Deler data fra banebrytende CO2-prosjekt: – Kan skape mer effektive løsninger som verden trenger

Northern Lights er i ferd med å bygge et europeisk felleslager for CO2 på havbunnen i Nordsjøen. Nå skal de dele nesten alle sine data med allmenheten – og på den måten stimulere utviklingen av nye prosjekter innen karbonfangst og -lagring. 

For å nå klimamålene må CO2-utslipp fra industrien fanges og lagres i tette reservoarer – såkalt karbonfangst og -lagring (CCS). Northern Lights, en fellessatsing mellom Equinor, Total og Shell, skal lage fasiliteter og verdikjeder for at slike utslipp skal kunne lagres i Nordsjøen.  

Én brønn er allerede boret og testet – og nå blir dataene fra arbeidet så langt gjort tilgjengelig for alle og enhver. 

– Det gjør vi fordi vi har tro på at andre kan ha nytte av dataene våre. Kostnadene for karbonlagring er i dag alt for høye – vi ønsker å få disse kostnadene ned, og da trenger vi innovasjon og kreativitet. Det vil vi drive fram ved å tilgjengeliggjøre informasjon og data, sier Sverre Overå, prosjektdirektør for Northern Lights. 

Det vil si at hvem som helst – ingeniører, geologer og hobbyoseanografer – kan gå inn her laste ned datasett fra brønnboringen og -testingen. 

– Vi deler ganske mye data. Det kan deles i to kategorier: det ene er rene tekniske rådata som vi innhenter, for eksempel loggføringer, prøver og analyser fra boreoperasjoner og testing. I tillegg legger vi ut generelle tekniske rapporter og planer – dette er mer erfaringer og betraktninger om det vi har gjort så langt og planlegger å gjøre viere, sier han. 

Torbjørn Folgerø, digitaliseringsdirektør i Equinor, mener at datadelingen vil få fortgang på utvikling og bruk av CCS-tjenester. 

– Vi mener at åpen innovasjon vil bidra til nye ideer og nye digitale løsninger som gjør det mulig å fremskynde avkarbonisering av verdens energisystemer. Vi fremmer datadeling for å støtte partnere, leverandører og akademia med de nyeste data og utvikling i CCS-bransjen, sier Torbjørn Folgerø, digitaliseringsdirektør i Equinor.

Dette er Northern Lights

  • Et joint venture som eies av Equinor, Shell og Total 
  • Omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i nordlig del av Nordsjøen.
  • Skal være i drift fra 2024, og vil i første fase ha kapasitet til å transportere, injisere og lagre opptil 1,5 millioner tonn CO2 per år
  • Mottaksterminal for CO2 er plassert innenfor Energiparken industriområde i Øygarden kommune på Vestlandet.
  • En del av Langskip, det norske prosjektet for å lage en fullskala verdikjede for karbonfangst og -lagring (CCS) i Norge.  

Viser hvordan CO2 oppfører seg på havbunnen

Karbonfangst går ut på å filtrere og absorbere karbon ved utslippskilden før det slipper ut i atmosfæren, og så få fraktet det til tett og permanent lager der sola aldri skinner og gassen aldri lekker. Det er altså i andre halvpart av denne prosessen hvor Northern Lights gjør nybrottsarbeid. 

– Det er mange variabler her som må analyseres. For å få til et bra lager trenger du mye porevolum i   de geologiske formasjonene under havbunnen, altså et godt hulrom mellom sandkornene som stenen er laget av. Du trenger også et sammenhengende dekke av ugjennomtrengelig overliggende bergart som hindrer CO2-en å lekke ut, forklarer Overå. 

– Dataene vi har om hvordan CO2 beveger seg gjennom berggrunnen og hva som skjer i møtet med hardere bergarter er nøkkelinformasjon som kan brukes av andre når de skal utvikle sikre, kostnadseffektive karbonlagringsløsninger, følger han opp. 

– Et annet viktig moment er å se hvor lett det er å pumpe CO2 inn i brønnen. Her deler vi også data fra tester vi har gjort med å pumpe vann ut av brønnen.  

Opptatt av digitalisering, datadeling og verdiskaping ved samarbeid? Da bør du delta på Digitaliseringskonferansen 2021:

Nøkkelen til storskala karbonfangst

Rasjonalet bak industriell karbonfangst er dette: Selv om alle kullkraftverk skrus av over natten, og alle verdens dieselbiler henvises til de evige parkeringshus morgenen etter, finnes det mye industri som i overskuelig framtid ikke kommer utenom å lage CO2 -utslipp. Hvis verden skal ha sjans til å redusere klimaendringene fra det katastrofale til det noenlunde tålelige, må vi få i gang fangst og lagring av disse utslippene. Og det brennkvikt.

Men: det finnes per i dag ingen infrastruktur for transport og lagring av karbon. Det betyr at industrielle aktører som har lyst til å starte med karbonfangst også er nødt til å finne ut hvordan de skal transportere og lagre karbonet – noe de aller færreste har kapasitet og kompetanse til. Det betyr igjen at terskelen for å sette i gang med karbonfangst er høy. 

Northern Lights vil bidra med en løsning ved å sette opp en infrastruktur der CO2 hentes ved knutepunkter rundt omkring i Europa, hvorpå det fraktes til mottaksterminalen på Øygarden og pumpes ned i brønnene. 

– Har du CO2-utslipp som et biprodukt av det du gjør, og du klarer å fange det, kan vi tilby en transport- og lagringstjeneste, forklarer Overå. 

Sverre Overå, prosjektdirektør for Northern Lights. 

På lang sikt skal dette bli et velsmurt maskineri som kan ta hånd om store deler av utslippene fra europeisk industri. For å få denne verdikjeden oppe å gå har partnerne i Northern Lights-prosjektet selv vært avhengig av  data fra andre kilder.  

–For eksempel bruker vi databasen fra Endrava, som gir oversikt over lokasjoner og volum av industrielle utslipp. Det trenger vi når vi skal vurdere hvem som er aktuelle brukere av vårt lager, og finne ut hva det krever av transportsystemet og så videre.  

– Denne bruken var neppe tiltenkt da databasen ble etablert, men det viser nettopp hvor viktig det er med data i etableringen av denne næringen.  

Northern Lights har også nylig inngått en intensjonsavtale med Microsoft. Ifølge Overå er ennå for tidlig å gi detaljer om hva slags prosjekter de ser på sammen – men at det er et stort potensial levner han ingen tvil om. 

– På ene siden skal vi se på hvordan vi konkret kan hjelpe Microsoft å nå sine ambisjoner om karbonnøytralitet. Også skal vi se på hvordan digitalisering kan brukes til å effektivisere og optimalisere det vi driver med. Der er det absolutt et stort potensial. Både med tanke på å analysere datamengdene fra byggingen, men også på driftsfasen som inkluderer overvåkning av anlegg, rørledninger og brønner. Klarer vi å bruke data til å optimalisere driften slik at vi får maks ut av infrastrukturen vil det ha mye å si for kostnadene. 

– Åpenhet er en styrke

Northern Lights er en del av Norges Langskip-prosjekt, en komplett verdikjede for karbonfangst- og lagring i Norge. I tillegg til Northern Lights innebærer det bygging av et karbonfangstanlegg på Norcems fabrikk, samt planer om det samme ved Fortums fjernvarmeanlegg i Oslo. (Sistnevnte er dog avhengig av ytterligere finansiering). 

–Hvis jeg skal skryte litt, så er det ingen andre som har kommet like langt når det gjelder å skape en karbonlagringsløsning som kan brukes uavhengig av hvilken industri utslippene kommer fra. Som regel er slike løsninger spesiallaget for olje- og gass. Sånn sett føles veldig bra å skape noe nytt som verden trenger, som baner vei for avkarbonisering samtidig som vi hjelper til å bygge en ny industri.   

– Og hvis du spør meg personlig, er jeg overbevist om at åpenhet og datadeling er en styrke når vi bygger denne industrien. Ikke bare for å få fart på effektiviseringen, men også vise at det vi bygger er trygt og fungerer slik det skal, avslutter han. 

Veiviser

Fra data til verdi

Lær om data og hvordan data gir oss nye innsikter og nye måter å jobbe på.

606 Moduler0% Fullført