Batterikraft, blokkjede og flerbruk: Slik skal nytt fiskefartøy utnyttes hele året

Illustrasjon: Myre Kystdrift

Myre Kystdrift bygger et nytt kombinasjonsfartøy som forener tradisjonelt fiskeri med moderne havbruk. De håper at automatisering og blokkjede-lagring skal bidra til bærekraftig forvalting og økt verdiskaping av norsk sjømatnæring.

Tradisjonelt fiske er prisgitt sesonger. Avhengig av fiskeart og kvote opererer konvensjonelt fiskeriene i relativt begrensede perioder.

Myre Kystdrift, som er basert på Myre i Øksnes Kommune, eier og drifter et fiskefartøy som er fullstrukturert på hvit fisk. Per i dag driftes båten med tilhørende kvoter rundt fire til seks måneder i året. 

– Vi har altså ledig kapasitet i seks til åtte måneder hvert år, men eksisterende fartøy er verken stort nok eller tilstrekkelig utstyrt til å kunne bidra i havbruksnæringen, sier Vårinn Marie Lassesen i Myre Kystdrift. 

Derfor bygger de nå et nytt kombinasjonsfartøy som skal drive konvensjonelt fiske i sesong. Resten av året kan båten brukes til bløggetjeneste, altså at fisken bedøves og avlives på vei til slakteri. 

– Denne teknologien har eksistert i havbruksnæringen i mange tiår, men er ikke blitt tatt i bruk i konvensjonelt fiske. Her skal vi prøve å komplementere de to næringene innenfor et årshjul, forteller Lassesen.

I tillegg til det kommersielle aspektet, skal båten også bidra til forskning som sjømatnæringen i sin helhet kan dra nytte av.

Data fra kombinasjonsfartøyet skal nemlig brukes til å effektivisere automatiseringen av manuelle prosesser og samle inn data som lagres digitalt i en blokkjede.

Det siste vil være svært viktig bidrag inn mot bærekraftig forvaltning av havets ressurser, og dermed bygge tilliten til norsk sjømat.

Sikrere arbeidsplass med automatisering

Vårinn Marie Lassesen i Myre Kystdrift. Foto: Myre Kystdrift

Et viktig bidrag fra den nye teknologien, er å forbedre sikkerheten om bord ved automatisering av flere prosesser som i dag foregår manuelt.

– Fiskeri er jo kjent som et av verdens farligste yrker, og all teknologi som reduserer arbeidsbelastningen og øker sikkerheten for mannskapet er en stor motivasjon for oss, sier Lassesen, og fortsetter:

– Hvis vi kan skape en arbeidsplass som er mer komfortabel, stabil og ergonomisk tilpasset, tror vi det bidrar til at vi holder lengre på kompetansen. Mangel på arbeidskraft er økende, og i dag konkurrerer vi både med oppdrettsnæringen og oljeindustrien om samme kompetanse.  Selv om fiskeryrket blir sett på som en livsstil, er det viktig at vi følger med på utviklingen og lager rammer som er gode og forutsigbare for fiskerinæringen. 

Kombinasjonsfartøyet skal blant annet ha et automatisert system som registrerer fangsten og kan skille på kvaliteten ut fra fastsatte kriterier som vekt, art og mengde. I tillegg blir bløggesystemet automatisert og overtar en arbeidskrevende operasjon som i dag gjøres manuelt av mannskapet.

Lassesen poengterer at slik automatisering også fjerner muligheten for subjektiv taksering og manuell registrering av ressursuttaket, og bidrar dermed til at prosessen blir mer nøyaktig og bærekraftig.

– Det vil begrense handlingsrommet for eventuelle muligheter til å begå økonomisk kriminalitet, sier hun.

Samler data i blokkjede

Kombinasjonsfartøyet som bygges av Myre Kystdrift er også rustet for å modernisere måten innsamlet data tilgjengeliggjøres. Data fra både fangst og drift lagres digitalt i en blokkjede slik at relevant informasjon er sikret og tilgjengelig for ulike kontrollmyndigheter.

Vårinn Marie Lassesen forteller at sikker informasjonsflyt stadig blir viktigere fremover.

– Det kommer til å bli stilt strengere krav fra markedet og andre nasjoner til dokumentasjon av både ressursuttak og utnyttelse av ressurser til humant konsum.  Å samle data i en blokkjede er viktig for å bygge tillit til norsk sjømat og dermed dokumentere at det vi gjør er korrekt, sier hun.

I tillegg vil datainnsamlingen bidra til ytterligere effektivisering av automatiserte prosesser om bord det nye fartøyet.

– Jeg har stor tro på å legge til rette for en dataflyt som er tilgjengelig for flest mulig. Det gjør at alle parter kan iverksette tiltak i en tidlig fase dersom det oppstår avvik i prosessen, og dermed ivareta sjømaten på best mulig måte.

– Vi må ikke være redd for fakta. Det er viktig for fremgang, sier Lassesen.

Setter i gang elektrifisering

I tillegg til økt sikkerheten for besetningen og forbedret ressurskontroll, har Myre Kystdrift også klimagassutslipp høyt på agendaen. Kombinasjonsfartøyet skal ha en moderne batteripakke som vil sørge for at en stor del av de operasjonelle arbeidsoppgavene er batteridrevet.

– Vi ser at en større og større del av den operative driften kan benytte batteri, og innenfor havbruk vil andelen ligge opp mot 80 prosent. Innenfor konvensjonell drift håper vi at batteri kan dekke cirka 50 prosent av energiforbruket.

– Målet er at fartøyet, ved ferdigstillelse, skal ha den største batterikapasiteten som på den tiden er tilgjengelig på markedet.

Hun forteller videre at utfordringen er manglende tilgjengelighet med henhold til ladestasjoner, og per nå er det ifølge Lassesen ingen ladestasjoner i regionen. 

– Det er godt mulig de finnes, men i så fall er det godt gjemt, sier hun.

Derfor har Myre satt i gang et prosjekt for å få på plass et landstrømanlegg. Det skal komme den nye kombinasjonsbåten til gode, i tillegg til andre fartøy som har behov for det.

Etterlyser bærekraftsgrep

Når Myre Kystdrift gjør det de kan for å sikre at driften er så bærekraftig som mulig, mener Lassesen myndigheter og beslutningstakere ellers i næringen må vise mer handlekraft.

– Det frustrerer meg at «bærekraft» ofte bli brukt som en fin overskrift i festtaler, uten at det fører til konkrete grep.

– Se bare på mangelen på ladestasjoner her i regionen. Hvordan kan vi nå regjeringens målsetting om halvering av utslipp fra fartøy innen 2030 dersom infrastrukturen for ladestasjoner ikke er på plass? spør hun. 

I tiden fremover ønsker hun å se at teknologigapet mellom konvensjonelt fiske og havbruksnæringen tettes.

– Summen av det vi jobber med skal bidra til økt bærekraft på flere områder og vil til slutt være komplementære i et årshjul. Optimal fordeling av ledig kapasitet, tilgjengelig kompetanse og bærekraftig teknologi vil på sikt bidra til økt verdiskaping av norsk sjømat, sier Lassesen.

Dette er Myre Kystdrift

  • Eier et 31 meter langt fiskefartøy, fullstrukturert på hvit fisk
  • Fisker hovedsakelig rund torsk, men også hyse og rund sei
  • 100 prosent av fangsten videreforedles til tørrfisk, saltfisk og filetproduksjon
  • Bygger et kombinasjonsfartøy som skal drive konvensjonelt fiske i sesong og bløggetjeneste resten av året

Lær mer om bærekraft – besøk vår temaside:

Tema

Bærekraft

Å drive bærekraftig er ikke lenger det motsatte av å drive lønnsomt – tvert imot. Her kan du lære mer om hvilke muligheter bærekraft kan innebære for din bedrift, og hvordan du bør gå frem.