning på kompetanse nasjonalt. Og skal vi klare å realisere verdipotensialet i dette, kreves det et utstrakt samarbeid om gode premisser for tilgang til relevante data og datadrevet innovasjon i verdikjedene.

Viktigheten av datadeling

I rapporten skriver ekspertgruppen av de er «overbevist om at fremtidens næringsliv i enda større grad enn i dag vil preges av en global dynamikk og intens kamp om markedsandeler»:

– De aktørene som best evner å utnytte data til å levere verdiøkende produkter og tjenester til lavest mulig kostnad vil vinne, på bekostning av etablerte aktører.

Dette er noe også ekspertgruppen mener norsk næringsliv vil merke i årene fremover, om de ikke griper mulighetene som ligger i datadeling:

– Norsk næringsliv vil bli sterkt utfordret av internasjonale teknologiselskaper som både har unik tilgang på data og finansielle muskler til å investere i nye næringsområder.

Ifølge Liv Dingsør er de små og mellomstore bedriftene i Norge avhengige av en felles innsats for tilrettelegging av datadeling.

– Det må bygges plattformer og strukturer som gjør det mulig å dele data på tvers av bransjer, og på tvers av offentlig og privat sektor. Dette er ikke noe små selskaper kan gjøre for seg selv.

Ved å åpne for deling av data, kan norske bedrifter oppnå store fordeler. Men dette krever kunnskap – og må gjøres på riktig måte. Foto: Pixabay

Allerede noen bransjeinitiativ

– Før man i det hele tatt kan tenke på å nyttiggjøre seg av andres data, må selskapene først forstå hvordan kan de kan bruke og skape verdi av egne data, sier Dingsør.

Deretter er det viktig for de forskjellige industriene å spørre seg om hva de selv kan gjøre for å legge til rette for en større grad av datadeling, forteller hun:

– Det vi allerede begynner å se gode eksempler på, er hvor effektivt det kan være med deling av data i verdikjeder – noe som også vektlegges i Digital21, sier Dingsør.

Hun trekker også frem DIGIN som et godt eksempel: Dette er energibransjens initiativ for å få på plass en felles informasjonsmodell, slik at verdifull data i kraftbransjen kan være forståelige på tvers av aktørenes systemer.

I ekspertgruppens rapport nevnes også flere områder og bransjer der økt utveksling og deling av data har hatt konkrete, verdiøkende effekter for de involverte.

– Se bare på dataflyten i landbruket. Det er mye læring å hente ved å se på hvordan den bransjen har jobbet sammen over lengre tid, og nå begynner å få på plass gode systemer som fungerer i praksis, sier Dingsør.

Slike bransjeintitiativ er også helt avgjørende for at alle aktører skal kunne koble seg på i dataøkonomien.

– Ved å lage konstellasjoner som DIGIN og Datalink kan det være mulig å jobbe sammen for å bygge bransjestandarder, slik at også små bedrifter kan koble seg på, sier Dingsør.

Hvordan legge til rette for økt datadeling?

I rapporten advares det innledningsvis mot å tro at deling av data i seg selv sikrer verdiskaping:

– Den viktigste motivasjonen for næringslivet til å dele data er egne forretningsmuligheter.

Det kreves med andre ord at de forskjellige aktørene har en rekke elementer på plass før man i det hele tatt kan snakke om å hente verdi ut av datautveksling.

Ifølge rapporten er det derfor spesielt viktig at aktørene:

  • har god forståelse for de underliggende utfordringer som skal løses
  • evner å formulere en god strategi for hvordan et verdipotensial kan forløses
  • får tilgang til data av tilstrekkelig volum og riktig kvalitet
  • har både tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å bearbeide data på en god måte, inkludert programvare og andre digitale verktøy for å analysere og utnytte dataene
  • har tilgang til tilstrekkelig risikovillig kapital, og konkurransedyktige rammebetingelser

I arbeidet med rapporten kom ekspertgruppen frem til en modell som identifiserer fire overordnede problemstillinger, som igjen er bærende for rapportens 35 konkrete anbefalinger for hvordan man skal kunne lykkes med et datadelingsinitiativ.

– Figuren gir en oversikt over de tingene man må ha kontroll på. Og bare ved å se denne oversikten, blir det tydelig at det må mer til enn det som gjøres av de aller fleste i dag, sier Dingsør.

Samarbeid mellom offentlig og privat

Noe som ifølge Dingsør raskt dukket opp i arbeidet med rapporten, var viktigheten av utveksling av data mellom det private og offentlige.

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

– Dette vokste frem som et viktig element gjennom arbeidet med rapporten. Private virksomheter er avhengige av tilgang på offentlige data, og det må være en forutsigbarhet knyttet til dette om næringslivet skal kunne bygge nye forretningsmodeller og produkter og tjenester med utgangspunkt i offentlige data, sier Dingsør.

– Noe kan næringslivet gjøre selv, og noe må det offentlige ta seg av. Men næringslivet har mye å gå på for å få kontroll på deling av egne data – det er et stort og uutnyttet potensial, sier hun.

Dingsør er, alle utfordringer til tross, optimistisk på næringslivets vegne:

– Vi jobber aktivt for å øke kompetansen rundt dette, og vil øke denne innsatsen fremover. Det er ikke gitt at alt det vi har kommet frem til i rapporten vil overleve. Men det vi peker på mener vi er så viktig, at arbeidet med dette vil fortsette uavhengig av hva som skjer med stortingsmeldingen, sier Dingsør og avslutter:

– Det er en stor jobb som skal gjøres, og vi er klare for å bidra til effektive og kollektive løft sammen med våre eiere, partnere og offentlige aktører.FAKTA