Jobb smidig!

Fra plan til handling gjennom en smidig tilnærming

Digitalisering innebærer høy endringstakt. Da kan en klassisk tilnærming hvor tiltak fordeles i en langsiktig plan som følges slavisk, føre til at feil tiltak blir gjennomført.

Derfor er det nyttig å ha en annen tilnærming til implementeringen av strategien. Her kan du hente inspirasjon fra såkalte smidige tilnærminger. Da kan virksomheten svare raskt på uventede endringer, hendelser, markedsmuligheter og bruker/kundebehov.

Ved å kontinuerlig evaluere tiltak som implementeres, og eventuelt korrigere tiltak og retning før du planlegger og prioriterer nye tiltak, er du bedre rustet til både å møte trusler utenfra, og til å korrigere kurs basert på nye mulighetsrom som oppstår.

Det er viktig å påpeke at de overordnede føringene fra strategiutviklingen fortsatt er gjeldende, selv om tiltaksplanen endres. På den måten har du hele tiden muligheten til å omprioritere og omdefinere tiltak med bakgrunn i de strategiske målsetningene som ligger til grunn.

En smidig tilnærming til en strategi-implementering er en iterativ prosess hvor du prøver-og-feiler, tester og lærer gjennom involvering av medarbeidere og andre interessenter. En smidig prosess kan da se ut som på figuren under viser.

Vi foreslår følgende faser:

OPPDAGE
Identifiser kritiske faktorer i strategien, og definer deretter antagelser og hypoteser som du ønsker å jobbe videre med.

PLANLEGGE OG PRIORITERE
Definer tiltakene og leveransene som må gjennomføres, hvem som skal være involvert og identifiser nødvendige ressurser for å iverksette.

GJØRE
Gjennomfør tiltakene som er planlagt. Avhengig av kompleksiteten og omfanget, kan dette gjøres både gjennom korte sprinter eller gjennom lengre løp og prosjekter. Vis engasjement og skap tillit, men oppfordre medarbeidere om å levere oppdateringer jevnlig.

EVALUERE
Inviter medarbeiderne til et strategiverksted for å evaluere tiltakene og leveransene. Gå gjennom den overordnede strategien, og finn ut om de grunnleggende forutsetninger fortsatt er relevante. Hva lærte dere? Hvilke tiltak skal videreføres og hvilken skal lukkes? Dette danner utgangspunkt for en ny iterasjon med tilsvarende faser.