Engasjerer Digital Norway for å styrke deling av industridata

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway.

– Målet er økt forståelse og fart på deling og bruk av industridata blant norske bedrifter, særlig små og mellomstore, i ulike bransjer og sektorer.

18. januar inngikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) en ny samarbeidsavtale med Digital Norway (Toppindustrisenteret), med mål om å legge bedre til rette for økt deling av industridata i norsk næringsliv.

– Datadeling i privat sektor er viktig for å få til økt verdiskaping og grønn omstilling. Derfor inngår vi nå et utvidet samarbeid med Digital Norway, som skal arbeide tett med næringslivet for mer deling av industridata, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Digital Norway har fått som mandat å følge opp industridata-rapporten som i 2022 ble levert av en ekspertgruppe bestående av representanter fra både næringsliv og akademia.

– Regjeringen er opptatt av å utnytte mulighetene i datadeling. For å få ytterligere fart på arbeidet er det viktig å samarbeide tett med virksomhetene, sier Gjelsvik. 

– Her vil Digital Norway bidra godt med et bredt nettverk mot de store industrilokomotivene, små og mellomstore virksomheter og oppstartsmiljøer.

Sentralt for digitalisering

Fremover skal Digital Norway jobbe med tilgjengeliggjøring og formidling av kompetanse og erfaringer knyttet til deling av industridata.

– Målet er økt forståelse og økt deling og bruk av industridata blant norske bedrifter, særlig små og mellomstore, i ulike bransjer og sektorer. Skal vi virkelig klare å treffe med dette tilbudet, er det avgjørende at det er basert på reelle industrielle caser og de reelle behovene til bedriftene, sier Helge Dahl-Jørgensen, leder for industri og bærekraft i Digital Norway.

Helge Dahl-Jørgensen, leder for industri og bærekraft i Digital Norway.

Her gir industridata-rapporten gode holdepunkter for veien videre, forteller han.

– Blant annet rydder den godt opp i begrepsbruken. Hva er det man egentlig snakker om når man snakker om «deling av data»? Blant annet ved å skissere opp en rekke typiske scenarier for deling av data med flere parter involvert, gjør rapporten datadeling mer håndfast for flere aktører – og peker ut en tydelig retning for hva vi i Digital Norway må jobbe med fremover, sier Dahl-Jørgensen.

At dette er en viktig oppgave, er verken han eller daglig leder Liv Dingsør i Digital Norway i tvil om: 

– Det ligger et enormt effektiviserings- og innovasjonspotensial knyttet til deling av data i norsk næringsliv. Men skal vi klare å utnytte dette fullt ut, må de mange aktuelle aktørene bedre forstå hvordan de i praksis skal dele og bruke industridata, sier Dingsør og legger til:

– At regjeringen prioriterer å følge opp anbefalingene og tiltakene fra industridata-rapporten, er derfor svært viktig – og Digital Norway står klar til å bidra!

Avgjørende for industriutvikling

Verdien av økt deling og bruk av industridata er åpenbar for Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen:

– For Kongsberg Gruppen er industriell digitalisering og samarbeid om data helt grunnleggende. Vi har mer enn 2.000 små og mellomstore norske underleverandører og vi er helt avhengige av å lykkes med å løfte hele verdikjeden av norsk næringsliv. At vi klarer å samle, foredle og distribuere data mellom systemer og aktører i verdikjedene våre blir bare viktigere fremover. Vi trenger økt fokus på datakvalitet, og det er viktig at det offentlige også får økt fokus på dataeierskap og datadeling, sier Håøy og legger til:

– Jeg er glad for at Digital Norway har fått dette oppdraget på vegne av oss og andre industriaktører, så vi kan få frem gode eksempler og god praksis til inspirasjon og læring for flere.

Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Ekspertgruppen som utarbeidet industridata-rapporten ble ledet av NTNU-professor Heri Ramampiaro. På vegne av ekspertgruppen er han glad for at arbeidet nå videreføres:

– Økt forståelse for hvordan aktører faktisk kan samarbeide og dele data er helt avgjørende for industriutvikling, og norsk konkurransekraft og eksport. Det er bra at industriaktørene nå kobles på dette viktige arbeidet direkte gjennom Digital Norway, og at vi nå kan utvikle og vise frem flere gode eksempler på deling av data.

Heri Ramampiaro, professor ved NTNU og leder for etarbeidet industridata-rapporten.

Samle og dele kunnskap

Det eksisterer i dag mange ulike hindre for deling og bruk av industridata.

I industridata-rapporten trekkes spesielt usikkerhet om juridiske spørsmål frem som en av de største hindringene for datadeling i næringslivet. Dette kan for eksempel dreie seg om rettigheter til data, frihet til å sette grenser for bruk – samt ansvar ved feil i dataene eller for ulovlig bruk.

– Men også ulike teknologier og løsninger for datadeling eller manglende kompetanse i virksomhetene kan gjøre det krevende for selskapene å dele data – internt eller med hverandre, sier Dahl-Jørgensen.

Ettersom slike spørsmål gjerne dukker opp på ulike stadier i selskapenes delingsprosesser, er det avgjørende at også disse erfaringene deles – i praktiske og håndfaste rammer – slik at flere kan lære av dem:

– Det er næringslivet og industrien som må være premissgiver for klok utnyttelse av teknologi og innsikt, og vi må bli flinkere til å dele erfaringer løpende på tvers av bransjer. Vi vil derfor blant annet utvikle en nettbasert inspirasjons- og kompetansehub for å vise eksempler fra datadeling i praksis, samt presentere og løpende formidle god praksis og retningslinjer for deling av data, sier han.

Gjelder både store og små

Fremover vil Digital Norway også jobbe aktivt med med å samle aktuelle bransjeorganisasjoner og toneangivende industribedrifter med tanke på å bidra til økt forståelse og deling av industridata for verdiskaping og innovasjon.

Selv om mange nå begynner å forstå hvilke verdier som ligger i deling av industridata, er det fortsatt gjerne bare noen få «ildsjeler» som virkelig forstår dette, sier Dahl-Jørgensen i Digital Norway:

– Også i mange store virksomheter er det disse som i stor grad driver aktiviteten, og som snakker med andre. Med et bredere kompetanseløft håper vi på å få få flere til åpne øynene – så vi virkelig kan få fart på datadeling her i Norge.

Lær mer om hvordan din virksomhet kan skape verdi fra data:

Veiviser

Fra data til verdi

Lær om data og hvordan data gir oss nye innsikter og nye måter å jobbe på.

606 Moduler0% Fullført

Introkurs

Hva er industrielle data? 

Grunnleggende innføring på 20 minutter: Hva er industrielle data?

205 Moduler0% Fullført

Introkurs

Hva er industrielle dataplattformer?

Grunnleggende innføring på 20 minutter: Hva er industrielle dataplattformer?

205 Moduler0% Fullført