Lag et strategisk målbilde

Lag et strategisk målbilde – et veikart for fremtiden

I en strategiprosess er det viktig å tydeliggjøre hvem virksomheten din skal være til for og hvilke områder virksomheten din skal fokusere på fremover. Målbildet skal fortelle ambisjonsnivået, dvs. hva virksomheten din ønsker å oppnå og hva som skal være de strategiske fokusområder.

Sandwichmodellen (se illustrasjon under) er et rammeverk du kan benytte til å utarbeide et strategisk målbilde. Rammeverket gir et omforent bilde av virksomhetens fremtidige posisjon og strategiske fokusområder i skjæringspunktet mellom fremtidige kundebehov og virksomhetens målsettinger.

Fokusområdene gir retning for det videre arbeidet med å definere strategiske initiativ og tiltak.

Innhold i et målbilde

  • Føringer, ambisjon og mål beskriver en ønsket tilstand
  • Fremtidige kundebehov definerer hvilke brukere/kunder og tilhørende behov virksomheten etterstreber å imøtekomme
  • Strategiske fokusområder definerer hvilke områder det er viktig å levere på for å kunne oppnå ønsket visjon

Mer om innholdet i sandwichmodellen

Det første steget er å definere hva som er viktig for virksomheten fremover. Har dere noen føringer eller rammer dere er underlagt? Hva er forventningene og målene deres? Er det noen muligheter fra SWOT-analysen (modul 2) dere ønsker å posisjonere dere innenfor?

Det neste steget er å vurdere hva som vil være fremtidige kundebehov. Gjennom å bruke de eksterne drivkreftene (modul 3) til å identifisere fremtidige kundebehov, tydeliggjør du hvordan virksomheten din best kan skape verdier for brukerne/kundene, hvilke produkter og tjenester virksomheten bør levere og hvilken rolle dere bør ha ovenfor brukerne/kundene.

Fokusområdene utgjør de sentrale områdene i strategien og skal bringe virksomheten din frem til den ønskede fremtidige posisjonen. Ved å balansere fremtidige kundebehov og virksomhetens føringer kan du identifisere strategiske fokusområder. Enkelte fokusområder kan være mer relatert til, eller drevet av virksomhetens mål og føringer, mens andre kan være mer bruker-/kundeorienterte.

Valg av fokusområder betyr ikke at virksomheten din kun skal jobbe med de valgte temaene. Det betyr at dere er bedre i stand til å prioritere løpende –  og at du som leder ikke behøver å endre strategien fra sak til sak når du planlegger arbeidet.

Tips til utarbeiding av strategiske fokusområder

Vurder hvordan de eksterne rammebetingelsene endrer seg (PESTEL, modul 3)

  • Hvordan påvirker dette hvilken posisjon virksomheten din skal ta?
  • Hvilke kundebehov skal dere dekke og hvilke tjenester skal dere tilby i fremtiden?
  • Er det noen av mulighetene (fra SWOT, modul 3) du ser dere kan utnytte?
  • Hvordan hindrer dere truslene som dere står ovenfor?
  • Hvordan kan dere bruke styrkene deres til å understøtte posisjonen dere ønsker å ta?

Og husk – Når målbildet er etablert er det viktig å kommunisere og forankre det i organisasjonen, før du går i gang med selve implementeringen!

Metodekort

Her kan du laste ned metodekort for Sandwichmodellen