Norsk ordliste for digitalisering

I samarbeid med Språkrådet har DigitalNorway påbegynt en «digital ordliste». Denne innholder definisjoner og begrepsavklaringer på tvers av fag, bransjer og sektorer – slik at alle kan prate om digitalisering med en felles forståelse av ord og uttrykk.

Autonomt system

Engelsk: Autonomous system

Bokmål: Autonomt system

Nynorsk: Autonomt system

Definisjon: System som opererer uten direkte menneskelig involvering

Designtenkning

Engelsk: Design thinking

Bokmål: Designtenkning

Nynorsk: Designtenking

Definisjon: Metodikk basert på problemløsning, som er ideell for å løse komplekse forretningsdilemmaer / metodikk som består av et sett av kreative prosesser for å løse problemer

Merknad: Metoden fungerer godt både til strategiprosesser og til utvikling av nye konsepter, produkter og tjenester. Gjennom prosessene blir det blant annet identifisert hvordan sensorteknologi, Big data og Analytics, kunstig intelligens og maskinlæring koblet sammen via moderne skytjenester kan gi nye bærekraftige forretningsmodeller.

Digitalisering

Engelsk: Digitalization

Bokmål: Digitalisering

Nynorsk: Digitalisering

Definisjon: Det å ta i bruk mulighetene digitale teknologier gir til å forbedre, fornye og skape nytt

Merknad: Med å forbedre mener vi å forenkle, effektivisere og optimalisere interne systemer, prosesser, produkter og tjenester. Med å fornye mener vi å endre forretningsmodeller, kundeopplevelser eller arbeidsprosesser. Fornying kan vanskelig skje bare internt i bedriften. Det krever tett samhandling med andre aktører i verdikjeden, med kunder og med konkurrenter, og leder ofte til nye partnerskap. Med å skape nytt mener vi å utvikle forretningsmodeller, produkter, tjenester og arbeidsprosesser som endrer  konkurranseforhold og som skaper nye markeder.

Digital modenhet

Engelsk: Digital Maturity

Bokmål: Digital modenhet

Nynorsk: Digital mognad

Definisjon: Vilje og evne til å ta i bruk digitale teknologier for å skape økt konkurransekraft og vekst

Merknad: Digital transformasjon forutsetter digitalisering som igjen forutsetter digitisering. I dagligtale brukes ofte digitalisering om alle disse tre begrepene.

Digital transformasjon

Engelsk: Digital transformation

Bokmål: Digital transformasjon

Nynorsk: Digital transformasjon

Definisjon: Gjennomgripende endringsprosess der digitale teknologier integreres i og påvirker alle deler av virksomheten

Digital teknologi

Engelsk: Digital technology

Bokmål: Digital teknologi

Nynorsk: Digital teknologi

Definisjon: Teknologi som krever datakraft

Digitisering

Engelsk: Digitization

Bokmål: Digitisering

Nynorsk: Digitisering

Definisjon: Konvertering av analoge data til digitale

Merknad: Eksempel på digitisering er å skanne et fysisk bilde til en bildefil. Ordet digitalisering brukes ofte i samme betydning.

Flytting av data

Engelsk: Data migration

Bokmål: Flytting av data (migrering av data, datamigrering)

Nynorsk: Flytting av data (migrering av data, datamigrering)

Definisjon: Prosess med å flytte data mellom datafiler eller -systemer

Merknad: Flyttingen gjøres ofte på bakgrunn av oppgraderinger eller utskiftninger av systemer, og kan i flere tilfeller være svært komplekse og tidkrevende. En slik migrering innebærer ofte flere faser, der planleggingsfasen er svært viktig for å ivareta dataintegritet, samt unngå tap av data i overføringen eller duplikater.

Fremvoksende digital teknologi

Engelsk: Emerging digital technology

Bokmål: Fremvoksende digital teknologi (fremvoksende teknologi)

Nynorsk: Framveksande digital teknologi (fremveksande teknologi)

Definisjon: Digital teknologi der utviklingen og/eller praktisk bruk fortsatt er urealisert

Merknad: Se også muliggjørende digital teknologi.

Iterasjon

Engelsk: Iteration

Bokmål: Iterasjon

Nynorsk: Iterasjon

Definisjon: Gjentakelse av en prosess

Merknad: Innenfor dataprosessering og innovasjon brukes iterasjoner med et formål å nærme seg et mål eller et resultat.

Kunstig intelligens

Engelsk: Artificial intelligence

Bokmål: Kunstig intelligens

Nynorsk: Kunstig intelligens

Definisjon: Datasystemer som kan utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens

Merknad: Eksempler på kunstig intelligens er visuell oppfattelse, talegjenkjenning, beslutningstaking og oversettelse mellom språk

Maskinlæring

Engelsk: Machine learning

Bokmål: Maskinlæring

Nynorsk: Maskinlæring

Definisjon: Spesialisering innen kunstig intelligens hvor statistiske metoder brukes for å la datamaskiner finne mønstre i store datamengder

Merknad: Vi sier at maskinen «lærer» i stedet for å bli programmert.

Muliggjørende digital teknologi

Engelsk: Enabling technology

Bokmål: Muliggjørende digital teknologi (muliggjørende teknologi)

Nynorsk: Mogleggjerande digital teknologi (mogleggjerande teknologi)

Definisjon: Teknologi som legger til rette for digital transformasjon

Merknad: Eksempler er kunstig intelligens, digital tvilling og tingenes internett. Se også fremvoksende digital teknologi

Stordata

Engelsk: Big data

Bokmål: Stordata

Nynorsk: Stordata

Definisjon: Datamengder som er store, mangeartede, ustrukturerte  og dynamiske at de ikke kan analyseres med tradisjonelle databehandlingsverktøy

Merknad: Fra Wikipedia (engelskspråklig): «Big data was originally associated with three key concepts: volume, variety, and velocity. Other concepts later attributed with big data are veracity (i.e., how much noise is in the data) and value».

Tingenes internett

Engelsk: Internet of things (IoT)

Bokmål: Tingenes internett (tingnettet)

Nynorsk: Ting-internettet (tingnettet)

Definisjon: Nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer, aktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data

Om DigitalNorway:

DigitalNorway ble stiftet for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Det gjør vi gjennom å tilby digital kompetanseheving til bedrifter og ansatte. I tillegg jobber vi med å tilrettelegge for at alle bedrifter i Norge skal ta del i den datadrevne økonomien.