Innovasjon Norge og DigitalNorway inngår samarbeid: Skal åpne dørene for norske SMB-er

– Vil modne flere bedrifter slik at de er i bedre stand til å finne veien inn i virkemiddelapparatet.

– Sammen skal vi løfte den digitale kompetansen til norske små og mellomstore bedrifter, slik at de kan ta del i den datadrevne økonomien, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway – som denne uken har signert en samarbeidsavtale med Innovasjon Norge.

– Nå er det første målet å identifisere hvordan vi sammen kan gi et utfyllende og sammenhengende tilbud. Og så må vi klare å levere på dette, sier Dingsør. 

– Oppdraget til Innovasjon Norge er gitt: Vi skal være én dør inn til det samlede virkemiddelapparatet, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

– Utgangspunktet vårt er at vi vil gjøre ting i samspill med økosystemet rundt oss. Da er det åpenbart at DigitalNorway er en viktig samarbeidspartner.

Haugli viser til hvordan Innovasjon Norge råder over mange ulike former for virkemidler:

– Vi tilbyr pengestøtte, rådgivning, eksportfremme og regional utvikling, i tillegg til oppdrag for reiseliv og landbruk. Vi er den eneste aktøren som tilbyr alle disse virkemidlene for norsk næringsliv. 

– Sånn sett er vi ikke i konkurranse med noen, men har hele tiden måttet sikre at det ikke blir en utydelig grensegang for bedriftene. Hvem er det som egentlig driver med hva? Gjennom “Én dør inn” kan vi i større grad være et go-to-sted, der vi trekker veksler på økosystemet forøvrig for å gi bedrifter det de trenger og vil ha.

«Én-dør-inn» er et samarbeid som skal gi norske bedrifter en felles dør inn til hjelp fra offentlige aktører som jobber for å fremme norsk næringsliv. På Innovasjon Norges nettsider er det nå en digital løsning der bedrifter henvises til riktig aktør.

– Skal virksomhetene ha nytte av en løsning som Èn dør inn, er samarbeidet med andre aktører helt avgjørende. Det representerer bredden av det bedriftene kan få som tilbud, og ikke bare det som er kanalisert gjennom Innovasjon Norge. For det er et veldig rikt tilbud der ute, sier Haugli.

Kompetanse og virkemidler

Allerede ved avtaleinngåelsen er det klart for partene at samarbeidet raskt kan bære frukter innenfor en rekke forskjellige eksisterende områder.

Blant disse er Innovasjon Norges kompetansesenter, som er en digital læringsplattform der Innovasjon Norge og andre offentlige aktører har samlet kompetanse om forretningsutvikling, eksportmarkeder, immaterielle rettigheter og mye annet for bedrifter som vil utvikle seg eller eksportere.

Fakta: 750 millioner til grønne løsninger

Et eksempel på mangfoldet og mulighetene som ligger i virkemiddelapparatet, er Grønn plattform. Dette er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet.

Regjeringen øremerket denne uken inntil 750 millioner til denne typen 3-årige grønne samarbeidsprosjekter:

– Det er gjennom forskning og innovasjon vi skaper morgendagens bærekraftige samfunn. Grønn plattform skal løse konkrete utfordringer, akselerere grønn omstilling i næringslivet og legge til rette for nye grønne verdikjeder, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Liv Dingsør peker på DigitalNorways ønske om å jobbe effektivt med kompetanseheving gjennom og sammen med den eksisterende innovasjonsinfrastrukturen i Norge, for å unngå duplisering og forvirring hos bedriftene.

– Men DigitalNorway kan også være aktuelle før man kommer så langt som å søke på virkemidler. En av våre viktigste oppgaver er å hjelpe bedrifter med å øke bestillerkompetansen sin, og evne å tydelig formulere hvilke behov de faktisk har.

Ifølge Dingsør føler bedriftene gjerne på et problem, uten å ha tilstrekkelig kompetanse til å forstå hvordan digitale løsninger eller virkemidler kan avhjelpe dette problemet:

– Her håper jeg vi kan være med på å modne flere bedrifter slik at de er i bedre stand til å finne veien inn i virkemiddelapparatet.

SAMARBEIDER: Fra venstre Eirik Andreassen og Liv Dingsør fra DigitalNorway og Håkon Haugli og Helle Øverbye fra Innovasjon Norge.

Ikke jobbe dobbelt

Overordnet skisserer avtalen et samarbeid om virkemiddelbruk for å løfte den digitale kompetansen til norske SMB-er. 

– Vi tenker likt på veldig mange ting, og da er det også viktig at vi ikke jobber dobbelt, sier Helle Øverbye, stabsdirektør for Mennesker og teknologi i Innovasjon Norge.

Å samle sine krefter på denne måten vil også gjøre det lettere for norske bedrifter å identifisere hvilken hjelp de kan få til sine behov, påpeker Eirik Andreassen i DigitalNorway.

– Kommer det for mange like tilbud fra flere forskjellige aktører, kan det være forvirrende for målgruppen, og noen ganger skape litt handlingslammelse.

– En mobiliseringsjobb

Etter avtalesigneringen var det bred enighet om at arbeidet fremover handler om å skape et systematisk samarbeid rundt felles ambisjoner – både på enkeltbedriftenes premisser, men også i et større bilde:

– Dette er rett og slett en mobiliseringsjobb på vegne av Norge. Det er store muligheter for norsk næringsliv i møte med digitale teknologier, men dette er ikke noe som umiddelbart er tilgjengelig for alle, sier Dingsør.

Hun peker på at potensialet for databasert verdiskaping i Norge estimeres å kunne nå 300 milliarder kroner i 2030.

– Digitalisering og teknologiutvikling er også helt nødvendige forutsetninger for å realisere visjonen om nullutslipp i 2050. Men potensial blir jo ikke til verdier helt av seg selv – innovasjonkraften fra data og teknologi må skapes i norske virksomheter. 

– Samtidig er vi ikke alene i verden, og det blir derfor stadig mer avgjørende for norske virksomheter å styrke seg i møte med internasjonal konkurranse.

I tillegg til disse digitaliseringskravene, må virksomhetene også forholde seg til føringer rundt for eksempel bærekraft og personvern.

– Det er jo i Norges interesse at vi blir mer bærekraftige og digitale, men bedriftene ser ikke nødvendigvis det selv. Med andre ord må vi stimulere til at de ser det, enten det skjer gjennom penger eller kompetanse – eller aller helst begge deler i et godt samspill, sier Eirik Andreassen.

For Liv Dingsør er håpet at samarbeidet kan bidra til å «makse verdien i økosystemene» – og at den samlede kunnskapen det nye samarbeidet åpner for kan gi en praktisk verdi raskere for norsk næringsliv:

– Vi jobber veldig hardt for å gjøre relevant kunnskap anvendbar for bedrifter som hele tiden har det travelt. De skal føle at dette er noe de kan ta i bruk med en gang. 

Knapphet på kompetanse

Å legge til rette for økt verdiskaping basert på data og teknologi, vil også kunne hjelpe norske SMB-er i et arbeidsmarked som i større grad preges av en kamp om de beste hodene.

Ifølge NHOs kompetansebarometer, oppgir 2 av 3 NHO-bedrifter at de hadde et udekket kompetansebehov i 2021 – og at halvparten av bedriftene mangler arbeidskraften som trengs for økt vekst:

– Norske SMB-er i hele landet sliter i konkurransen om de skarpeste hodene. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi som nasjon bistår SMB-sektoren med å videreutvikle de ansatte de allerede har, og setter bedriftene i stand til å utnytte potensialet i data og teknologi, sier Dingsør.

Skal bygge intern kompetanse

For Innovasjon Norge betyr samarbeidet med DigitalNorway også at de kan øke sin interne kompetanse på det digitale skiftet.

– Når vi skal rådgi andre, er det en relevant problemstilling for oss hvordan vi kan sørge for at det er tilstrekkelig kompetanse i vår førstelinje til å kunne plukke opp relevante caser og se behovene i bedriftene, sier Helle Øverbye.

Her vil samarbeidet med DigitalNorway ha praktisk nytte både for oss og våre mange samarbeidspartnere.