Forstå strategi i en digital tid

Hva kjennetegner strategi i en digital tid?

Strategi knyttes ofte til å definere mål og å etablere planer for å nå målene. Med en klassisk strategitilnærming legges ofte tiltakene ut i en detaljert plan med varighet på 3 til 5 år.

Hyppigere endringer, uklare markeder, nye digitale teknologier, etc. gjør at dagens strategier ofte blir utfordret av turbulens og usikkerhet. Nye og uforutsette endringer kan inntreffe raskt og med store konsekvenser. Det gjør det vanskeligere å sette langsiktige mål og å følge en fastlagt plan for å komme deg fra start til mål.

For å håndtere denne turbulensen og usikkerheten trenger du en ny tilnærming til strategi. Fokuset skifter fra detaljert planlegging til å sette en tydelig retning for virksomheten og å tilrettelegge for fleksibilitet basert på oppdatert innsikt.

Dette innebærer at du må skifte ut den langsiktige planen med et veikart som gjør deg i stand til å navigere riktig basert på den innsikten som du får underveis.

8 kjennetegn med strategi i en digital tid

  1. Konkurransefortrinn regnes ikke lenger som varige, men som midlertidige
  2. De strategiske føringene er retningsgivende og fleksible fremfor detaljerte og fastlagte
  3. Flere og mer spesialiserte strategier som henger sammen, fremfor en enhetlig tilnærming på alle områder
  4. Implementeringen av strategi er iterativ, smidig og fleksibel
  5. Strategien utvikles i større grad med utgangspunkt i kundene og kundenes behov
  6. Innovasjon og nyskaping er en integrert og viktig del av strategien
  7. Økt åpenhet i strategien og større grad av samarbeid på tvers av virksomheter
  8. Strategien utvikles gjennom tverrfaglig samarbeid i hele virksomheten