Tar helt avgjørende digital kompetanse ut til alle norske bedrifter – også i distriktene

Et nytt samarbeid mellom Næringshagene i Norge og Digital Norway gir norske bedrifter over hele landet bedre tilgang på digital kompetanse.

– Digitalisering er ikke eksklusivt for noen bransjer, eller forbeholdt bare store bedrifter. Framover må alle inn i dette, sier Stig Hansen, styreleder i Næringshagene i Norge.

Nettverket samler landets mange næringshager – som aktivt bistår norske små og mellomstore bedrifter med å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital.

– For å klare dette, er vi avhengige av gode samarbeid med partnere med spisskompetanse. Vi trenger noen som følger fagområder tettere enn det foreningen selv klarer, sier Hansen.

Nå inngår Næringshagene i Norge og Digital Norway et nytt samarbeid, som skal sikre den nødvendige forankringen i slik kompetanse – slik at denne kan komme alle norske bedrifter til gode, små som store.

– For oss som forening må vi legge til rette for landets mange næringshager, og gjøre det enklere for dem å hjelpe sine målbedrifter. Da er det avgjørende med samarbeid som dette med Digital Norway, sier Hansen.

Storsatsing på digitalisering og bærekraft

Fra 2023 kommer et nytt tiårig næringshageprogram fra Siva (Selskapet for industrivekst). Her står digitalisering og bærekraft helt sentralt – noe som ifølge Hansen setter solide føringer for den norske distriktspolitikken frem mot 2033..

Stig Hansen, styreleder i Næringshagene i Norge.

– Du kan ikke ha en overfladisk tilnærming til disse områdene fremover. Du må ned i materien, og da må du ha noen du kan spørre og reflektere sammen med. Her har næringshagene tatt en unik posisjon som sparringspartner overfor bedriftene – men da er vi selv også avhengige av å ha noen å samarbeide med som kan gjøre denne jobben enklere for oss.

Ifølge Eirik Andreassen, leder for teknologi og nettverk i Digital Norway, går det nye samarbeidet direkte inn i kjernen av formålet til Digital Norway:

– Vi jobber hver dag for å nå ut til små og mellomstore virksomheter i hele landet. Det er veldig få aktører som er mer koblet på kjernemålgruppen enn deltakerne i næringshageprogrammet, sier Andreassen.

Og nettopp det at næringshagene sitter så tett på bedrifter ute i distriktene, er ikke bare avgjørende for spredning av kunnskap og kompetanse, men også for at dette blir tatt i bruk.

– Nå hjelper jeg for eksempel en bedrift som blant annet jobber med digitalisering, og de holder til på et lite sted der det bare bor 20 mennesker, sier Stig Hansen.

– Denne bedriften ville aldri ha fått det tilbudet om det ikke var for næringshagene. Sånn sett er disse et veldig godt distriktspolitisk virkemiddel.

Mange små gir store tall

  • Næringshagene i Norge har nær 2800 medlemsbedrifter – eller målbedrifter, som de kalles. Totalt består nettverket deres av rundt 5000 bedrifter og organisasjoner.
  • Akkumulert omsetningstall for disse bedriftene fra 2012 til 2021 er rundt 400 milliarder kroner – fordelt på bortimot 50 000 ansatte.
  • Næringshageprogrammet er et distriktspolitisk program forvaltet av fylkene, der formålet blant annet er å sikre sysselsetting i distriktene.
  • Hvert enkelt fylke kan bestemme hvordan de skal fylle næringshagene med innhold – og her kommer foreningen Næringshagene i Norge inn som et samlingspunkt.

Relevant kunnskap i hverdagen 

Ifølge Anne Kristin Helgeland, nestleder i Næringshagene i Norge, må kunnskapen som presenteres til bedriftene være praktisk orientert – og tilpasset en travel hverdag.

– En typisk leder i en liten bedrift bruker mesteparten av sin tid i daglig produksjon. I tillegg skal lederen fungere som økonomisjef, salgssjef, produksjonssjef, HR-leder og gjerne enda mer, sier Helgeland.

– Og opplever de at tiden ikke strekker til, er det vanskelig å finne plass til kompetanseutvikling. Spesielt ikke om de ikke umiddelbart forstår nytten eller verdien av denne nye kunnskapen. Da kommer ofte næringshagene inn som en nyttig sparringspartner.

Anne Kristin Helgeland, nestleder i Næringshagene i Norge.

For uansett hvor travel hverdagen er, kommer ikke disse daglige lederne – og alle andre i virksomhetene – unna at de må forholde seg til den digitale omstillingen og det grønne skiftet, sier Helgeland.

– Da må de lære masse, og da trenger de gode verktøy – som vi nå kan få gjennom samarbeidet med Digital Norway. Vi har allerede mange verktøykasser i næringshagene, men vi trenger forsterkninger på akkurat det som går på det digitale og bærekraft.

Hun ser derfor på det nye samarbeidet med Digital Norway som «godt og fruktbart»:

– Ikke bare til bedriftene vi jobber opp mot, men også for både ledere og ansatte i næringshagene. At dette også er digitale og fleksible kurs som kan tas akkurat når det passer den enkelte, er en kjempestor fordel, sier Helgeland.

Hun understreker også at det ikke er noe mål at alle som jobber i virksomhetene skal bli eksperter på alt dette – i hvert fall ikke med en gang.

– Men kanskje blir de litt nysgjerrige – og får opp øynene for muligheter de kanskje ikke var klar over at eksisterte? Dette handler om en modning, og ønsket vårt er derfor at flest mulig skal kunne benytte seg av dette nye kompetansetilbudet.

Gir nærhet til viktig kompetanse

Ifølge Stig Hansen gjør ny teknologi og digital infrastruktur det mulig å jobbe over større distanser. 

– Dette er en utvikling som på mange måter kompenserer for geografisk avstand – selv om det ikke kan erstatte verdien av det å møtes. Selv bor jeg i Nordkapp kommune, der nærmeste nabokommune er 20 mil unna. Nå har også snøen kommet – og frem til juni vet du aldri om du kommer deg frem samme dag som du starter å kjøre, sier Hansen.

– Så det er klart at det blir mye enklere å kunne jobbe på tvers av kommunegrenser – og ikke minst nasjonalt og internasjonalt – når langt mer kan tas digitalt, enten det gjelder møtevirksomhet, relasjonsbygging eller ting relatert til produksjonen.

Eirik Andreassen i Digital Norway påpeker hvordan lange geografiske avstander kan spille negativt inn for relevant og oppdatert kunnskapspåfyll.

Eirik Andreassen, leder for teknologi og nettverk i Digital Norway.

– Bor du milevis unna tilsvarende sammenlignbare bedrifter, fagmiljøer og relevante kompetansesentrene, er det lett å havne litt på sidelinjen, sier Andreassen.

– Vi er etterhvert blitt et veldig godt utbygd land, med god teknologisk infrastruktur. Mulighetene for å skape vekst i distriktene er der definitivt – men da er også tilgang til kunnskap avgjørende. Her vil nettverket til næringshagene og kompetanseinnholdet til Digital Norway kunne vise seg å være en vinnerkombinasjon.

Samtidig åpner det nye samarbeidet også for at Digital Norway enda bedre kan forstå målgruppen og deres reelle behov:

– Det er viktig for oss å være en god samarbeidspartner, som kan bidra til at de vi jobber med kan nå sine mål. Men da må vi først forstå hva som kanskje er de litt spesielle forutsetninger som denne typen virksomheter har – som gjør at både de og vi kan lykkes enda bedre, sier Andreassen.