Hvordan påvirkes organisering?

Er virksomheten organisert på en måte som støtter opp om endringene?

Når du har sett på hvilke implikasjoner strategien har for forretningsmodellen din, kompetansebehov og fremtidig organisasjonskultur, er det naturlig å vurdere om virksomheten er organisert på en måte som støtter opp om, eller er til hinder for, de endringer som er nødvendige.

Det er ikke alltid nødvendig med store strukturelle endringer for å organisere seg på en måte som bedre støtter opp under målbildet. Ofte kan det være mer hensiktsmessig å gjøre endringer i roller, ansvarsområder, prosesser eller samhandlingsformer, heller enn endringer i struktur.

Enkelte endringer kan oppfattes som omfattende å starte med, men dersom du starter i det små, eksperimenterer og justerer basert på hva som fungerer best i din virksomhet, kan du skape grunnlaget for en organisering som setter virksomheten din i stand til å nå målbildet.

Litt om organisasjonstruktur

Dersom virksomheten din er strukturert på en svært hierarkisk måte, kan det gi god kontroll til deg som leder og bidra til effektive prosesser. Dersom du i den fremtidige strategien er avhengig av høy innovasjonstakt, nyskaping og samarbeid kan det være andre strukturer som egner seg bedre. Da kan større delegering av ansvar, bruk av autonome team eller smidig organisering passe flere virksomheter bedre.

Det finnes ingen organisasjonsstruktur som passer alle. Valg av riktig struktur for akkurat din virksomhet er et sammensatt valg og krever detaljert innsikt om virksomheten, eksempelvis dagens forretningsmodell, organisering, strategi og kultur.

Hierarki-, Matrise- og Nettverkstruktur

Vi skiller ofte mellom Hierarki-, Matrise- og Nettverkstruktur. Innenfor hver av disse finnes mange variasjoner. De ulike strukturene har ulike styrker. En hierarkisk struktur er ofte godt egnet for å utnytte eksisterende ressurser på en effektiv måte, mens nettverk er bedre egnet til å utforske nye muligheter i komplekse og raskt skiftende bransjer eller markeder.

Hvilken organisasjonsform har dere, og hva tenker du vil egne seg best i fremtiden?