Oslos kjempelaboratorium for bærekraftige byer

Prosjektet Beta:By Hovinbyen skal bli et nasjonalt laboratorium for storskala testing og demonstrasjon av en bærekraftig og smart by. Det skal inspirere byer og gjøre norske selskaper attraktive over hele verden.

-Det er ofte bedre å teste enn å utrede, sier Thomas Berman, til vanlig daglig leder i SoCentral.

Han er nettverksleder i Pådriv, et mangslungent nettverk av store og små selskaper, organisasjoner og enkeltpersoner som sammen med Oslo Kommune står bak prosjektet Beta:By Hovinbyen. Dette store området i Oslo – med fokus rundt Økern – skal de neste tiårene være et teknologidrevet byutviklingslaboratorium som legger hele spekteret av bærekraft – fra sosial ensomhet til energisystemer – til grunn for en sosial, trygg og smart by.

Trøndersk opprinnelse

Det skjedde på Lerchendalkonferansen i Trondheim i 2015. Bærekraft var igjen et hett tema, Paris-avtalen rundt hjørnet. I to dager hadde deltagerne snakket om Det grønne skiftet da dagens siste foredragsholder utfordret salen: «Skal vi gjøre noe?».

Tendensen er ellers at det blir med spredte forsøk som demonstrerer vilje og skaper fin blest, men ikke alltid mer.

-Vi har definitivt en hang til «pilotsyke» og silotenkning, der man ofte ser at vellykket forskning og gode pilotprosjekter ikke innlemmes i hverdagens operasjoner fordi det blir for puslete hver for seg. Gode tiltak blir fragmenterte og alle skal prioritere sin egen lille løsning, sier Berman.

Hva om Norge kunne gjort én by til et felles laboratorium for fremtidens bærekraftige velferdssamfunn – og samtidig fronte norske løsninger ut i verden?

Tanken var kan hende ikke ny. Forskjellen denne gang var at ideen fra Trondheim ble tatt videre.

Hovedstadens behov

Bylaboratoriet kunne for så vidt oppstått i mange byer. Men det passet spesielt bra i hovedstaden, som skal være Europas miljøhovedstad i 2019, og der mange hadde sansen for tanken om en levende, stor lab.

Med støtte fra Forskningsrådet ble 25 nøye utvalgte personer fra like mange virksomheter invitert til et par intensive arbeidsøkter høsten 2015, med byvandring og tilføring av internasjonal inspirasjon. Her var aktører som bydel Bjerke, Tekna, Sweco, Klimaetaten, Snøhetta,  Husbanken og Ruter, så vel som ingeniører, kunstnere, psykologer og offentlige etater – til sammen et nettverk langt bredere enn de som til vanlig møter hverandre på teknologikonferanser.

– Faktisk hadde kun to av deltagerne truffet hverandre tidligere. Det var en klar styrke for å bryte ut av de vanlige siloene, sier Berman.

Nettverksmann. -Vi har definitivt en hang til «pilotsyke» og silotenkning, sier Thomas Berman i SoCentral, som er koordinator for nettverket Pådriv, drivkraften bak Beta:By Hovinbyen.

Det ble et driv i nettverket som trakk til seg stadig flere aktører. Mer enn 100 deltagere fant sammen på en minikonferanse på DOGA, felles for dem en forståelse av begrepet ‘bærekraft’ som ikke bare omfattet omlegging av byer til lavutslippssamfunnet, men også folkehelse, integrering, at eldre og uføre kan bo hjemme lengst mulig, at barnefamilier må ivaretas og at byene skal være levende, trygge og attraktive med varierte botilbud.

Helt avgjørende var det at Oslo Kommune kom om bord. Da kom også finansieringen til videre drift av nettverket og prosjektet på plass. I mars 2017 ble nettverket Pådriv og deres hovedprosjekt Beta:By Hovinbyen formelt opprettet. Og under Oslo Innovation Week for to uker siden ble Beta:By presentert på Rådhusplassen med mange interessenter til stede.

-Vi har nå muligheten til å utvikle en stor del av hovedstaden, og samtidig teste ut nye og bærekraftige tilnærminger til byutvikling, sa Hanna E. Marcussen, Oslos byråd for byutvikling.

Næringsbyråd Kjetil Lund tror prosjektet kan bære viktige frukter:

-Nye løsninger og teknologi påvirker våre personlige behov, hvordan vi bruker byen og hvordan vi lever. Vi vil hjelpe norske virksomheter med å bygge og teste bærekraftige løsninger som møter disse behovene.

Power network. Beta:By Hovinbyen ble presentert for fullt hus under Oslo Business Week, og har bred støtte fra Oslo kommune, organisasjoner og selskaper. (Foto: Monica Strømdahl/Pådriv)

Hvor smarte er smarte byer?

Thomas Berman står i det åpne landskapet til SoCentral og deres nordiske inkubator for samfunnsinnovasjon i Sentralen i Oslo Han tror tankesettet med prøving og feiling fra start-up-sfæren blir viktig for å nå målene til Beta:By:

-Målet er et prosjekt der aktørene har en holdning om å teste ut mange løsninger parallelt, for å se hvordan de fungerer og påvirker hverandre. En diger sandkasse uten siloer, for hele samfunnet, der ingen eier prosjektet alene, sier han.

En av de sterkeste kritikkene mot det som etter hvert kan kalles smartby-bevegelsen, er at gode byer og nabolag som er gode for menneskene som bor der for det meste har utviklet seg organisk og over tid. Hvordan pakker man livskvalitet inn i et byområde som Hovinbyen, som skal bygges på teknologi? Hvordan kan byutvikling gi bedre folkehelse? Hva kan nabolag fikse selv som minimerer behovet for offentlige tjenester for de som bor der? Hvordan kan gjenbruk og gjenvinning bygge nye selskaper? Sentralt i Beta:By er hvordan et områdes forskjellige aktører rett og slett skal kunne dra bedre nytte av hverandre.

Ikke så smart? Smartby-bevegelsen kritiseres ofte for å ha et snevert syn på “bærekraft”. Nettverket bak Beta:By Hovinbyen har mange aktører med sosial fokus på byutvikling. (Foto: Deposit)

Det finnes mange internasjonale initiativer å se til. Pådriv snakket nylig med den sørkoreanske ambassadøren til Norge, som tidligere var ansvarlig for verdens største smartby-nettverk.

-Hun fortalte at Sør-Korea etter mange år med å satse på smartere byer hadde fått masse gode, store teknologiselskaper, men at byene ikke var blitt bedre. Derfor har de begynt på nytt med å spørre hva som utgjør et godt nabolag, sier Berman.

Smartby-prosjekter kritiseres ofte for sitt store fokus på selskapene. Det som skiller Beta:By og Pådriv fra andre initiativer er en sterkere fokus på helheten i ‘bærekraft’ – fra ensomhet til energi til nytt næringsliv. Dette underbygges av det brede og åpne nettverket som står bak, hvor både enkeltpersoner og virksomheter kan melde seg inn.

– Vi har en tanke om hva dette kan bli, og vet samtidig at det vil være noe helt annet når vi kommer dit. Vi har peilet ut Hovinbyen som et egnet område, da det er Norges største byutviklingsprosjekt de neste 30 årene. Prosjektet har stor støtte, og vi vil jobbe hardt for at dette blir et nasjonalt prosjekt – som blir like nyttig for utviklingen av Trondheim som Oslo.

 

—0—

FAKTA

BETA:BY HOVINBYEN

  • Beta:By Hovinbyen skal være et geografisk avgrenset byområde der det åpnes opp for å teste ut nye løsninger, prosesser og regelverk. En avgrenset og konsentrert sone setter testingen og læringen i system, og øker sannsynligheten for at spredning av kunnskap og løsninger.
  • Beta:By skal bli kjent for å gi sosial bærekraft høyprioritet. Prosjektet skal fremheve det sosiale aspektet da vi i dag er best på å prioritere økonomisk bærekraft, og til dels miljømessig bærekraft, i byutviklingen.
  • Beta:By skal bli en utviklingsarena og utstillingsvindu for Oslo, Norge, Norden.
  • Økern brukes som utgangspunkt for beskrivelsen av Beta:By Hovinbyen, men det tas høyde for at gjennomføringen kan skje et annet sted i Hovinbyen.
  • Pådriv har fått innvilget midler fra Husbanken til arbeidet som ledes av Ida Harildstad i Sweco, og en liten prosjektgruppe har ansvaret for å produsere innholdet.
  • Partnere i Pådriv deltar i en ressursgruppe som bidrar i arbeidet. Pådriv henter også inn innspill fra andre aktører, gjennom verksteder og møter.
  • Pådriv er et åpent og likeverdig nettverk som styres og eies av partnerne. Alle partnere bidrar med ressurser til drift av Pådriv og har lik innflytelse på retningen og strategien i Pådriv. Se oversikt alle partnerne her. 
  • Pådrivernes kunnskap og kompetanse benyttes til å utvikle, forbedre og forsterke de prosjektideer som kommer inn til Pådriv. Se komplett liste over Pådrivere her.

Kilder

Pådriv

Strategidokument

Pådriv - Bærekraftig byutvikling i Hovinbyen

Aftenposten

Hovinbyen: Her skal byen gro

Menneskevennlige bygater, bærekraftige kvalitetsboliger og gjenbruk av industribygg. Det bør være ambisjonene for Oslos største utviklingsområde, skriver Karianne Bjellås Gilje i Aftenposten.

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.