Eksterne faktorer

Kartlegg eksterne faktorer

Hva er det som påvirker virksomheten og posisjonen din i markedet fremover?

Læringsmål

Forstå eksterne drivkrefter og trender som kan påvirke virksomheten din og hvordan de setter føringer for virksomhetens framtid

Metoder og verktøy

Porters 5 konkurransekrefter

PESTEL

SWOT

Eksterne drivkrefter har stor påvirkning på virksomheten i form av hvordan konkurransebildet utvikler seg, hvilke nye muligheter som oppstår og hvilke trusler du kommer til å stå ovenfor fremover.

I tillegg påvirker både markedet og de eksterne drivkreftene behovene og forventningene til kundene dine. For å lykkes med en langsiktig posisjonering og vekst, må du forstå og tilpasse deg driverne for fremtidige endringer i markedet og endringer i kundeatferd og kundeforventninger.

Etter denne modulen har du underlaget som trengs for å sette en fremtidig strategisk retning og posisjon for virksomheten din (modul 4).

3 steg

I denne modulen skal du analysere de eksterne faktorene som påvirker både virksomheten og kundene dine. Du skal analysere markedet og bransjen din ved bruk av Porters fem konkurransekrefter (steg 1) og analysere eksterne drivere ved bruk av PESTEL-rammeverket (steg 2). Du skal bruke analysen til å lage driverkort og fullføre SWOT-analysen du startet på i Modul 2 (steg 3).