Analyser eksterne drivkrefter

Analyser de eksterne drivkreftene

For å analysere de eksterne drivkreftene som kan påvirke bransjen, kundene, brukerne og virksomheten din fremover, er det nyttig å bruke PESTEL-rammeverket. Dette rammeverket består av seks ulike elementer som kan påvirke hvordan verden endrer seg fremove: Politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og lovmessige. PESTEL-rammeverket og metodekort finner du nederst på siden.

PESTEL-rammeverket

Etter å ha gjennomført PESTEL-analysen bør du velge ut de drivkreftene du er mest usikker på hvordan vil utvikle seg, og de drivkreftene du tror vil ha størst påvirkning på virksomheten din og kundene dine i fremtiden. Beskriv de viktigste eksterne drivkreftene og ulike måter disse kan utvikle seg i egne driverkort. Driverkortene er et godt verktøy til å utfordre virksomheten din på hva som kan ha påvirkning fremover, og være et hjelpemiddel til hvordan dere da bør reagere og omstille dere dersom drivkreftene inntreffer. Du finner mal og metodekort for drivkrefter nederst på siden.

Les mer om hver av driverne i PESTEL

De politiske driverne omhandler alt det myndigheter gjør. Disse driverne overlapper ofte med de sosiokulturelle, økonomiske eller juridiske driverne. Det viktigste er å få de belyst, ikke hvilken kategori du setter dem i. Innenfor disse driverne er det også relevant å se på hvordan politiske svingninger vil påvirke fremtiden til virksomheten og bransjen din. Eksempelvis vil en kapitalistisk eller sosialistisk regjering kanskje påvirke virksomheten ulikt? Både fylkessammenslåing og jernbanereform kan ha påvirkning på flere virksomheter.

Nyttige spørsmål
1. Hvilke politiske drivere kan påvirke fremtiden til virksomheten din?
2. Vil virksomheten din påvirkes ulikt av ulike partier i regjering?
3. Hvilket skattenivå forventes fremover for både personer og virksomheter? 4. Hvilke reformer kan påvirke virksomheten din?

Økonomiske forhold påvirker alle virksomheter og kunder. Driverne trenger ikke å ha direkte effekt på virksomheten din, men kan påvirke indirekte. Kanskje har driveren påvirkning på andre aktører i bransjen eller påvirkning på kjøpekraften til kundene dine?

Nyttige spørsmål
1. Hvilke sykluser, rentenivå, trender i BNP og disponibel inntekt kan påvirke din virksomhet?
2. Hvordan vil økonomiske faktorer påvirke etterspørsel etter virksomhetens produkter og tjenester?
3. Hvordan forventes inflasjon og økonomisk vekst å utvikle seg fremover?
4. Hvordan påvirkes virksomheten din av høy eller lav arbeidsledighet?

De sosiokulturelle faktorene inkluderer blant annet hvordan befolkningsveksten vil være fremover, endringer i holdninger blant kunder og forbrukere, demografiske endringer, urbanisering, globalisering og endringer i livsstil.

Nyttige spørsmål
1. Hvilke sosiokulturelle faktorer har påvirkning fremover?
2. I hvor stor grad påvirker disse faktorene din virksomhet?
3. Er det spesielle endringer i befolkningsvekst eller urbanisering i hele eller deler av markedet ditt?
4. Hvordan vil fremtidens forbruker-/kundeadferd se ut?
5. Er verdiforslaget ditt rettet mot spesifikke alderssegmenter? Hvordan kan dette påvirkes av demografiske endringer?

Teknologiske endringer vil påvirke nesten alle bransjer. Nye muligheter for automatisering, bruk av data, og hvordan virksomheten kan omskape det til verdi, er typiske hensyn i denne kategorien.

Nyttige spørsmål
1. Hvilke teknologiske trender og innovasjoner vil du kunne se fremover?
2. I hvor stor grad påvirker disse faktorene din virksomhet?
3. Hvor høy kommer den teknologiske endringstakten til å være fremover?
4. Klarer sikkerheten og personvernutfordringer å henge med i utviklingstakten?
5. Innenfor hvilke områder kommer de teknologiske nyvinningene til å være størst?
6. Hvor høy kommer adopsjonsgraden av teknologi til å være fremover?
7. Er det nye markeder eller muligheter som åpnes opp av ny teknologi?

Hvordan påvirker virksomheten miljø og klima? Hvordan påvirkes din virksomhet av miljø og klima? Miljømessige drivere omhandler både hvordan endringer i klima og miljø vil være fremover og ikke minst forbrukere og virksomheters holdninger knyttet spesifikt til klima og miljø.

Nyttige spørsmål
1. Hvordan kommer klima til å utvikle seg fremover?
2. Hvordan vil holdninger påvirkes og endres fremover med tanke på klima og miljø?
3. Kommer brukere og kunder til å bry seg mer om bærekraft enn pris i fremtiden?
4. Er det ressurser du benytter i produksjonen som kan tenkes å bli regulert på en ny måte eller kan du risikere en boikott av dine produkter?
5. Hvilke muligheter finnes for bruk av andre typer råvarer i din produksjon?

For å få ekstra fokus på reguleringer er dette en egen kategori, selv om de juridiske driverne ofte kan falle inn i samme kategori som de de politiske. Kategorien omfatter både eksisterende og fremtidig lovgivning. GDPR* og PSD2** er eksempler på nylige store internasjonale reguleringer som har påvirket mange virksomheter.

*GDPR er navnet på en ny personvernsforordning fra EU som gjelder for hvordan alle norske virksomheter må behandle persondata

**PSD2 er et EU-regulativ for bankbransjen

Nyttige spørsmål
1. Hvilke typer regulering vil ha stor påvirkning på din virksomhet og din bransje?
2. Hvor sannsynlig er det at disse kan bli innført?
3. Er det internasjonale reguleringer og lover som kan påvirke virksomheten?