Fleksible strukturer

Legg til rette for fleksible strukturer

Tradisjonelt sett har virksomheter ofte en hierarkisk oppbygging med tydelig definerte ansvarsområder, arbeidsprosesser og beslutningsveier. Disse prosessene er ofte omstendelige og tidkrevende. I en digital tid er det viktig å kunne være omstillingsdyktig og kunne handle raskt. Det blir da viktig for deg som leder å kunne delegere ansvar til alle i virksomheten, og videre sørge for at medarbeiderne får tydelig mandat og beslutningsmyndighet til å ta beslutninger og sørge for gjennomføring.

For å kunne omstille deg raskt bør du i flere tilfeller ha en mer dynamisk ressursallokering. Dette innebærer at det er ulike personer involvert i et prosjekt på ulike tidspunkt. På denne måten kan du benytte ulik kompetanse og ferdigheter etter hva det er behov for. Med en mer dynamisk ressursallokering kan du få en bedre utnyttelse av de ressursene du har i virksomheten. Dette krever at dere frigjør ressurser til det beste for virksomheten, og ikke nødvendigvis til det beste for hver enkelt ansatt sin enhet/avdeling. Dynamisk ressursallokering handler ikke bare om menneskelige ressurser, men også alle andre viktige ressurser – kanskje bør du flytte kapital eller tilgang på maskiner fra et prosjekt til et annet for å sikre det beste for virksomheten totalt sett.

Hva konkret kan du gjøre for å legge til rette for en mer fleksibel virksomhet?

  • Sett av en «variabel» budsjettpost som kan allokeres løpende der det trengs mest og ikke er fastlåst til en spesiell avdeling eller prosjekt
  • Prøv å gjennomføre neste prosjekt med ulike personer som bidrar på ulike tidspunkt. Det kan likevel være lurt at en eller flere er involvert i prosjektet fra start til slutt for å sikre en rød tråd og kontinuitet i prosjektet
  • Ta i bruk OKR (modul 7)
  • Gå gjennom hvordan du måler (og belønner) medarbeiderne dine. Har du målinger som fremmer den adferden du ønsker? Dersom du ønsker økt samarbeid på tvers av avdelinger, så vil det eksempelvis ikke være hensiktsmessig å måle hver enkelt avdeling på deres egne resultater. Dette vil hindre tverrfaglig samarbeid