Prosjekt

O&G Data link

O&G Data link ble etablert som et initiativ og en koalisjon i 2018, hvor sterke selskaper innen olje- og gass-sektoren gikk sammen og etablerte et samarbeid for å tilrettelegge for økt deling av data på norsk kontinentalsokkel.

Formålet har vært å ta tak i premissene for deling av data innen olje- og gassindustrien, og identifisere og fremme beste praksis, eksempler og anbefalinger som kan bidra til økt digital samhandling i industrien.

Initiativet var et svar på anbefalinger om samarbeid om data i KonKraft-rapporten fra 2018. DigitalNorway bidro med innsikt og innspill til rapporten, og deltok i diskusjonene i bransjen etter at rapporten hadde blitt publisert.

Equnior fikk ansvar for å sette sammen en koalisjon av industriaktører og sette opp et overordnet initiativ for å ta tak i drivere for økt tilgjengeliggjøring og deling av data. Equinor kontaktet deretter DigitalNorway for støtte til å initiere og sette videre rammer for bransjesamarbeidet.

Data links visjon har vært å legge til rette for økt tilgjengeliggjøring og deling av data på tvers av selskapene, og gjennom verdikjedene. Økt deling vil kunne føre til bedre sikkerhet, produktivitet og effektivitet for hele industrien.

Deltakende bedrifter

Leveranser fra initiativet

  • Deling av data mellom partnere i en lisens. Prosjektet ble initiert av O&G Data link og Johan Sverdrup-partnerne, og ledet av Petoro. Teamet utviklet en verdidrevet prosess for å støtte pågående og nye datadelingsdiskusjoner. Prosessen var basert på design thinking og lean tenkning og ble testet gjennom å utvikle konkrete prototyper for felles visualisering av data. Formålet var å berede grunnen for partnerne skal kunne se og ha tilgang til et felles sanntidsbilde på utvalgte data.
  • Referansegruppe for arkitektur og åpne APIer. Data link etablerte en gruppe av eksperter på tvers av selskaper innen dataarkitektur og APIer. Gruppen fokuserer på å dele beste praksis, fremheve gode eksempler, tilgjengeliggjøre dokumentasjon og fremme innføring av standardiserte løsninger for industrien. Samarbeid om utvikling og forbedring av arkitekturvalg og åpne APIer kommer alle til gode, både operatører og leverandører gjennom verdikjedene.
  • Samarbeid om forbedret sikkerhetsarbeid. Data link samlet et bredt spekter av bransjeaktører for å utforske muligheter for å oppnå konkrete sikkerhetsforbedringer ved deling av utvalgte sikkerhetsdata. Initiativet er tenkt å samspille med de mange ulike initiativene som allerede er satt i gang for å forbedre sikkerheten i bedriftene.
  • Felles bransjeperspektiv på «deling av data». Aktørene i Data link har gjennom perioden modnet frem noen felles perspektiver og overordnede prinsipper rundt deling av data. Perspektiver som spilles inn i ulike dialoger, strategiutforminger og utvalgsarbeid, bidrar til videre modning og utvikling av digital samhandling i bransjen.

Veien videre

Data links styringskomité har bestått av sterke aktører på norsk sokkel, herav både operatører og leverandører. Equinor og DigitalNorway har ledet prosjektkontoret, hvor DigitalNorway har bidratt med innsikt og kunnskapsoverføring fra lignende bransjeprosjekter og bidratt aktivt inn i leveranser.

I den første fasen av prosjektet lå fokuset på å adressere muligheter og barrierer for datadeling mellom selskapene, i tett dialog med mange aktører og pågående prosjekter i bransjen. Prosjektet valgte tidlig å jobbe gjennom konkrete caser for å avdekke gode prinsipper og beste praksis.

Gjennom prosjektet har aktørene bygget gjensidig tillit og forståelse for hverandres perspektiver og posisjoner, og koalisjonen utviklet seg til å bli en god inkubator for viktige diskusjoner med evne til å raskt sette i gang ulike aktiviteter.

I 2020 går prosjektet inn i en fase hvor aktørene ønsker å knytte diskusjonene og aktivitetene tettere til etablerte bransjeorganisasjoner og samarbeidsfora. Bransjen har de siste årene modnet seg raskt, og etablerte organisasjoner og felleseide entiteter i industrien er klare for å kunne ta viktige deler fra Data link-arbeidet videre. DigitalNorway vil bistå også i denne fasen.

Bransjeprosjekter som Datalink har spilt viktige roller i å modne frem felles perspektiver og konkrete eksempler rundt deling av data.

Torbjørn Folgerø,
Equinor