Hvilken kompetanse er det behov for?

Hvilken type kompetanse vil virksomheten trenge for å realisere målbildet?

Med utgangpunkt i målbildet og endringene i forretningsmodellen – hvilken kompetanse vil du og de ansatte ha behov for fremover? For å få et helhetlig bilde, kan det være fornuftig å se på følgende spørsmål sammen med dine kolleger:

Hva er de viktigste kompetansene dere trenger for å realisere målbildet?

  • Hvilke fagkompetanser?
  • Hvilke relasjonskompetanser?
  • Hvilke organisatoriske og administrative kompetanser?
  • Hvilke IT-kompetanser eller digitale kompetanser?
  • Hvilke bransjekompetanser?
  • Hva er de viktigste ferdighetene virksomheten din trenger for å realisere målbildet? f.eks. gode kommunikasjonsevner, gode samarbeidsevner osv.

Etter at dere har kartlagt kompetanser, må dere vurdere videre hvilke av disse kompetansene det er mest behov for fremover. Bruk en prioriteringsmatrise (se bildet til høyre) til å vurdere hvor strategisk viktig hver kompetanse er og hvor mange i virksomheten som trenger denne kompetansen.

Prioriter de viktigste kompetanseområdene og vurder hvorvidt disse finnes i dag

Basert på prioriteringen du gjorde ovenfor, list opp de viktigste kompetanseområdene i en tabell (som vist til høyre) og beskriv kort hva denne kompetansen innebærer.

Kartlegg videre hvor mange i virksomheten som besitter denne kompetansen i dag. Er det tilstrekkelig for behovet du har identifisert? Hvilket nivå er denne kompetansen på?
Til en kompetansekartlegging kan du eksempelvis bruke nivåene: Ingen, grunnleggende, kompetent, ekspert.

Kartlegg kompetansebehov

Se for deg et magasin som skal legge over mesteparten av virksomheten på nett. Tidligere har de hatt et magasin i trykk hver uke, men nå skal det reduseres til en gang i måneden. Resten av innholdet skal publiseres digitalt på en ny nettplattform og i en app. Hvilken type kompetanse vil denne virksomheten ha behov for?

Redaksjonelle medarbeidere: Få, høy viktighet. De har allerede kompetansen, men innholdet er fortsatt det viktigste de leverer. Eventuelt kan de se etter en digital redaktør med bred erfaring for publisering på nett.

Utviklere: Flere nye ansatte, svært høy viktighet – eventuelt bruke eksterne til utviklingsjobben. Appen skal både utvikles og driftes. Nettsiden må også fungere på flere plattformer og ha god stabilitet. Det vil også være behov for et digitalt publiseringssystem som journalistene enkelt kan ta i bruk.

Digital markedsføring: Få, viktig. Virksomheten har allerede flere dyktige markedsførere, men de trenger spesialisert kompetanse for digital markedsføring.

Trykkeri, fysisk leveranse: Få, mindre viktig. Nedskalerer eksisterende avtaler.

OBS

I norske virksomheter kan man møte på janteloven, og medarbeidere kan synes det er vanskelig å selv definere seg som eksperter eller veldig kompetente. Ha en åpen dialog med medarbeiderne dine om formålet med kompetanse-kartleggingen.

Dersom du identifiserer et gap mellom den kompetansen som trengs og den kompetansen dere har i dag – tenk på hvordan dette kan løses: Praktisk utprøving som en del av en konkret aktivitet eller prosjekt, kursing og videreutdanning, ansettelser eller innleie av eksperter.

Ikke glem å vurdere hvilken av den eksisterende kompetansen dere vil trenge mer eller mindre av!