Prosjekt

DIGIN

DIGIN er bransjens eget digitaliseringsinitiativ der selskapene er gått sammen for å utarbeide fundamentet for full digital samhandling i drift og planlegging av nettvirksomheten.

Kraftsystemet er i rask endring. Store investeringer, elektrifisering av transport, nye datasentre og distribuert produksjon endrer rammebetingelsene og utfordrer kostnadsnivået i bransjen. Samtidig gir ny teknologi og digitale løsninger nye muligheter for å drive kraftsystemet på nye måter og løse utfordringene. Digital teknologi er sentralt for å utnytte disse mulighetene, og kan bidra til at det fortsatt vil være attraktivt å bruke norsk strøm – både for eksisterende og nye kunder.

I dag jobber nettselskapene i stor grad hver for seg eller i ulike konstellasjoner med digitalisering av virksomheten. Dersom alle jobber på hver sin tue, risikerer bransjen å gå glipp av store, potensielle gevinster. Og, mange av de utfordringene I dag jobber nettselskapene i stor grad hver for seg eller i ulike konstellasjoner med digitalisering av virksomheten. Dersom alle jobber på hver sin tue, risikerer bransjen å gå glipp av store, potensielle gevinster. Og, mange av de utfordringene vi strever med er like. Det er mye å hente ved å samarbeide om å finne de gode løsningene – og gjør vi det klokt kan hver og en av oss – og helheten oppnå store gevinster. 

En avgjørende faktor for å oppnå god digital samhandling er evnen til å utveksle data – data mellom selskapene, og data mellom selskaper og myndigheter. I dag rapporteres mye informasjon flere ganger, og mye gjøres manuelt. Dette vil vi vi minimere og automatisere – delvis for å effektivisere og delvis for å oppnå høyere kvalitet og mindre feil.  

Kraftsystemet henger sammen men opereres av mer enn 100 nettselskaper. For å sikre god utnyttelse av systemet, god planlegging og god drift må vi vi ha god oversikt over alle komponentene i systemet, slik som transformatorer, linjer i luften, kabler i bakken, produsenter og forbrukere. Og selskapene som er ansvarlig for at alle får den strømmen de skal ha må ha god oversikt over det som skjer i systemet hos sine nærmeste energiverksnaboer dag for dag – time for time – og minutt for minutt. I tillegg er det nyttig å vite hva som er planlagt om 2 år, 5 år og 10 år. Når vi skal lage digitale modeller av nettet er det derfor nyttig om vi kan være enige om hvordan de ulike komponentene skal beskrives digitalt. Hvis vi er på hele systemet som et digitalt byggverk trenger vi å bli enige om hvordan byggeklossene skal se ut. Det er dette vi gjør i DIGIN.

En forstudie initiert av DigitalNorway, Lyse og Statnett konkluderte høsten 2018 med at en felles informasjonsmodell for nettselskapene er et avgjørende første skritt for å kunne hente ut gevinstene fra digitalisering i nettvirksomheten. En felles informasjonsmodell legger grunnlaget for tettere samhandling, nye muligheter og reduserte kostnader – både for bransjen som helhet og for enkeltselskaper. Med bakgrunn i forprosjektet og en utvidet arbeidsgruppe ble bransjestyret konstituert 6. februar 2019 – DIGIN var i gang.  Bransjeinitiativet består i dag av 15 nettselskap og Nettalliansen, og eies av Energi Norge. NVE er med som observatør. 

DIGIN ledes av et bransjestyre der lederne for nettselskapene sitter, vi har en styringsgruppe og et team som utfører arbeidet. Teamet består av personell som selskapene har sekondert inn. I tillegg gar vi noen innleide ressurser. Vi har utarbeidet et policydokument som trekker opp linjene for samarbeidet og har et mandat for arbeidet som vi jobber etter. Fase en i DIGIN er ferdig – fase to er i gang.