Case

Case

La oss nå se på to case der vi ser hvordan innsikt fra data både kan optimalisere produksjon og faktisk endre forretningsmodeller.

Slik utviklet Aker BP ny datadrevet forretningsmodell for olje og gass 

Ved å dele sensordata fra oljeinstallasjonene i Nordsjøen med utstyrsleverandørene, utviklet Aker BP en ytelsesbasert smartkontrakt som gjør utstyret bedre, reduserer vedlikeholdskostnadene og øker oppetiden. 

Utfordringen Aker BP sto ovenfor var at insentivene til oljeselskapet og leverandørene ikke var sammenfallende når det kom til vedlikehold. Aker BP ønsket naturlig nok å øke oppetiden på anlegg for å optimalisere produksjon. Serviceleverandørene på sin side fikk betalt basert på hvor mange timer vedlikehold de gjennomførte med utgangspunkt i en risiko- og pålitelighetsvurdering. Insentivene var ikke sammenfallende.  

Løsningen ble en ytelsesbasert smartkontrakt med leverandøren Framo som blant annet leverer sjøvanns-løftepumper. 

Gjennom samarbeid med IT-selskapet Cognite satte Aker BP opp en livestream av all sensordataen på pumpene direkte til Framo. Dette inkluderte den nødvendige konteksten for å forstå aktiviteter som påvirker pumpene – for eksempel om nedetid oppstår grunnet enkelt vedlikehold eller en feil. Hensikten med datadelingen var at Framo skal bruke den nye innsikten til å videreutvikle produktene sine, og i neste omgang levere enda bedre utstyr.  

Samarbeidet la grunnlaget for en forretningsmodell som utfordret den vanlige måten å gjøre ting på i olje- og gassindustrien. I slutten av august 2018 inngikk Aker BP og Framo en avtale som innebærer at Framo får tilgang til sanntidsdata fra eget utstyr på plattformene i Nordsjøen, og mottar betaling basert på ytelse istedenfor antall vedlikeholdstimer. 

Digitaliseringen muliggjorde overgangen til en ytelsesbasert forretningsmodell der styring av usikkerhet i større grad flyttes over på ekspertisen hos leverandørene, og dermed øker forutsigbarheten for kunden. Man lyktes med etablere sammenfallende interesser og å skape en forretningsmodell for vinn-vinn der barrierene for å dele data senkes ettersom alle parter nyter godt av det.  

Økt produksjon gjennom smart overvåking

Alle produksjonssystemer har en gitt produksjonskapasitet (og sikkerhetsmargin). Denne kapasitetsbegrensningen gjelder for hele systemet så vel som enkeltdeler. 

Utfordringen er at kapasitetsbegrensningene ofte er beskrevet som en statisk verdi mens den i realiteten vil variere avhengig av driftssituasjonen til anlegget. 

Løsningen for AkerBP og Cognite ble et smart overvåkingssystem som gir sanntidsinformasjon om kapasiteten til produksjonssystemet. I dette tilfellet er det en separator som representerer en potensiell flaskehals i systemet. Ved å kontinuerlig overvåke komponentene knyttet til separatoren, kan systemet til enhver tid beregne den reelle kapasitetsgrensen til denne komponenten. Systemet har innebygde sikkerhetsmekanismer for å forhindre at det kommuniserer feil informasjon til operatøren. Dette gjør at produksjonssystemet kan kjøres mer effektiv, med høyere produksjon.