Slik samarbeidet Norsvin med kundene for å utvikle fremtidens bestillingsløsning

Svinaktig smart: Et digitaliseringsprogram ga Norsvin innsikt som ikke allerede fantes i deres egen bransje. De kom til programmet med en helt konkret problemstilling de ville ha løst. Foto: Norsvin

Ved å ta sluttbrukerne sine med på hele utviklingsløpet laget Norsvin en bestillingsløsning som absolutt alle var fornøyd med allerede ved lansering.

Digital modenhet og konkurransesituasjon

Avlsselskapet Norsvin eies av norske svineprodusenter for å drive med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk. Svinegenetikken tilbys kunder over hele verden gjennom Topigs Norsvin, som kniver om å holde på posisjonen som verdens nest største svinegenetikkselskap.

Gjennom Omstillingsmotor, en ordning som tilbys med støtte fra Innovasjon Norge, fikk Norsvin hjelp til å sette i gang et digitalt kompetanseløft.

-Nasjonalt har vi nesten monopol og stor konkurransekraft på salgssiden. Vi vokser derfor for å konkurrere i utlandet – og må være fremoverlent digitalt for å få forskning, data og produkter raskt ut i markedet, sier IT-sjef Stefan Djupvik.

Norsvin

Type bedrift: Avlsselskap
Beliggenhet: Hamar
Ansatte: 80
Administrerende direktør: Olav Eik-Nes

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusenter. Det er et avlsselskap, med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk som viktigste oppgaver. Norsvins genetikk er blant de beste i verden, og tilbys kunder globalt gjennom selskapet Topigs Norsvin.

Norsvins aktivitet spenner fra produksjon av svinesemin til forskning. De 15 forskerne ligger langt fremme i bruken av digital teknologi gjennom innhenting av store mengder data fra grisene – som datatomografi, videoanalyse og ultralyd, hvor mye fôr de spiser og hvor raskt de vokser. Selskapet har utviklet en skyplattform for å bedre innsamlingen og nyttiggjøringen av dataen i en krevende internasjonal konkurransesituasjon:

-Ny kunnskap om genomanalyse og sensor- og bildeteknologi vil øke datamengden betydelig i tiden fremover. Norsvins overordnede mål er derfor å utvikle et mer moderne avlsprogram for å utnytte all denne dataen, sier Djupvik.

For å sikre og øke konkurransedyktigheten ønsker ledelsen også å se på hvordan smarte løsninger kan implementeres i produksjonsleddet.

-Selv om forskningen har vært fremoverlent, er produksjonen og distribusjonen vår ganske digitalt umoden, sier eksportsjef Elisabeth Nordbye.

Etter å ha hatt samme avlsanlegg siden grunnleggelsen i 1956, fikk Norsvin i 2017 et nytt og moderne anlegg, med muligheter for å implementere digitale verktøy i selve produksjonsdelen, inklusive hvordan produktene bestilles og selges.

Grisete data. Forskerne hos Norsvin innhenter mye data om grisene som de ønsker å nyttigjøre seg ut mot kundene sine.

Mål for digitaliseringsprosjekt: Bedre bestillingstjeneste

Gjennom Heidner Biocluster, Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon, fikk Norsvin tilbud om å delta på programmet Konkurransekraft & Vekst. Programmet er del av “Digitalt kompetanseløft – klynger som Omstillingsmotor, en ordning der ledende klyngemiljøer deler kompetanse for å gi bedrifter bedre grunnlag for utvikling og fornyelse.

På invitasjon fra IT-sjefen sa eksportsjef Elisabeth Nordby, som karakteriserer seg selv som «gjennomsnittlig digital», at hun gjerne deltok på programmet under forutsetning av at de snevret fokuset inn til et helt konkret prosjekt de kunne få hjelp til.

Det hadde lenge vært et uttalt ønske å utbedre den eksisterende bestillingsløsningen for semin. Spesielt aktuelt var dette for de bare omtrent 40 foredlingsbesetningene som Norsvin henter neste generasjons genetikk fra – som rent avlsmessig har størst betydning og derfor må ha tilgang til semin fra Norsvins beste råner.

-Dette er gode besetningseiere som kjenner avl veldig godt og plukker råner på helt konkrete egenskaper, sier Nordby.

Utfordringen er at semin er ferskvare og de enkelte besetningers behov meget spesifikke, samtidig som beholdningen av semin fra time til time ikke er forutsigbar. Det foregår derfor en intrikat bestillings- og tildelingsprosess som skal skreddersys både de enkelte besetningers innmeldte behov den dagen og hva Norsvin antar er tilgjengelig basert på den enkelte rånens produksjonshistorikk – på en måte som oppleves kontrollert og rettferdig.

Selv om kundene kunne bestille gjennom en nettløsning, kunne de for eksempel ikke se hvilke råner som faktisk var tilgjengelige den dagen. Dette måtte de inn i en annen liste for å finne. Systemet ble en uforutsigbar, frustrerende og ofte uoversiktlig manuell kryssreferering mellom ulike dokumenter – inklusive et element av kvalifisert gjetning. Noen kunder tok kontakt på nett mens andre ringte opptil flere ganger for hver bestilling. Kundene ble usikre og enkelte kunder var lite tilfreds med måten Norsvin fordelte varer mellom kundene.

Den praktiske inngangsporten vi hadde med oss til programmet var å gjøre det mulig for kundene selv å bestille semin fra bestemte råner på nett, og samtidig føle seg trygge på at de fikk det de skulle ha, sier Nordby.

Klar for digitalisering. Med nytt og toppmoderne avlsanlegg ønsker Norsvin å digitalisere deler av produksjonsleddet sitt. Innsikten fikk de på et tilrettelagt program.

Utviklingen: Program gjennom Omstillingsmotor

Konkurransekraft & Vekst besto av to workshops, med hjemmearbeid og et oppfølgingsmøte på nett imellom. På den første workshopen i mai, 2018, var DigitalNorways kursholdere tydelige på at siden dette skulle være en kundeorientert løsning måtte Norsvin tørre å involvere brukerne tidlig i prosessen, fremfor å bygge en løsning de kanskje måtte bygge helt om etter at den var lansert.

Hjemmearbeidet var derfor blant annet å utvikle en brukerundersøkelse i tjenesten Quicksurvey. På nettmøtet med kurslederne fikk de tips om ordlegging og hvordan de kunne gradere svarene, for eksempel «på en skala fra 1-6, hvor viktig er det for deg om bestillingsfristen flyttes fra klokken 0900 til klokken 0730».

-Det er jo ikke fryktelig komplisert, men for oss som ikke er vant til å designe slike undersøkelser var denne hjelpen uvurderlig for å få godt nok presisjonsnivå, sier Nordby.

Undersøkelsen ble sendt til 30 av kundene i målgruppen, og med raske svar fra 20 kunne de allerede på neste workshop i juni definere hvilke funksjoner de ønsket prioritert løst først. De satte utviklere på saken og fikk klar en testversjon av ny bestillingsløsning i september. Da tilbød de kundene som hadde deltatt i undersøkelsen tidlig testtilgang til tjenesten, noe alle var positive til.

-Vi fikk masse konstruktive tilbakemeldinger og, best av alt, ingen sure miner. Det var preget av positivt engasjement fordi kundene våre følte et større eierforhold til prosjektet.

Etter små korrigeringer er bestillingsløsningen nå i bruk og har gitt tydelige effekter:

  • Arbeidsdagen er blitt enklere for de som jobber på anlegget. Stresset ved å betjene salg både på telefon og nett er redusert.
  • Økt kundetilfredshet. Fordi kundene selv har vært med å utvikle løsningen opplevde de bestillingstjenesten som tilfredsstillende fra første dag. Færre kundeklager.
Ny bestillingsløsning. Bestillingen og fordelingen av semin, til de rette oppdretterne til riktig tid, er en kompleks øvelse. Norsvins nye løsning er første skritt av flere.

Videreutvikling og finansiering

Digitaliseringen av bestillingsløsningen begynte på et relativt begrenset, funksjonelt nivå. Blant annet henger det igjen noen mer kompliserte fordelingsmekanismer som de håper å utvikle i neste runde, samtidig som de vil skalere løsningen for bredere norske og internasjonale kundegrupper. Norsvin har gjennom forskningen også mye tilgjengelig data om dyrene de kan utnytte i grensesnittet mot kunden.

-For eksempel kunne en russisk kunde gått inn på nettet og sett på levende bilder av den aktuelle rånen og all dataen vi har tilgjengelig på dyrene. Vi vet mye om dyrene og kan jobbe med å vise det på en forståelig måte, slik at det gir verdi til kundene. Der er det masse muligheter som den digitale teknologien muliggjør på en helt ny måte, sier Nordbye.

Glade dyr, glade folk. Sammen med kundene utviklet Norsvin en løsning som gjorde det mulig for kundene å selv bestille semin fra bestemte råner på nett, og samtidig føle seg trygge på at de fikk det de skulle ha.

Etter innspill fra kurslederne søkte Norsvin og fikk innvilget forprosjektmidler på 290.000 kroner fra Innovasjon Norge i såkalte Omstillingsmotor-midler, tilsvarende omtrent en tredjedel av prosjektets totale kostnader.

Forprosjektet med bestillingsløsning ble utvidet til også å se på andre prosjekter som kan øke tjenestenivået. Gjennom vinteren har Norsvin hatt to nye workshops med Kongsberg Innovasjon og Semcon der de mer overordnet har analysert hvor Norsvin står digitalt og hva som skal være de digitale driverne, før de igjen har dratt målsettingene ned til å identifisere digitale mulighetsrom i produksjon og distribusjon, som:

  • Automatisering av sporing, datainnsamling, analyse og identifisering av tilleggsverdier for seg og kundene ut fra dataene.
  • Sikrere og raskere intern og ekstern logistikk.
  • Elektronisk kommunikasjon langs hele verdikjeden.

-Den store beholdningen fra deltagelsen i Omstillingsmotor er verdien av både kritiske og nysgjerrige innspill utenfra. Man går gjerne i et bransjespor uten å tenke på nytten vi kan ha av kompetansen som finnes i andre næringer. På den siste workshop’en var det for eksempel en med logistikkompetanse fra andre bransjer enn vår egen, som var en øyeåpner, sier Nordbye.

Trenger din bedrift hjelp til å forstå mulighetene digitalisering fører med seg, og hva som skal til for å utnytte disse? Gå til Omstillingsmotors nettsider for å starte din egen digitaliseringsreise.

Fugleperspektiv. -Man går gjerne i et bransjespor uten å tenke på nytten vi kan ha av kompetansen som finnes i andre næringer, sier eksportsjef Elisabeth Nordby.

Tre kjappe

Hva lærte dere av arbeidet som dere tar med videre?

Kundeinvolveringen var viktig. Det var spennende og veldig fruktbart å få løpende tilbakemeldinger. Den måten å tenke på – å tørre å slippe folk inn selv om det ikke er helt ferdig – var veldig ny for oss. I workshop’ene ble vi stresset masse på å tørre det. Det gjorde implementeringen mye enklere.

Hva ville dere gjort annerledes om dere fikk starte på nytt?

De som skal lage algoritmen for fordeling – det neste skrittet vi skal i gang med å utvikle – burde vært med helt fra starten. Så hadde vi kanskje kommet enda lenger enda raskere.

Hva kan andre lære av dette?

Følg en modell der du tar tak i noe konkret når du blir med på programmet. Begynn med en helt konkret utfordring fremfor at du liksom skal digitalisere hele bedriften. Det var veldig godt for oss å ha et utgangspunkt og en tanke på hva vi kunne oppnå..