Problemformulering og veien videre

Problemformulering og veien videre

Du har i denne fasen lært om «pluss og pes» og Jobs-to-be-done. Bruk disse rammeverkene når du nå skal strukturere innsikten fra dybdeintervjuene – det vil hjelpe deg med å komme frem til en spisset og anvendelig problemformulering.

Strukturer innsikten fra dybdeintervjuene

Gjennom dybdeintervjuer har du innhentet dypere innsikt knyttet til målgruppen og hva de ønsker å oppnå.

Fyll inn nye eller supplerende innsikter om hva de opplever som pluss og pes. Forsøk gjerne å gruppere innsiktene i tre-fem hovedkategorier. Ut fra disse kategoriene, diskuter følgende:

  • Hva er årsakene til pluss og pes?
  • Er det et behov for å innhente mer innsikt som forklarer årsakene til pes?
  • Er det behov for å innhente mer innsikt knyttet til hva målgruppen opplevde som pluss?

Konkretiser problemet

Nå gjelder det å prioritere hva du skal gå videre med, og finne en spisset og anvendelig formulering på problemet.

Husk at problemformuleringen må være spisset og presis for å være nyttig. Er problemstillingen for bred, hjelper den deg ikke med å fokusere arbeidet eller å drive frem idéer – den er altså vanskelig å jobbe ut ifra. På den annen side kan problemformuleringen også bli for smal. Da vil den være begrensende, eller drive frem en løsning som ikke er skalerbar, og som løser kun en del av det større problemet.

Si igjen at dere tilbyr et alarmsystem. «Kundene er ikke fornøyde» er åpenbart en alt for bred problemstilling, som ikke hjelper dere stort på vei mot en løsning. «Kundene er ikke fornøyde, fordi de ikke føler seg trygge» er nærmere en problemstilling dere kan jobbe ut ifra.

En god problemformulering er basert på de ulike «pes» du oppdaget i forbindelse med innsiktsarbeidet. Problemformuleringen bør ta utgangspunktet i en konkret situasjon og hva målgruppen ønsker å oppnå. Husk å ikke undervurdere perspektivet på kundenes følelser og emosjoner.

Hvordan kan vi …?

Når du har formulert en problemstilling er vi straks klare til å gå over i den kreative fasen. Vi skal utvikle ideer! La oss først bare snu 5 grader på problemstillingen slik at vi får et såkalt «Hvordan-kan-vi»-spørsmål.

For å holde på samme eksempel: «Kunden er ikke fornøyd med tyverialarmen, fordi hun ikke føler seg trygg når huner på reise», kan omformuleres til «Hvordan kan vi hjelpe kunden med tyverialarmen slik at hun kan føle seg trygg når hun er på reise?».

Oppsummer det du har lært om kunden – og formuler en «Hvordan kan vi»-setning

Nedenfor finner du to metodekort som hjelper deg med å oppsummere og jobbe videre med det du har lært gjennom hele denne fasen.

Metodekortet «Forstå målgruppen og målgruppens behov» gir deg et rammeverk for å sammenstille informasjonen vi nå har om 1) hvem målgruppen er 2) hvilken jobb vi utfører for målgruppen og 3) pluss og pes i forbindelse med jobben som skal utføres.

Bruk deretter metodekortet «Problemformulering og HKV» når du skal formulere en problemstilling og et godt «Hvordan kan vi»-spørsmål.