Kartlegg virksomhetskultur

Kartlegg virksomhetskulturen

Du har muligens hørt sitatet «Kultur spiser strategi til frokost»?

Kulturen merkes ofte best når du prøver å implementere en ny strategi, innfører nye arbeidsformer eller igangsetter et prosjekt som går i mot dagens organisasjonskultur.

En organisasjonskultur består av verdier, normer, virkelighetsoppfatninger og grunnleggende antakelser som er delt blant ansatte i en virksomhet og som nye ansatte læres opp i. Kulturen gjenspeiler derfor måten de ansatte jobber på, hvordan lederskap utføres og hvordan beslutninger tas. Kulturen representerer i stor grad en uskrevet del av virksomheten, og har blitt til over tid.

Selv om en strategi kan være riktig for virksomheten, kan den være utfordrende å implementere om du ikke tar høyde for hvordan kulturen støtter opp under eller motarbeider strategien. Dersom det kulturelle aspektet ignoreres, kan du ende opp med medarbeidere som fortsetter som før og organisasjonen forblir den samme.

Rammeverket Competing Value Framework

En vanlig misforståelse er at én type organisasjonskultur er bedre enn andre. Det stemmer ikke. Ulike kulturer passer for ulike virksomheter og markedsposisjoner. For en fabrikk kan en organisasjonskultur som vektlegger kontroll og prosesser være det beste, mens en ung teknologibedrift kan være bedre tjent med en kultur som fokuserer på kreativitet og innovasjon.

Du kan bruke rammeverket Competing Values Framework (CVF) for å beskrive kulturen i din virksomhet. Her skilles det mellom fire ulike organisasjonskulturer (se bilde under) basert på hvorvidt fokus er internt eller eksternt, og hvor mye stabilitet eller fleksibilitet som vektlegges. En organisasjonskultur er imidlertid kompleks og er ofte en kombinasjon av alle de fire hovedtypene. Dagens kultur er den typen som dominerer virksomheten mest.

Hva slags kultur har disse bedriftene?

Du vil sannsynligvis se at ingen av disse fire kategoriene beskriver deres virksomhet helt perfekt. I stedet har dere elementer av flere ulike kulturer. I stedet kan vi spørre: Hvor mye har vi av hver av disse?

Nedenfor har vi beskrevet tre eksempelbedrifter. Hvor i matrisen hører disse eksempelbedriftene hjemme?

Eksempelfirma 1: Et ungt reklamebyrå, som på noen få år har vokst til 20 ansatte. Har fått mange store kunder, og dagene kan være hektiske. Er satt opp i team, så det er til en viss grad et hierarki og spesialiserte roller. Deadlines og lønnsomhet spiller definitivt inn, spesielt for ledere og teamledere som styrer prosjekter og fremgang. Men det er også en avslappet kultur der en legger vekt på godt samhold, spillkvelder og foosball-pauser.

Både elementer av klan, adhokrati og markedskultur.

Eksempelfirma 2: Et godt etablert, rådgivende ingeniørselskap med nærmere 50 ansatte. Har jobbet med stort sett de samme kundene i mange år, og de konkurrerer med en håndfull andre virksomheter innenfor deres segment om noen få, men store og langsiktige prosjekter. Hverdagen er preget av rutiner og faste ansvarsområder. Bedriften har flere mellomledere, men arbeidsoppgavene til de ansatte er relativt like. Kvaliteten på leveransene er viktig, og tidsfrister og rigide budsjetter gjør at selskapet er avhengig av høykompetente medarbeidere. Selskapet har tre faste sosiale arrangementer i året: sommerfest, julebord og en jobbreise til utlandet.

Elementer av byråkrati, klan og markedskultur.

Eksempelfirma 3: Callsenter-leverandør med 10 faste ansatte og 20-30 med andre typer ansettelsesforhold. Dagene er svært hektiske og konkurransen innenfor segmentet er knallhard. De ansatte får tildelt ulike kunder og har tydelige krav til resultater. Ukentlig deles det ut premier til den som har prestert best over kravene, og gode resultater er avgjørende for opprykk med tanke på både lønn og stilling. Ledelsen er flinke til å snappe opp de som «henger etter» og hjelper dem å utvikle seg, men til syvende og sist er resultatene viktigst. Det arrangeres få fellesaktiviteter, men de ansatte tar selv initiativ til lønningspils.

Elementer av markedskultur, byråkrati og klan.

PS:Senere i veiviseren, under modulen «Implikasjoner av strategien» og steget «Hvordan påvirkes kulturen», møter vi dette rammeverket igjen – der kan du se et eksempel på hvordan det er fylt ut i en matrise.

Metodekort

Her kan du laste ned metodekort for Competing Value Framework (CVF)