– Livslang læring må inn som en generell forståelse av hva utdanning er

LIVSLANG LÆRING: Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Alle foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Vi har spurt fem deltakere på DigitalNorways første Forum for livslang læring om deres tanker rundt utfordringene og mulighetene vi står overfor.

Beathe Due (Noroff):

– Hvorfor er det viktig å etablere et nasjonalt forum for livslang læring?

– Livslang læring må inn som en generell forståelse av hva utdanning er. Uansett hvilket stadium du er på i livet, vil kontinuerlig læring være nødvendig for å være relevant for et arbeidsliv i stadig endring, og et nasjonalt forum kan bidra til å fremme en slik forståelse.  

Hva konkret ønsker dere å oppnå ved å delta?

– Som en utdanningsaktør som leverer både fagskole, høyskole og kortkurs ser vi at ulike mennesker har behov for ulik type læring avhengig av hvilke livsfaser de er i. Har du en bachelorgrad fra før vil du kanskje videreutvikle deg innenfor et annet område som gjør deg relevant for arbeidslivet, enten via et fagskole-løp (campus/online/heltid/deltid) eller et kortkurs. Kommer du rett fra videregående eller gjerne vil satse på et akademisk løp er høyskole (campus/online) mer riktig for deg. For Noroff sin del ønsker vi å være med for å fremme mulighetene alle har til å ta utdanning – gjennom et helt livsløp.

Christen Krogh (Høyskolen Kristiania)

– Hvorfor er det viktig å etablere et nasjonalt forum for livslang læring?

– Det er flere forum for livslang læring og etter- og videreutdanning. Det viktige med dette forumet er at det har en så god kobling mot arbeidslivet. 

Hva konkret ønsker dere å oppnå ved å delta?

– Høyskolen Kristiania har som mål å bli arbeidslivets universitet. Det er veldig viktig for oss å være aktiv deltaker i fora der arbeidslivet snakker om sine behov.

David Sagen (BI)

Hvorfor er det viktig å etablere et nasjonalt forum for livslang læring?

– Teknologiutvikling og nødvendigheten av et grønt skifte gjør det helt nødvendig for både bedrifter og individer å fornye seg. Kompetanse spiller en helt avgjørende rolle i dette og utdanning har for lengst gått fra å være tørrvare til ferskvare. Man er nødt til å oppdatere seg og bygge på med nye kunnskap gjennom karrieren og det krever også at vi som leverer kompetansetilbud tilpasser oss. Et nasjonalt forum for livslang læring tror jeg vil sette arbeidslivets kompetansebehov tydelig på agendaen og utfordre oss leverandører til å utvikle tilbud som treffer disse. Vi som deltar får anledning til å bryne oss på hverandre og diskutere felles utfordringer og muligheter for samarbeid.

– Hva konkret ønsker dere å oppnå ved å delta?

– Det er i dag mange rammefaktorer som gjør innovasjon krevende, spesielt for universiteter og høyskoler. Jeg håper at forum for livslang læring i samlet flokk kan belyse og påvirke disse. Målet må være å skaffe oss et større handlingsrom for å utvikle og levere løsninger som drar norsk arbeidsliv i riktig retning. Vi håper også å kunne finne samarbeidspartnere som hjelper oss å utvikle vår evne til å treffe arbeidslivets behov både når det gjelder innhold og form på tilbudene våre.

Tore Hillestad (NHH)

Hvorfor er det viktig å etablere et nasjonalt forum for livslang læring?

– Hvorfor er det viktig å etablere et nasjonalt forum for livslang læring? Det er viktig fordi livslang læring, innovasjon og bærekraft har best utviklingsvilkår hvis kompetansemiljø samarbeider på tvers av fag, bransjer og sektorer. For å stimulere utvikling på området vil dette være et nøkkelmoment. NHH ønsker å bidra aktivt på dette feltet både når det gjelder å utvikle relevant kunnskap, og å for å tilbakeføre denne til virksomheter og samfunnet.  

Hva konkret ønsker dere å oppnå ved å delta?

– NHH ønsker delta og bidra fordi vi har veldig mye relevant kompetanse å dele på områder som f.eks. forretningsmodellinnovasjon, bærekraft og endringskapasitet. Samtidig vet vi av erfaring at vi lærer veldig mye, blir inspirerte og utvikler oss ved å samarbeide med toneangivende miljøer både fra akademia og praksisfeltet. Dette gjelder både for den enkelte fagperson, og institusjonen NHH.

Tale Skjølsvik (OsloMet)

Hvorfor er det viktig å etablere et nasjonalt forum for livslang læring?

– Vi har en unik mulighet i Norge til å etablere og utvikle fantastiske tilbud innen livslang læring som er tilpasset vårt næringsliv og norske forhold. For å få dette til er det essensielt å sikre samhandling og læring på tvers av sektoren. Vi må samhandle der vi kan og konkurrere der vi må. Vi har på tvers av offentlig og privat utdanningssektor mange like utfordringer vi kan løse i fellesskap – i samarbeid med arbeidslivet. Sammen håper jeg vi evner å tenke kreativt og komme opp med nye løsninger i jakten på gode måter å utvikle og dele kompetanse gjennom hele livet for alle. 

Hva konkret ønsker dere å oppnå ved å delta?

– OsloMet jobber aktivt med å bygge et tilbud livslang læring. Vi har en rekke tilbud vi har hatt lenge, men er nå inne i en fase hvor vi eksperimenterer med mindre, mer fleksible og mer tilpassede emner og undervisningsopplegg. Vi ønsker å bidra til at vi blir gode på livslang læring i Norge og at vi lærer på tvers for å sikre at vi bruker ressurser effektivt.