Slik utviklet Aker BP ny datadrevet forretningsmodell for olje og gass

Foto: Aker BP

Ved å dele sensordata fra oljeinstallasjonene i Nordsjøen med utstyrsleverandørene, utviklet Aker BP en ytelsesbasert smartkontrakt som gjør utstyret bedre, reduserer vedlikeholdskostnadene og øker oppetiden.

Gjennom digitaliseringsprogrammet Eureka er oljeselskapet Aker BP på kort tid blitt en ledestjerne innen digitalisering.

– Dedikerte Eureka-ressurser fra Aker BP jobber sammen med Cognite og andre partnere i vår egen agile lab med å utvikle digitale løsninger på 8 prioriterte områder – fra brønnutvikling og arbeidsrutiner til vedlikehold og HMS – uten at de distraheres av andre gjøremål, sier Andrea Stephansen på Eurekas programkontor.

Hvert digitaliseringsprosjekt drives frem i toukers sprinter av et håndplukket ‘crew’ av ingeniører, programmerere, teknologer og metodeeksperter – og leverandører – i tett dialog med domeneekspertisen i felt. Arbeidet har blant annet ført til en ny kontraktsform med store implikasjoner for driften av feltene i Nordsjøen.

Sett dataen fri! Aker BP vil digitalisere oljeutvinningen fra fødsel til grav ved å ‘frigjøre’ den tilgjengelige data fra siloene de befinner seg i og samle dem på én plattform. Så lar de egne digitaliseringsteam – samt leverandørene – kaste seg over dem for å finne smarte løsninger både under og over havbunnen. Det førte blant annet til utviklingen av nye, smarte kontrakter. Foto: AkerBP

Målet: smartere vedlikehold

På en Nordsjø-installasjon som Ivar Aasen-plattformen sitter det store mengder sensorer som sender data om hvordan utstyret oppfører seg. Hittil har ikke olje- og gassindustrien i særlig grad nyttiggjort seg dataene for å effektivisere eller predikere vedlikeholdsbehov. Vanlig modus er kalenderbasert vedlikehold, som utføres av leverandørene selv.

– Eksempelvis har vi et team fra leverandøren som kommer ut på våre installasjoner hver sjette måned for å sjekke brannspjel – uavhengig av hvilken operasjonshistorikk vi har på dem i mellomperioden, sier teknologidirektør i Aker BP, Lars Atle Andersen.

Oljeselskapenes primære driver er å øke anleggenes oppetid for å optimalisere produksjonen. At vedlikeholdet ikke tilpasses det faktiske behovet kan resultere i mer nedetid enn nødvendig. Serviceintervallene er i utgangspunktet satt i en risiko og pålitelighetsevaluering som er gjennomført i prosjektfasen, og leverandørene får betalt basert på hvor mange timer vedlikehold de deretter gjennomfører. Insentivene til oljeselskapene og leverandørene er med andre ord ikke sammenfallende.

– Aker BP ønsker å redefinere verdikjedene i oljebransjen, og se på andre måter å skape verdier på – både for leverandørene og oss som operatører. Som en del av Eureka-arbeidet har vi et eget «smart maintenance crew» som bl.a. ser på nye vedlikeholdsregimer, slik at  leverandørens forretningsmodell kan gjøres mer sammenfallende med oljeselskapets interesser, sier Andersen.

– Tilgang på løpende data gir leverandøren en helt annen mulighet til å overvåke ytelsen til eget utstyr. Dette skaper videre en basis for å definere nye måleparametre i kontraktene mellom oljeselskaper og leverandører.

Løsningen: ytelsesbasert smartkontrakt

Aker BP diskuterte effekten av sjøvanns-løftepumpene med leverandøren Framo for å vurdere hvordan oppetiden på disse kunne forbedres. De ba Framo om å starte med de vanligste feilmodiene.

– Responsen fra Framo var imidlertid at de hadde etterspurt data om hvordan pumpene fungerte ute i felt i mange år, men at ingen oljeselskaper delte med dem, sier Lars Atle Andersen.

Med andre ord: Selv om leverandøren satt på ekspertisen som måtte til for å utbedre utstyret, skrudde oljeselskapene igjen kunnskapskranen om hva som måtte utbedres i forkant av en hendelse eller vedlikehold.

– Det var en øyeåpner. Selvfølgelig må vi sette våre leverandører i stand til å gjøre en best mulig jobb for oss. Slik det fungerte var særdeles lite hensiktsmessig for både oss og Framo, sier Andersen.

Sanntidsstrøm av data

Gjennom sitt samarbeid med IT-selskapet Cognite satte Aker BP opp en livestream av all sensordataen på pumpene direkte til Framo. Dette inkluderte den nødvendige konteksten for å forstå aktiviteter som påvirker pumpene – for eksempel om nedetid oppstår grunnet enkelt vedlikehold eller en feil. Hensikten med datade

lingen er at Framo skal bruke den nye innsikten til å videreutvikle produktene sine, og i neste omgang levere enda bedre utstyr.

– Datadelingen skal gi leverandørene en helt annen mulighet til å følge opp eget utstyr, gjøre forbedringer, energioptimalisere og tilpasse sine vedlikeholdsprogrammer til behovet. Framo har satset mye egne midler på å tolke dataene og bruke mulighetene de har fått av samarbeidet med Aker BP, sier Andersen.

Samarbeidet la grunnlaget for en forretningsmodell som utfordrer den vanlige måten å gjøre ting på i olje- og gassindustrien. I slutten av august 2018 inngikk Aker BP og Framo en smartkontrakt som innebærer at Framo får tilgang til sanntidsdata fra eget utstyr på plattformene i Nordsjøen, og mottar betaling basert på ytelse istedenfor antall vedlikeholdstimer.

– 70 prosent av KPIene som belønner Framo relaterer seg til oppetid. Dette handler ikke om å skvise leverandørindustrien enda mer, men om å skape vinn-vinn situasjoner for både leverandører og oljeselskaper, slik at også leverandørenes marginer kan øke.

Digitaliseringen muliggjorde overgangen til en ytelsesbasert forretningsmodell der styring av usikkerhet i større grad flyttes over på ekspertisen hos leverandørene, og dermed øker forutsigbarheten for kunden.

– Samtidig vil leverandørene ha sterke insentiver til å levere det kontrakten tilsier. Vi har fått etablert sammenfallende interesser. For oss handler det også om å gjøre leverandøren vår så god som mulig, sier Andersen.

Smartkontraktene senker noen av barrierene for å dele data, fordi alle parter nyter godt av resultatene. Så langt mottar Framo sanntidsdata fra utstyr på plattformene på Ivar Aasen og Valhall, men ambisjonen er å utvide dette.

Effekter og skalering

– I ettertid uttrykker Framo at de setter enormt pris på at Aker BP nå er den første som åpner opp og gir ut data, sier Lars Atle Andersen.

Dette er noen av effektene:

  • Data fra plattformene har lagt grunnlaget for en forretningsmodell der oljeselskapets og leverandørens interesser sammenfaller.
  • Aker BP og Framo vil bruke informasjonen til å kjenne igjen vedlikeholdsmønstre. Hvis en pumpe feiler på ett felt, vil teknologien kunne brukes til å kjenne igjen mønstre for å unngå at det samme skjer på et annet gjennom maskinlæring. Resultatet er optimalisering av operasjon på tvers av felt og industri.
  • Aker BP har en målsetting om å dra den nye kontraktsformen inn mot i størrelsesorden 30 andre selskaper på kort sikt.

– Det har vært krevende å fastsette de kommersielle vilkårene i de nye kontraktene. Nå bruker vi tid på å få det rette grunnlaget for å drifte en smartkontrakt, både rent praktisk og kommersielt. Generelt er utfordringen at leverandørene må være villig til å endre forretningsmodell, men her har vi fått til et godt samarbeid med Framo.  Dagens modell er ofte knyttet opp mot vesentlige inntekter på ettermarkedet – altså å selge deler og drive vedlikeholdet etter installasjonen, sier Lars Atle Andersen.

McKinsey mener at digitalisering i olje- og gassindustrien kan øke driftsoverskuddene før avskrivninger med 20 prosent.

– De store selskapene har jo en forretningsmodell som funker, så vi møter litt skepsis og usikkerhet. Det handler om å gjøre dem trygge på at vi ikke er ute etter å skvise marginene deres ytterligere, og at dette er et vinn-vinn-scenarie på sikt, sier Andersen.

– Hvis totalen for leverandørøkonomien blir bedre vil det være mer å hente for alle. Jeg er overbevist om at dette er fremtiden.

Nye samarbeidsformer. Digitaliseringen muliggjorde overgangen til en ytelsesbasert forretningsmodell der styring av usikkerhet i større grad flyttes over på ekspertisen hos leverandørene, og dermed øker forutsigbarheten for kunden.

Tre kjappe

Hva lærte dere av arbeidet som dere tar med dere videre?

Når vi som oljeselskap samarbeider tettere med leverandørindustrien, så øker læringen hos begge parter, og vi kan sammen endre en konservativ bransje og finne nye måter å skape verdi på. Men det er viktig å være klar over at det krever vilje til endring og innsats fra begge parter. Det kommer ikke av seg selv. Samtidig er vi overbevist om at vi som bransje må utvikle oss. Endring er vanskelig, men å ikke endre seg er verre.

Hva ville dere gjort annerledes om dere kunne starte på nytt nå?

Vi ville nok brukt enda mer tid på å beskrive kontekst og skape felles forståelse hos begge parter rundt hva nye samarbeidsformer kan innebære og hvordan det kan bidra positivt hos begge parter. Nye tanker trenger tid til å modnes. Samtidig er det viktig for oss å komme i gang og teste. Det er først da vi lærer, så behovet for en god forståelse må ikke bli en sovepute progresjonsmessig.

Hva kan andre lære av dette?

Det ligger mye potensiale i å tenke annerledes, ikke minst når det gjelder åpenhet og datadeling. Veldig lite hos oss er virkelig hemmelig. Kunne alle oljeselskap delt innsikt om utstyret med leverandørene, mønstre og feil, så ville alle fått et mye bedre produkt og feil ville blitt oppdaget tidligere. Det er ikke farlig å dele. Vi trenger en annen holdning enn den gamle oljeverdenen for virkelig å bevege oss fremover.

Veiviser

Fra data til verdi

Lær om data og hvordan data gir oss nye innsikter og nye måter å jobbe på.

606 Moduler0% Fullført

Aker BP

  • Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen.
  • Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa.
  • Aker BP har en balansert porteføljeog er operatør for feltsentrene Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv.
  • Selskapet har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo og kontorer i Stavanger, Trondheim, Harstad og Sandnessjøen.
  • Selskapet har per mai 2019 1659 ansatte. 
  • Aker BP er eid av Aker ASA (40 %), BP (30 %) og øvrige aksjonærer (30 %).
  • Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker ‘AKERBP’.

Digitaliseringsprogrammet Eureka er selve motoren som definerer hvordan konsernet jobber med digitalisering, og er en hovedkomponent i målsettingen om å redusere produksjonskostnadene per fat til 7 dollar fra 12 – slik at det skal være lønnsomt å pumpe opp olje selv om oljeprisen skulle falle vesentlig fra dagens nivå. Selskapets ambisjon om å digitalisere hele feltenes livsløp fra leting til nedstenging frontes av selskapets leder Karl Johnny Hersvik og har sterk strategisk forankring gjennom blant annet eierskapet i softwareutvikleren Cognite – som leverer teknologi og sitter integrert i Aker BPs digitale prosesser.

-Verdien av digitaliseringen ligger like mye i økt produksjon som i reduserte kostnader, forklarer Lars Atle Andersen, som har ansvar for teknologi og digitalisering i driftsenheten til Aker BP.

-Økt oppetid på installasjonene, optimalisert produksjon og bedre undergrunnsbeslutninger er sterke drivere for å få ned kostnaden per fat.